4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

ANA STATÜ

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS

FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunun genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurulları, Federasyon başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

             a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

             b) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             c) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

             ç) Federasyon: Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu,

             d) Federasyon Başkanı: Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanını,

             e) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

             f) IFBB: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu,

             g) Spor Dalı: Vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi sporunu,

             ğ) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

             h) WAF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Dünya Bilek Güreşi Federasyonunu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

             Federasyonun teşkilatı

             MADDE 5 – (1) Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunun merkezi Ankara’dadır. Federasyon yurt içi teşkilatını Ana Statüde belirlenen esaslar dahilinde kurabilir. İdari birimlerin görev yerleri yönetim kurulunca belirlenir.

             (2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden oluşur;

             a) Genel kurul,

             b) Yönetim kurulu,

             c) Denetleme kurulu,

             ç) Disiplin kurulu,

             d) Onur kurulu,

             e) Merkez hakem kurulu, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık ve doping, teknik, dış ilişkiler, ARGE ve diğer kurullar,

             f) Genel sekreterlik,

             g) Diğer birimler.

             (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurullar dışındaki kurullar ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.

             Federasyonun görevleri

             MADDE 6 – (1) Federasyonunun görevleri şunlardır;

             a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, gerekli kararlar almak ve uygulamak,

             b) IFBB ve WAF tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi Federasyona bağlı spor branşları ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek,

             c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dalları ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamasını kontrol etmek,

             ç) Hakem, gözlemci ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, çalışmalarını sürekli izlemek,

             d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

             e) Yabancı ülkelerdeki vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dalları ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok sporcunun yararlanmasını sağlamak,

             f) Spor dalı malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına ve temin edilmesine çalışmak,

             g) Kulüpler, bölge ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

             ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

             h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve teknik kadroyu seçmek, seçilen takımları müsabakalara hazırlamak,

             ı) Spor dalı müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

             i) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

             j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

             k) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

             l) Spor dalı ile ilgi belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

             m) Bölgeler ve illerdeki temsilcilerin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

             n) Federasyona gelir sağlamak üzere Federasyonun amaçları doğrultusunda, her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınmaz mal alım ve satımı faaliyetlerini yürütmek,

             o) Yurt içinde açılmış ve açılacak kulüpler ve ticari sportif amaçlı vücut geliştirme, fitness, bilek güreşi ve benzeri salonlarla özel beden eğitimi ve spor salonlarının çalışabilmeleri için her bir spor dalı ile ilgili talimat hazırlamak, denetimlerini yapmak, yeterlilik belgesi vermek ve her yıl Ocak ayında tüm salonların kontrolünü ve denetimini yapmak,

             ö) Sporcuların ve kulüplerin vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.

             Genel kurul

             MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler yönetim kurulunca yürütülür.

             (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

             a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları,

             b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

             c) En fazla nüfusu olan üç ilin gençlik ve spor il müdürü ve coğrafi bölgeleri temsilen yedi ilin gençlik ve spor il müdürü,

             ç) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             e) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

             g) IFBB ve WAF’ın yönetim kurulu ve/veya hakem kurulunda üyelik yapanlar,

             ğ) Faal olmamak şartı ile en üst seviyede ve uluslararası şampiyonalarda hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş kişi,

             h) Faal olmamak şartı ile; büyükler kategorisinde bayanlar ve erkeklerde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktörlük veya antrenörlük yapanlar arasından yabancı uyruklular hariç olmak üzere kura ile belirlenecek en fazla beş kişi,

             ı) Genel kurul tarihinden önce Federasyon faaliyetlerine kendi branşlarında iki sezon üst üste büyükler ve/veya gençlerde katılan kulüplerden dörder üye,

             i) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla olimpiyat oyunlarında, Dünya şampiyonalarında, büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye giren sporculardan; şayet bu nitelikleri taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan kura ile seçilecek en fazla beş üye,

             j) Spor dalının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye.

             (3) Vakıfların belirlenmesinde;

             a) Vakfın Bakanlar Kurulu kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

             b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

             c) Yıllık gelirinin en az % 50 sini vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dallarına harcaması,

             şartları aranır.

             (4) Genel kurul çağrı tarihinde üyelerin oy kullanma şartları şunlardır;

             a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, bir kez oy kullanır,

             b) Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz,

             c) Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır,

             ç) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

             Genel kurulun görevleri

             MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

             a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

             b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

             c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

             ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

             d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

             e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

             f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

             g) İlgili branşta profesyonel şube kurmak,

             ğ) Federasyona bağlı spor dalının ayrılmasına karar vermek,

             h) Federasyonun, primler dahil, bütçe dışı yapacağı harcamalara ve yatırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

             i) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

             (2) Birinci fıkranın (ç) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir,

             (3) Genel kurulunda alınacak karar doğrultusunda Federasyona bağlı spor branşlarının profesyonel şubelerinin kurulması için yönetim kuruluna yetki verebilir. Yönetim kurulu, genel kuruldan alacağı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için 3289 sayılı Kanunun 18 ve 24 üncü maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğe müracaat eder. Profesyonel şube kurulması, Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle karara bağlanır. Bu karar Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

             (4) Profesyonel şube kurulması halinde Federasyon, faaliyetlerini amatör ve profesyonel şube olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları Federasyon tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

             Genel kurul toplantıları

             MADDE 9 – (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

             (2) Olağan genel kurul dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır. Mali genel kurul ise; iki yılda bir 30 Haziranı takip eden ilk üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır.

             (3) Mali genel kurulda, bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek; yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ile denetleme kurulu raporları karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Bunun yanında Ana Statü değişiklikleriyle Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişine ilişkin konular görüşülerek kararlar alınabilir.

             (4) Olağanüstü genel kurul;

             a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,

             b) Yönetim kurulunun kararı,

             c) Toplam delege sayısının en az % 40’ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

             üzerine toplanır.

             (5) Dördüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise, genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu da ibra edilmemiş ise bu görevi başkanlık divanı yürütür.

             (6) Dördüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

             (7) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülmez.

             (8) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (9) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan’a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

             Federasyon başkanı

             MADDE 10 – (1) Federasyon başkanı olabilmek için;

             a) T.C. vatandaşı olmak,

             b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             c) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

             ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza, Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

             d) Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

             e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

             f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak

             gerekmektedir.

             (2) Olimpiyat, Parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonalarında birinci olanlar hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanmaz.

             (3) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Nüfus cüzdanı örneği,

             b) İkametgah belgesi,

             c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

             ç) Disiplin veya ceza kurullarınca bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair beyan,

             d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

             e) Vergi veya sigorta borcu olmadığını gösterir belge.

             (4) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az yedi gün önce mesai bitimine kadar aday olduğuna dair başvurusunu yaparak, 2.000 (iki bin) YTL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar.

             (5) Federasyon başkanının görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim kurulunun on dört üyesinin seçimi ile birlikte yapılır. Başkanın yokluğunda görevlerini, başkanın belirleyeceği başkan vekili yürütür. Yönetim kurulu içinde en az bir, en çok üç başkan vekilliği oluşturulur. Başkan vekillerinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekilinin birinci fıkrada sayılan şartları taşıması gerekir. Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

             Başkanın görevleri

             MADDE 11 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:

             a) Federasyonu temsil etmek,

             b) Federasyonun faaliyetlerini, kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,

             c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

             ç) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,

             d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

             e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

             f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

             g) Başkan vekilini veya başkan vekillerini atamak,

             ğ) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve görevlendirmeler için yönetim kuruluna teklif götürmek,

             h) Kanun ve Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ile genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üyede genel kurulda seçilir.

             (2) Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, 10 uncu maddenin (a), (c), (ç) ve (e) bentlerindeki şartları taşımak gerekir.

             (3) Yönetim kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Nüfus cüzdanı örneği,

             b) İkametgah belgesi,

             c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

             ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza, Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair belge,

             d) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı.

             (4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dalları kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

             b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek,

             c) Spor dalı ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

             ç) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme ve bonservis ücretleri ile oranlarını tespit etmek,

             d) Kulüplerin bu spor dalını kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bunların tescillerini yapmak, en üst lig kulüplerinin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek,

             e) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek,

             f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,

             g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal-alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve spor dalı ile ilgili faaliyetlerin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

             ğ) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

             h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve spor ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

             ı) Spor dalı ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek,

             i) Başkan tarafından teklif edilen yan kuruluşları onaylamak,

             j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

             k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

             l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

             m) Bütçeyi hazırlamak,

             n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

             o) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

             ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesindeki birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek en fazla beş görevlinin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

             p) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için gerekli olan talimatları hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

             r) Kanun, bu Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

             (2) Federasyon, Başkanın başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörünü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

             Yönetim kurulu toplantıları

             MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu, en az ayda bir defa başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

             (2) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

             (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

             (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, başkan tarafından uygulanır.

             Denetleme kurulu

             MADDE 15 – (1) Denetleme kurulu en az üç, en fazla beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Üyelerden ikisi Genel Müdürlük tarafından atanacak tabii üye olup diğerleri genel kurulda seçimle göreve gelir. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

             (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki (a), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen şartları taşımanın yanı sıra en az bir kişinin mali konularda ihtisas sahibi olması gerekir.

             (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer.

             (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

             (5) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

             (6) Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

             Denetleme kurulunun görevleri

             MADDE 16 – (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını denetler. Her mali genel kurulda hazırlayacağı yıllık veya iki yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır.

             (2) Kurul, denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul üyelerine toplantıdan on beş gün önce gönderir.

             Disiplin kurulu

             MADDE 17 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen kurula alınır.

             (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen şartları taşımak gerekir.

             (3) Üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

             (4) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer.

             (5) Disiplin kurulu; kulüpler, spor dalında faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

             (6) Disiplin kurulu, en az on beş günde bir toplanır. Toplantı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

             (7) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar talimatla düzenlenir.

             Onur kurulu ve onursal başkanlık

             MADDE 18 – (1) Vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dallarına en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı Onur Kurulu oluşturulur. En az iki dönem Federasyon başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra Onursal Başkan unvanının verilmesiyle ilgili esaslar, yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

             Tahkim kurulu

             MADDE 19 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktir, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

             (2) Federasyon başkanıyla yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevkedilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurma hakkı saklıdır.

             (3) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, ilgili mevzuatı, Federasyonun ve Uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

             Genel sekreter ve idari birimler

             MADDE 20 – (1) Federasyonun idari birimi; genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

             (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

             (3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

             (4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Başkana karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekretarya işlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

             Taşra teşkilatı

             MADDE 21 – (1) Yönetim kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde ve bölgelerde vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dallarının il temsilcisi, bölge temsilcisi, gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurar ve görevlendirmeler yapar. Bunlara ek olarak il hakem kurulları ve il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim İşleri

             Genel kurulun toplantıya çağrılması

             MADDE 22 – (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi bulunduğu ilde dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

             (2) Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihi ve yeri, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

             (3) Faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

             Genel kurul üyelerinin listesi

             MADDE 23 – (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi, Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde; üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

             (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin kararı verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz divan kurulu tarafından çözülür.

             (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

             (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler. Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar.

             Toplantı karar yeter sayısı

             MADDE 24 – (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi birlikte yapılır. Seçim için genel kurula katılan üyelerin geçerli oylarının salt çoğunlunun alınması yeterlidir.

             (3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı, kiralanması, uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek ve Federasyonun borçlanmasıyla Federasyon bünyesindeki spor dallarının ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılanların dörtte üçünün kabul oyu gerekmektedir. Diğer konularda genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır.

             Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

             MADDE 25 – (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

             (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile tespit edilir.

             Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

             MADDE 26 – (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

             (2) Genel kurul başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi, üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

             (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

             Başkanlık divanının görev ve yetkileri

             MADDE 27 – (1) Başkanlık divanı, bu Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

             (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

             (3) Tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

             (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

             (5) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

             Gündemin tespiti ve görüşmeler

             MADDE 28 – (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar. Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılır. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

             (2) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

             (3) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

             (4) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

             (5) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

             (6) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

             Kurullara aday olma

             MADDE 29 – (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin durulu üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şart değildir.

             (2) Federasyon başkanıyla, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler ile başkan vekilliğine veya hakem kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüpleri ile olan idari ilişkileri kesilir.

             Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

             MADDE 30 – (1) Başkanlık ile yönetil rehekyele ve disiplin kurulları üyelerinin seçimleri, oy pusulalarının aynı zarfa konulması suretiyle birlikte yapılır.

             (2) Başkan adayları ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliğine aday olmak isteyenler, adaylık başvurularını başkanlık divanına teslim ederler. Kurullara aday olanlar toplu listeyle de başvuru yapabilirler.

             (3) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için aday göstereceği, kendi tercihine göre sıralanmış asıl ve yedek üyelerin isimlerini içeren listeyi divan başkanlığına yazılı olarak teslim eder. Kurullara adaylık için başvuru, başkanlık divanının oluşumundan itibaren iki saat sonrasına kadar yapılabilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

             (4) Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir.

             Başkan adaylarına söz verilmesi

             MADDE 31 – (1) Divan başkanı; başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

             (2) Bu konuşma süresi otuz dakikadan fazla olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

             (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

             (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

             Seçimlerin yapılması

             MADDE 32 – (1) Seçimler gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki evet mührünü basmak ve oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

             (2) Her delegeye, divan başkanlığınca görevlendirilen divan üyesi tarafından imza karşılığı mühürlü zarf verilir, zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni bir zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

             (3) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

             Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

             MADDE 33 – (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

             (2) Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerin huzurunda sandıklar açılır.

             (3) Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

             (4) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

             (5) Oyların eşit çıkması halinde eşit oy alanlar için ikinci kez seçim yapılır. Eşitlik bozulmazsa başkan kura ile belirlenir.

             (6) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

             Federasyon bütçesi

             MADDE 34 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur.

             (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

             (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon başkanı yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin başkan ve genel sekreter veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekir.

             (4) Federasyon bütçesinin en az %15’inin eğitim, alt yapı ve kulüplere yardım olarak ayrılması zorunludur.

             Federasyonun gelirleri

             MADDE 35 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

             a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

             b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

             c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,

             ç) Sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

             d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler,

             e) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ,

             f) Sponsorluk gelirleri,

             g) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,

             ğ) Ceza ve itiraz gelirleri,

             h)Yardım ve bağışlar,

             ı) Kira ve işletme gelirleri,

             i) Federasyonu ilgilendiren tüm spor salonlarına açılışta verilecek yeterlilik belgesi ve her yıl yapılan denetimle düzenlenecek belgelerden alınacak ücretler,

             j) Federasyon başkan adaylığı başvuru ücretleri,

             k) Diğer gelirler.

             (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

             (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

             Federasyonun giderleri

             MADDE 36 – (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

             (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

             (3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen bütçe talimatında belirtilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Genel Müdürlük ile ilişkiler

             MADDE 37 – (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvuruda bulunabilir. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım, onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit edilir.

             (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

             (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılmaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

             (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun değişik ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan, yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

             (5) Federasyon; lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiği bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderirler.

             Cezalar

             MADDE 38 – (1) Vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dallarında müsabaka ve çalışmalarında, kulüpler ve kişilerce yapılan ceza ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak cezalar, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.

             (2) Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar; ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma cezası.

             (3) Cezalar belirlenecek esaslara göre oluşturulan ceza kurulunca verilir.

             Kulüpler

             MADDE 39 – (1) Vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dalları kulüpleri, Federasyon tarafından tescil edilir.

             (2) Spor dalında faaliyette bulunan kulüpler, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

             Vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi kulüplerinin devri ve şirketleşme

             MADDE 40 – (1) Spor dalında faaliyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz. Devirlerde bu spor dalının yaygınlaşması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

             Yayınların düzenlenmesi

             MADDE 41 – (1) Vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dalları müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

             (2) Bu yetki kullanılırken, spor dalının, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

             (3) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler, Federasyona karşı hükümsüzdür.

             (4) Federasyonca izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo ve internet ortamında yayınlanmaz.

             Talimatlar

             MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ve alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sitesinde ilan edilir.

             Bakanlığın gözetim ve denetimi

             MADDE 43 – (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

             İhtilafların çözümü

             MADDE 44 – (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

             Yürürlük

             MADDE 45 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 46 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu başkanı yürütür.