4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/12292

             23 Mart 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türk-Sloven Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 16/5/2007 tarihli ve HUMŞ/734 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                                   N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                 Devlet Bakanı

               F. KASIRGA                                 M. V.GÖNÜL                                   O. GÜNEŞ                 K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                    R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRK-SLOVEN

KARMA EKONOMİK KOMİSYONU

 ÜÇÜNCÜ DÖNEM TOPLANTISI PROTOKOLÜ

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 8 Mart 1996 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın IX. Maddesi çerçevesinde kurulan Türk-Sloven Karma Ekonomik Komisyonu (bundan böyle Karma Komisyon olarak anılacaktır) Üçüncü Dönem Toplantısı 22-23 Mart 2004 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.

             Türk Heyetine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Abdüllatif Şener, Sloven Heyetine ise Slovenya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Dr. Tea Petrin başkanlık etmişlerdir.

             Ekonomi Bakanı Sayın Dr. Tea Petrin Ankara’da bulunduğu süre içerisinde, Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun ile görüşmelerde bulunmuştur.

             İki heyetin üyeleri Ek I ve Ek II’de yer almaktadır.

             Karma Komisyonun Üçüncü Dönem Toplantısı, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve her iki ülkenin potansiyellerine uygun olarak işbirliğinin artırılmasını teminen pratik, uygulanabilir ve etkin yolların bulunması yönündeki arzularını yansıtan karşılıklı anlayış ortamı içerisinde geçmiştir.

             Açılış oturumunda, iki Heyetin Başkanları, ülkelerindeki ekonomik gelişmeler ve yürütülen politikalar ile son dönemde tüm ikili ticari ve ekonomik ilişkilerindeki gelişmelere dair kapsamlı değerlendirmelerini sunmuşlardır. Heyet Başkanları, her iki ülkenin özel sektör firmaları arasında kurulacak ortak girişimler aracılığıyla, ikili işbirliğini ekonominin çeşitli alanlarında derinleştirme ve güçlendirmeye yönelik arzularını ifade etmişlerdir.

             Karma Komisyon görüşmelerinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir:

 

             I. TİCARİ İLİŞKİLER

             1. Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Beklentiler

             Taraflar, 1999 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen Karma Komisyonun İkinci Dönem Toplantısından bu yana ikili ticaretlerindeki gelişmeleri gözden geçirmişler ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2003 yılında en üst düzeye ulaşmasını memnuniyetle not etmişlerdir.

             Taraflar, bununla birlikte, ekonomilerinin potansiyellerini dikkate alarak, mevcut ticaret seviyesinin iki ülkenin beklentilerini ve gerçek potansiyellerini yansıtmadığını not etmişlerdir.

             Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı yarar esasına göre üst düzeylere artırılması ve çeşitlendirilmesi amacıyla daha fazla çaba gösterilmesi gereğini vurgulamışlardır.

             Taraflar, ikili ticaretin birkaç ürünle sınırlı kaldığını ve bu çerçevede, karşılıklı yarar esasına bağlı olarak, ikili ticaretin kompozisyonunun daha da çeşitlendirilmesinin yanısıra, ticarete konu olacak yeni ürünlerin belirlenmesi için tedbirler alınmasının gerekli olduğunu vurgulamışlardır.

             Taraflar, iş çevrelerinin ikili ticari ve ekonomik işbirliğinin artırılmasındaki önemli rolünü vurgulamışlardır.

             Taraflar, bu çerçevede, en üst Hükümet düzeyinde diyalogun sürdürülmesinin yanısıra, iş çevreleri arasındaki temasların artırılması, ticari ve ekonomik heyetler organize edilmesi ile ülkelerinde düzenlenen uluslararası fuarlar, sergiler, sempozyumlar, seminerler ve konferanslara katılım sağlanması hususlarında anlaşmışlardır.

             2. Serbest Ticaret Anlaşması

             Sloven Tarafı, Slovenya Cumhuriyeti’nin, diğer katılımcı ülkeler ile Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerin temsilcileriyle birlikte, Avrupa Birliği’ne Katılım Anlaşması’nı 16 Nisan 2003 tarihinde Atina’da imzalandığını ve sözkonusu Anlaşmanın 1 Mayıs 2004 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü ifade etmiştir.

             Slovenya Tarafı, katılım şartlarını içeren Akitin 6. Maddesi ile Avrupa Birliği’nin kuruluşuna dair anlaşmalara ilişkin düzenlemelerin, katılım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yeni Üye Devletlerin üçüncü ülkeler ile imzaladıkları serbest ticaret anlaşmalarından çekilmelerini ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasındaki Birliği oluşturan Ankara Anlaşması da dahil olmak üzere, Üye Devletler tarafından imzalanmış olan münferit anlaşmaların hükümlerine uymalarını zorunlu hale getirdiğini ifade etmiştir.

             Taraflar, iki ülke arasında 5 Mayıs 1998 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın feshinin, her iki Taraf için, 30 Nisan 2004 tarihinde yerel saatle 24:00 itibariyle geçerli olacağını belirtmişlerdir.

             Türk Tarafı, Slovenya’nın 1 Mayıs 2004 tarihi itibariyle AB’ne katılımının ardından Slovenya’nın otomatik olarak AB Üyesi Ülke statüsü kazanacağını belirtmiştir. Böylelikle, Ortaklık Anlaşması ve Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin tüm prensipleri her iki Tarafça kabul edilecektir.

             Taraflar, AB’ne katılımının, Türkiye ile Slovenya arasındaki ticari ilişkilere muhtemelen olumlu etkiler sağlayacağını ifade etmişlerdir.

             3. Türk-Sloven İş Konseyi

             Taraflar, Türk-Sloven İş Konseyi’nin, Türkiye ile Slovenya arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesindeki önemini vurgulamışlardır.

             Taraflar, Türk-Sloven İş Konseyi’nin 2003 yılı Kasım ayında gerçekleştirdiği son organizasyonu memnuniyetle not etmişler ve 2004 yılı için aşağıda yer alan organizasyonların düzenlenmesine ilişkin kararları memnuniyetle not etmişlerdir;

             - her yıl iki ticaret heyeti (biri Türkiye’ye, diğeri Slovenya’ya, en fazla iki sektörde olmak üzere, tercihen sektörel bazda),

             - Sloven Gıda Sanayiine ilişkin İstanbul’da bir seminer,

             - Bursa Ticaret Odası üyesi firmalardan oluşacak Türk işadamları heyetinin Slovenya’yı ziyareti,

             - Sloven işadamları heyetinin 5-8 Mayıs 2004 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan "Türkiye Yapı Fuarı"na katılımı.

             Taraflar, üçüncü ülkelerin yanı sıra, iki ülke arasında geniş bir dizi sektörde işbirliğini daha da geliştirme amacıyla, Türk-Sloven İş Konseyi’nin faaliyetlerini destekleme konusundaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir.

             4. Serbest Bölgeler

             Türk Tarafı, Sloven Tarafını, Türk serbest bölgelerinde sunulan teşvik ve avantajlar konusunda bilgilendirmiş ve Sloven firmalarını bu imkanlardan yararlanmaya davet etmiştir.

             Sloven Tarafı, serbest bölgeler hakkındaki bilgileri memnuniyetle karşılamış ve bunu Sloven girişimcilere iletmeyi taahhüt etmiştir.

             5. Standardization

             Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılmasında ve kolaylaştırmasında standardizasyonun ve ilgili faaliyetlerin önemine işaret ederek, en kısa zamanda bir "İşbirliği Anlaşması" imzalanmasına yönelik her türlü çabanın gösterilmesi için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Slovenya Standardlar Enstitüsü’nü (SIST) teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, milli standardizasyon kuruluşlarını, kendi faaliyet alanları kapsamında, Avrupa ve uluslararası platformlarda desteklemek hususundaki niyetlerini beyan etmişlerdir.

 

             II. EKONOMİK İLİŞKİLER

             1. Enerji

             Türk Tarafı, Slovenya’yı muhtemel bir pazar ve geçiş ülkesi olarak değerlendirerek, Türkiye’nin Avrupa’ya doğal gaz iletme stratejisi çerçevesinde yer alan doğal gaz boru hattı projelerinin gerçekleştirilmesinde Sloven Tarafının desteğini talep etmiştir.

             Türk Tarafı, nükleer bilimler ve nükleer uygulamalar konularında işbirliğini başlatmaya istekli olduğunu belirtmiştir.

             Sloven Tarafı, talepleri not etmiş ve bu bilgileri değerlendirilmek üzere ilgili makamlara iletmeyi taahhüt etmiştir.

             2. Sanayi

             Taraflar, sanayinin, iki ülke arasındaki en önemli işbirliği alanlarından birisi olduğuna işaret etmiştir.

             Türk Tarafı, aşağıda yer alanlar konuları sınai işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla öncelikli alanlar olarak önermiştir:

             - Makina imalat sanayi,

             - Tekstil sanayi,

             - Gıda sanayi,

             - Elektronik ve elektrikli makinalar,

             - Optik sanayi için teçhizat,

             - Kağıt ve plastik maddeler,

             - Otomotiv yan sanayi,

             - Kimya sanayi,

             - Ağaç sanayi.

             Türk Tarafı, şeker pancarı tarımı ile şeker üretim teknolojileri alanlarında bilgi değişimi yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir.

             Taraflar, iki ülke KOBİ’leri arasındaki temasların geliştirilmesi ve girişimlerinin desteklenmesi amacıyla her türlü çabayı gösterme hususunda anlaşmışlardır.

             Türk Tarafı, Türkiye Küçük ve Orta Boy İşletmeler İdaresi’nin, muhatabı ile bir İşbirliği Anlaşması imzalamaya ve aşağıdaki alanlarda işbirliği başlatmaya yönelik talebini iletmiştir:

             - Bilgi ve tecrübe değişimi,

             - KOBI’lerle ilgili veri tabanlarının karşılıklı kullanımı,

             - İki ülke KOBİ’lerinin rekabet gücü olan sektörlerde bilgi paylaşımı,

             - İki ülkenin özel sektörleri arasında ticari ortaklığın teşvik edilmesi.

             Sloven Tarafı, sözkonusu talepleri not etmiş ve bunları değerlendirilmek üzere ilgili makamlara iletmeyi taahhüt etmiştir.

             3. Ulaştırma

             Kara Ulaştırması

             Ulaştırmanın, iki ülke arasındaki ikili ticaretin geliştirilmesindeki önemini dikkate alarak, Taraflar, Bakanlık ve kuruluşlarını bu alanda daha da işbirliğini artırmak hususunda teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, iki ülke arasında kara ulaştırması alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla, 26-27 Ocak 2004 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen Kara Ulaştırması Karma Komitesinin son Toplantısı'nda alınan kararları memnuniyetle not etmişlerdir.

             Demiryolu Ulaştırması

             Taraflar, X. Koridor’un yeniden faaliyete geçirilmesinin Bölgedeki demiryolu ulaştırmasının çeşitlendirilmesi ve kolaylaştırılmasındaki (açısından) önemini vurgulamışlardır.

             Türk Tarafı, bu çerçevede, sözkonusu Koridorun yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılmasını teminen, Sloven Tarafından, ilgili ülkelerin sorumlu makamları nezdinde girişimde bulunmasını talep etmiştir.

             Sloven Tarafı, Türkiye'den/Türkiye’ye, Slovenya'ya veya Slovenya’dan transit olarak geçen demiryolu trafik akışının artırılmasının önemini vurgulamıştır.

             Taraflar, eşya taşımacılığının demiryoluna X. Koridor üzerinden yönlendirilmesinin önemini göz önünde bulundurarak, İstanbul ile Ljubljana arasında bir blok tren hizmeti gereksiniminin altını çizmişlerdir. Taraflar, bu itibarla, gerekli teknik, ticari ve idari detaylara ilişkin ön çalışmaların tamamlanmasını teminen çalışmaların hızlandırılması hususunda anlaşmışlardır.

             Türk Tarafı, demiryolu araçlarının inşa, bakım ve onarımı alanlarında işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir.

             Türk Tarafı, Avrupa-Asya Tarifesi’nin (TEA), malların demiryolu ile ikili ve transit taşımacılığının kolaylaştırılmasındaki rolünü vurgulayarak, Sloven Tarafının sözkonusu organizasyonun bir üyesi olmasını önermiştir.

             Sloven Tarafı, önerileri değerlendirilmek üzere ilgili makamlara iletmeyi taahhüt etmiştir.

             Deniz Ulaştırması

             Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinde deniz ulaştırmasının öneminin altını çizerek, Deniz Ulaştırması Anlaşması’nın en kısa sürede imzalanmasını teminen yetkili makamlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Türk Tarafı, aşağıdaki alanlarda işbirliğini geliştirme arzusunu ifade etmiştir:

             - deniz ulaştırması alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının araştırılması,

             - iki ülke arasındaki deniz ulaştırmasının düzenlenmesi,

             - ilgili firmaların ortak teşebbüsler kurmaları yönünde teşvik edilmesi,

             - gemilerin havuzlanması, sökümü, bakımı ve onarımının yanısıra her türlü gemi ve deniz araçlarının inşası.

             4. Posta Hizmetleri

             Türk Tarafı, karşılıklı posta havale hizmetlerinin kurulması arzusunu ifade etmiştir.

             Sloven tarafı, sözkonusu öneriyi, değerlendirilmek üzere ilgili makamlara iletmeyi taahhüt etmiştir.

             5. Turizm

             Taraflar, iki ülke arasında turizm alanındaki ikili işbirliğinin daha da artırılmasını desteklemek amacıyla, Karma Ekonomik Komisyonun Dördüncü Dönem Toplantısında biraraya gelmek üzere bir Turizm Çalışma Grubu kurulması hususunda anlaşmışlardır. Taraflar, bununla birlikte, Turizm Çalışma Grubu Birinci Dönem Toplantısının, diplomatik kanallar yoluyla belirlenmek üzere, daha erken bir tarihte gerçekleştirilmesi imkanlarını değerlendirmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, bilgi ve malumat değişimi ile iki ülke arasında turizm alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarının araştırılması hususunda anlaşmışlardır.

             Taraflar, her iki ülkenin turizm potansiyelleri ile tarihsel ve kültürel miraslarının tanıtılması amacıyla, medya mensupları arasındaki karşılıklı ziyaretleri teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, ilgili makamlarını turizmdeki ikili mübadele hacminin artırılması amacıyla, geleceğe yönelik somut önlem ve tedbirleri değerlendirmek üzere teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, tur operatörlerini, turist grupları değişimi yapma ve denizaşırı pazarlar için ortak turist programları düzenlemeleri için teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, mevcut yasal çerçevenin başarılı bir ikili işbirliği için yeterli olduğu ve şu an için, turizm alanında yeni bir işbirliği anlaşması imzalanmasının gerekli olmadığı hususlarında anlaşmışlardır.

             6. Sağlık

             Türk Tarafı, Sağlık Bakanlığı’nın Sloven muhatabı ile aşağıdaki alanlarda işbirliği başlatma talebini belirtmiştir:

             - Sloven uzmanların Türkiye’de düzenlenen uluslararası üreme sağlığı eğitim programlarına katılımlarının sağlanması yoluyla anne ve çocuk sağlığı ile üreme sağlığı konularında bilgi ve deneyimlerin paylaşımı,

             - Örgün ve yaygın sağlık eğitimi ile sağlığın geliştirilmesi konularında bilgi ve deneyimlerin paylaşımı.

             7. Yatırımlar, Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri ile Üçüncü Ülkelerde İşbirliği

             Taraflar, ülkelerindeki cazip yatırım ortamı hakkında özet bilgi vermişler ve iş çevrelerini yatırım faaliyetlerini geliştirmeye davet etmişlerdir.

             Taraflar, müteahhitlik hizmetleri alanında işbirliğini artırmanın önemini vurgulamışlar ve ilgili şirketlerini, ülkelerinin yanısıra üçüncü ülkelerde de ortak iş imkanlarını keşfetmek üzere daha yakın temas kurmaları yönünde teşvik etmeyi kararlaştırmıştır.

             Taraflar, Balkan bölgesi ile ilgili benzer görüşleri paylaşarak, birbirlerinin deneyimlerinden ve bölgeye yakınlıklarından yararlanmak amacıyla, girişimcilerini, ortak teşebbüsler kurmak üzere teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             8. Bilim ve Teknoloji

             Taraflar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Slovenya Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı’nın (Uluslararası Bilimsel İşbirliği Bölümü), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 19 Nisan 2001 tarihinde Ljubljana’da imzalanan Bilim ve Teknoloji Alanındaki İşbirliği Anlaşması çerçevesindeki proje önerisi çağrısına ilişkin kararı memnuniyetle karşılamışlardır.

             Türk Tarafı TÜBİTAK’ın, Slovenya Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı’nın, FP6. çerçevesinde Türk ve Sloven bilim adamları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki teklifini memnuniyetle not ettiğini belirtmiştir.

             9. Bankacılık

             Taraflar, kuruluşları olan Türk Eximbank ve Sloven İhracat Kurumu’na, imzalanmış olan işbirliği anlaşması çerçevesinde, özellikle alıcılar, borçlular, bankalar ve kefiller konusunda ekonomik ve kredi bilgi değişimi olmak üzere, daha fazla işbirliği yapmaları hususunda tavsiyede bulunmuşlardır.

             Taraflar, ayrıca, Türk ve Sloven ihracatçıların üçüncü pazarlardaki ortak faaliyetlerinin kolaylaştırılması amacıyla ortak/paralel ve reasürans anlaşmalarının çerçevesinin tamamlanabilmesi imkanlarının araştırılması yoluyla işbirliğinin geliştirilmesi ve yoğunlaştırılması için ilgili kuruluşlarını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             10. Tarım

             Taraflar, tarım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla aşağıda belirtilen alanlarda işbirliği yapılmasının önemi üzerinde anlaşmışlardır:

             - Bitkisel üretim: yeni çeşitlerin yaygın üretimi, tohum üretimi, üretim ve bitki koruma modern teknolojileri alanlarında bilgi değişimi,

             - Gıda üretimi: mevzuatın uyumlaştırılması, tarımsal hammaddelerin işlenmesi ve kalite kontrolü konularında teknoloji değişimi,

             - Hayvan yetiştirme,

             - Bilimsel işbirliği: Tarım ve Gıda Araştırma Enstitülerine destek (ortak araştırma programları, uzman, bilgi ve bilimsel materyal değişimi),

             - Kırsal kalkınma: kırsal alanların tarımsal işletimi alanında işbirliği

             Türk Tarafı, ayrıca, aşağıda belirtilen alanlarda işbirliği başlatmaya olan ilgisini ifade etmiştir:

             - Yeni çeşitlerin yaygın üretimi alanında uzman ve bilgi değişimi,

             - Uzman değişimi ile bilimsel ve teknik doküman değişiminin yanısıra, bitkilerde faydalı böceklerin kitle üretimi, görsel tuzakların ve cezbedicilerin zirai üretimde kullanılmaları ve hayvancılık ve su ürünleri araştırmaları konularında kısa-dönemli eğitim programları imkanlarının araştırılması,

             - Kırsal kalkınma alanında her iki ülkedeki yayım sistemleri ile yayım ve araştırma kuruluşları arasında bilgi akışının incelenmesi amacıyla karşılıklı seminerler, kurslar düzenlenmesi ve uzman değişimi yapılması,

             - Arazi toplulaştırması, arazi kullanım planlaması, toprak sınıflarının belirlenmesi, tarımsal yerleşim planlaması, küçük ölçekli sulama, toprak muhafaza, tarla içi geliştirme hizmetleri ve toprak ve su kaynaklarına yönelik araştırmalar konularında teknik işbirliği yapılması,

             Sloven Tarafı, sözkonusu talepleri not etmiş ve ilgili makamlara iletmeyi taahhüt etmiştir.

             11. Vizeler

             Sloven Tarafı, AB vize politikasına uyum sağladığını, böylelikle 2000 yılından bu yana Türk vatandaşlarına vize uygulama zorunluluğu olduğunu ve Türkiye’nin, Türkiye’ye seyahat eden Sloven vatandaşlarına mütekabil tedbirler uyguladığını bildirmiştir.

             Sloven Tarafı, ikili ekonomik işbirliğine yönelik olumsuz etkileri engellemek amacıyla vize uygulamasının kolaylaştırılması için çaba gösterildiğini belirterek, Schengen vizesine veya AB ya da EFTA ülkelerinde oturma iznine sahip olan Türk vatandaşlarının Slovenya’ya girişleri için vizeye ihtiyaç duymadıklarını bildirmiştir.

             Sloven Tarafı, Slovenya’ya yönelik daha uygun bir vize rejimi sağlama imkanlarının dikkate alınması amacıyla inisiyatifi Türk Tarafına vermiştir.

             12. Diğer Konular

             Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gümrük Konularına Dair Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması’nın en kısa sürede imzalanması hususunda anlaşmışlardır.

             Sloven Tarafı, bu çerçevede, Türk tarafının sözkonusu Anlaşmanın taslak metninde yer alan önerilerine yönelik olarak zamanında görüş bildirmeyi taahhüt etmiştir.

             Taraflar, her iki ülke yatırımcıları için güvenli bir ortam yaratılmasının önemini vurgulayarak, "Yatırımların Karşılıklı Teşvikli ve Korunması Anlaşması"nın 23 Mart 2004 tarihinde Ankara'da imzalanmış olmasından duyulan memnuniyeti ifade etmişlerdir.

*

* *

             Taraflar, Türk-Sloven Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısının, diplomatik kanallar yoluyla üzerinde mutabık kalınacak bir tarihte Ljubljana’da yapılmasını kararlaştırmışlardır.        

             23 Mart 2004 tarihinde, Ankara’da, her ikisi de aynı derecede geçerli İngilizce iki orijinal nüsha olarak imzalanmıştır.

 

     TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                  SLOVENYA CUMHURİYETİ

           HÜKÜMETİ ADINA                                                                HÜKÜMETİ ADINA

 

     Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER                                                            Dr. Tea PETRIN

     Devlet Bakanı ve Başbakan                                                            Ekonomi Bakanı

                   Yardımcısı

EK I

TÜRK HEYETİ

 

 Doç. Dr. Abdüllatif Şener            :  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

Tevfik Mengü                               :  Genel Müdür,

                                                         Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Ayşegül Barkçin                            :  Daire Başkanı,

                                                         Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Bayram Kaçar                               :  Daire Başkanı,

                                                         Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Zergül Özbilgiç                              :  Daire Başkanı,

                                                         Hazine Müsteşarlığı

 

 

EK II

SLOVEN HEYETİ

 

Dr. Tea Petrin                               :  Ekonomi Bakanı

 

Andrej Grasselli                            :  Slovenya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi

 

Renata Vitez                                  :  Müsteşar,

                                                         Dış Ekonomik İlişkiler Başkanı,

                                                         Ekonomi Bakanlığı

 

Jure Zerovec                                  :  Müşavir,

                                                         Slovenya'nın Ankara Büyükelçiliği

 

Robert Bolta                                  :  Kıdemli Müdür,

                                                         Ticaret ve Yatırım Teşvik Ajansı,

                                                         Ekonomi Bakanlığı

 

Jelena Krivograd                            :  Danışman,

                                                         Girişimciliğin Teşviki Sektörü,

                                                         Ekonomi Bakanlığı

 

Alenka Kocjan                               :  İkili Bilimsel İşbirliği Bölüm Başkanı,

                                                         Eğitim, Bilim ve Spor Bakanlığı

 

Andrej Fercej                                 :  Danışman,

                                                         Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi,

                                                         Ekonomi Bakanlığı

 

Ivan Govˇse                                   :  Danışman,

                                                         Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi,

                                                         Ekonomi Bakanlığı

 

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 4/7/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.