4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Vatandaşlık Kartı Projesi

 

GENELGE

2007/16

 

             28/7/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bilgi Toplumu Stratejisinin eki eylem planında 46 numaralı eylem olarak "Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve Yaygınlaştırılması" eylemine yer verilmiş, eylemin sorumlu kuruluşu olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü belirlenmiştir. Eylem kapsamında;

             1. Biyometrik unsurlar da içeren elektronik vatandaşlık kartının kimlik doğrulama için kullanımının sağlanması ve tüm kimlik doğrulama fonksiyonlarının tek bir elektronik kartta toplanması,

             2. Pilot uygulamanın sosyal güvenlik alanında hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırma çalışmalarının bu uygulamanın sonuçlarına göre yapılması,

             hedeflenmiştir.

             Vatandaşlık kartı, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda güvenli ve güvenilir altyapılar üzerinde vatandaş odaklı ve kaliteli olarak sunulmasını sağlayacak, vatandaşın günlük yaşamdaki iş ve işlemlerini kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. Aynı zamanda, hizmet sunumunda vatandaşların kimliğinin geleneksel yöntemler ile doğru olarak saptanamamasının getirdiği usulsüzlükler de önlenecektir.

             Vatandaşlık kartının hayata geçirilmesi öncelikle sağlık ve sosyal güvenlik alanında olacaktır. Eylem kapsamındaki pilot çalışma, TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokolle başlatılmıştır. Pilot proje 3 aşamadan oluşacaktır. Birinci aşamada, vatandaşlık kartı, kart okuyucular, TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilecek işletim sistemi ve uygulamaların testi Kurum (UEKAE) içerisinde yapılacaktır. İkinci aşamada, ilgili tarafların kararıyla belirlenecek bir ilçede 10.000 vatandaşı kapsayan bir pilot uygulama gerçekleştirilecektir. Üçüncü aşamada ise uygulama 300.000 vatandaşı kapsayacak şekilde, ikinci aşamanın uygulandığı ilçenin bağlı bulunduğu ilde denenecektir.

             Vatandaşlık kartının basımı, dağıtımı ve sağlık hizmetlerinde kullanımına yönelik süreçlerin de test edilmesi açısından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı da pilot uygulamaya katılacaktır.

             Pilot uygulamanın her aşamasında, bir sonraki aşamaya geçmeden önce Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili taraflar yakın işbirliği içerisinde uygulamayı değerlendirecektir. Vatandaş memnuniyeti, ölçeklendirme ve uygulanabilirlik açısından başarı sağlandığında, eylemin sorumlu ve ilgili kurumlarıyla birlikte karar verilerek, bir sonraki aşamaya geçilecektir.                            

             Vatandaşlık kartının, ülke geneline yaygınlaştırılması aşamasında kartın tüm vatandaşlar için üretilmesi ve dağıtılması görevini eylemin sorumlu kuruluşu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üstlenecektir. Bu aşamada, vatandaşlık kartı eyleminin hayata geçirilmesindeki diğer süreçler de (yonga üretimi, kart basımı ve benzeri), işin mali ve ekonomik yönü de göz önüne alınarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülecektir.

             Vatandaşlık kartının; kapsamı, şekli, ebadı; taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak maksadıyla kart üzerine konulacak güvenlik unsurları ve kartta yer alacak bilgiler ile basım ve vatandaşa teslimat aşamasında uygulanacak sistem ve teknoloji, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda öngörülen esas ve usuller çerçevesinde, eylemin sorumlu ve ilgili kurumlarıyla birlikte kararlaştırılacaktır. Ayrıca, vatandaşlık kartının üretim ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemler, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu, 234 sayılı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.

             Halen kullanımda olan nüfus cüzdanının yerini alacak olan vatandaşlık kartı üzerinde sadece statik bilgiler yer alacak, değişken bilgilere yer verilmeyecektir. Kart içerisinde temel olarak kart sahibine ait kimlik bilgileri bulunacaktır. Vatandaşlık kartı ile sağlanan hizmetlerde, hizmetin özelliğine göre farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yöntemleri (şifre, fotoğraf, biyometrik veri) kullanılabilecektir. Biyometrik kimlik doğrulama yöntemi olarak parmak izi eşleştirmesi kullanılacaktır. Parmak izi verisi sadece kartın üzerinde bulunacak, merkezi herhangi bir veritabanında tutulmayacaktır.

             Kurumlarca, ilgili kanunlarda açıkça belirtilen haller (pasaport, ehliyet ve benzeri) hariç olmak üzere, vatandaşlık kartı uygulaması dışında ayrıca yeni bir akıllı kart uygulamasına gidilmeyecektir.

             Vatandaşlık kartı, kart okuyucuları ile ilgili sistem ve teknolojilere ilişkin güvenlik kriterleri TÜBİTAK-UEKAE tarafından uluslararası standartlar da dikkate alınarak belirlenecek, bu kriterlere uyuma ilişkin güvenlik denetimi TÜBİTAK-UEKAE tarafından yapılacaktır.

             Vatandaşlık kartında, TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen milli akıllı kart işletim sistemi kullanılacaktır. TÜBİTAK-UEKAE tarafından geliştirilen tüm teknolojilerle ilgili fikri ve sınai haklar; 1007 Kodlu TÜBİTAK Kamu Kurumları Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Kamu Ar-Ge Projeleri Fikri Haklar Esasları çerçevesinde sözleşmelerle belirlenecektir.

             Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümü amacıyla kararlılıkla uygulanacak Bilgi Toplumu Stratejisinde yer alan ve diğer eylemleri etkileyebilecek bu eylemin başarıya ulaşmasında, kamu kurum ve kuruluşları arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlanması kritik önem arz etmektedir. Bu kapsamda; projenin tarafları olan İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü), Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-UEKAE arasında ihtiyaç duyulacak eşgüdüm Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sağlanacaktır.

             Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sorumlu ve ilgili kuruluşlarla yakın işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışması ve ihtiyaç duyulacak her türlü desteği sağlamaları hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan