4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon

 

GENELGE

2007/17

 

             Kamu veya özel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek olan hizmet içi eğitim faaliyetleri dışındaki her türlü eğitim ve öğretim hizmetlerinde Devlet adına gözetim ve denetim yapma görevi, Anayasamız ve ilgili diğer kanunlarla Millî Eğitim Bakanlığına verilmiştir.

             Ancak; kuruluş kanunları veya yürürlüğe konulan diğer mevzuatta halka açık eğitim faaliyetleri düzenlenmesine ilişkin hükümlere yer verildiği, bu hükümlere dayanılarak bazı resmî ve özel kuruluşlarca eğitim yapıldığı ve belge düzenlendiği görülmektedir.

             Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimi dışında gerçekleştirilen bu uygulamalar; yasal duraksamalara, kurumlar arası mevzuat karmaşasına, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmamış sertifikaların geçersiz olması nedeniyle kursiyerlerin mağduriyetine neden olmaktadır.

             Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen gözetim ve denetim görevi aynı zamanda; eğitim-öğretimde birliğin sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılarak hizmet tekrarı ve kaynak israfının önlenmesi ve verimliliğin artırılması amaçlarına da hizmet etmektedir.

             Bu itibarla; kamu veya özel kuruluşlar tarafından düzenlenecek olan hizmet içi eğitim dışındaki tüm eğitim etkinliklerinde Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde hareket edilecek, personel istihdamı ile ilgili şartlar belirlenirken adaylardan talep edilecek sertifikaların mutlaka Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olması istenerek, gözetim ve denetim görevinin yerine getirilmesinde anılan Bakanlığa yardımcı olunacaktır.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan