4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 6 – 12/5/2005 tarihli ve 25813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliğinden önce yapım ve hizmet sertifikası almış olan gerçek ve tüzel kişiler; en geç 31/7/2007 tarihine kadar, EK-1’deki başvuru dilekçesi örneğinde belirtilen faaliyet konuları ile faaliyet kategorilerinin işaretlendiği ve üzerinde firma kaşesi ile temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunan başvuru dilekçesi ile EK-3/1’de belirtilen belgelerden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Sanayi ve/veya Ticaret Odasına kayıt belgesi, nüfus cüzdanı sureti dışındaki diğer bilgi ve belgeleri sunmak suretiyle Kuruma sertifika tadil başvurusunda bulunmak zorundadır. Yapılan başvurular, bu Yönetmelik ile getirilen yeni hükümler çerçevesinde değerlendirilerek başvurusu uygun bulunanların sertifikası  tadil  edilir. İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen tadil başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklar yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir. Başvuru evrakı  iade edilen veya 31/7/2007 tarihine kadar başvuruda bulunmayan yapım ve hizmet sertifikası sahiplerinin sertifikaları 1/8/2007 tarihi itibarıyla sona erer."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.