4 Temmuz 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26572

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/12290

             27 Temmuz 2005 tarihinde Antananarivo’da imzalanan ve 2/5/2007 tarihli ve 5643 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/5/2007 tarihli ve HUMŞ-764 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

               F. KASIRGA                                 M. V.GÖNÜL                               O. GÜNEŞ                     K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                         İ. YILMAZ

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MADAGASKAR CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET, EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Akit Taraflar” olarak anılacaklardır.)

             İki ülke arasında mevcut dostane ilişkileri kuvvetlendirmek arzusuyla,

             İki ülke arasında ekonomik, ticari ve teknik alanlardaki işbirliğini eşitlik ve karşılıklı yarar esasına göre geliştirmeye ve güçlendirmeye kararlı olarak,

             Ticaretin gelişmesinin, ekonomik ve teknik alanlardaki işbirliğinin, ülkelerindeki hızlı kalkınma stratejisinin temel unsurlarından biri olduğuna inanarak,

             Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

 

MADDEI

             Akit Taraflar, ülkelerinde yürürlükte olan kanun, karar ve yönetmelikler çerçevesinde, iktisadi teşekkülleri, işletme ve firmaları arasındaki ticari mübadelelerin, ekonomik ve teknik işbirliğinin sürekli geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine yardımcı olmak, teşvik etmek ve kolaylaştırmak hususunda anlaşmışlardır.

 

MADDEII

             Madde I’de öngörülen işbirliği alanları özellikle aşağıdaki hususları kapsayacaktır:

             a) Sınai ve ticari teşebbüsler kurulması,

             b) Uzman, danışman, doküman ve bilgi teatisi,

             c) Eğitimde ve başta müşavirlik hizmetleri olmak üzere hizmetler alanında imkanlar sağlanması,

             d) Burs imkanları sağlanması, inceleme gezileri ve seminerler düzenlenmesi,

             e) Fuarlar ve sergiler düzenlenmesi,

             f) Akit Tarafların ileride üzerinde mutabık kalacakları diğer tüm işbirliği şekilleri.

 

MADDEIII

             Madde II’de öngörülen başlıca ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği projelerinin uygulamaları, protokoller ve/veya spesifik kontratlarla düzenlenecektir.

 

MADDEIV

             Akit Taraflar, ticari mübadelelerin akışını kolaylaştırmak amacıyla;

             a) Diğer Akit Taraftan gelen üçüncü bir ülkeye yönelik ticari mallar için transit serbestisi,

             b) Üçüncü bir ülkeden gelen diğer Akit Tarafa yönelik ticari mallara transit serbestisi,

             c) Akit Taraflar arasında deniz ve hava trafiğine ilişkin bir düzenleme akdedilinceye kadar, işbu Anlaşma çerçevesinde mübadele edilen malların taşınmasında birbirlerinin ulusal taşıma kuruluşlarına öncelik

             tanıyacaklardır.

 

MADDEV

             Taraflar, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) veya Dünya Ticaret Örgütü hüküm ve kurallarına uygun olarak iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde birbirlerine karşılıklı olarak en çok kayrılan ülke muamelesi yapmak hususuda mutabık kalmışlardır.

             Ancak bu hüküm, serbest ticaret bölgeleri, gümrük birlikleri, diğer bölgesel düzenlemeler, gelişmekte olan ülkelerle yapılacak olan özel düzenlemeler, sınır ticareti kapsamında üçüncü ülkelere tanınmış ve tanınacak olan ayrıcalık ve avantajlar için geçerli değildir.

 

MADDEVI

             Bu Anlaşma çerçevesinde Akit Taraflar arasında yapılacak bütün ödemeler, her iki ülkede yürürlükte bulunan kambiyo ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 

MADDEVII

             Bu Anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, her iki ülkede yürürlükte bulunan kanun, karar ve yönetmelikler çerçevesinde Akit Taraflar;

             a) Ülkelerinde sergiler düzenlenmesi ve uluslararası fuarlara iştirak edilmesi için gerekli her türlü kolaylık ve yardımı birbirlerine göstereceklerdir,

             b) Herhangi bir ticari işlem konusu olmaları halinde gerekli vergi, resim, harç ve eşetkili vergilerin ödenmesi şartı ile aşağıda sıralanan malların gümrük vergisi, resim, harç ve diğer eşetkili vergilerden muaf olarak ithal ve ihracına izin vereceklerdir:

             c) Yalnız sipariş almak veya reklam yapmak için gerekli olan ve ticari değeri bulunmayan mal numuneleri ve reklam malzemeleri,

             d) Geçici olarak ithal edilen:

             – Test veya deney yapmaya mahsus malzemeler,

             – Ticari fuar ve sergilerde montaj ve/veya gerekli onarımların yapılmasında kullanılacak malzeme ve aletler.

 

MADDEVIII

             Bu Anlaşmadaki herhangi bir değişiklik, Akit Tarafların onayıyla yazılı olarak yapılacaktır ve bu husus Akit Taraflarca tasdik olunacaktır.

 

MADDEIX

             Akit Taraflar, bu Anlaşma hükümlerinin uygulanması için, tatbikattan çıkabilecek sorunların incelenmesi ve iki ülke arasında yeni işbirliği imkanlarının belirlenmesi ile görevli bir Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu kurulmasında mutabık kalmışlardır.

             Karma Komisyon dönüşümlü olarak iki ülkenin başkentlerinde toplanacaktır.

 

MADDEX

             Bu Anlaşma her iki Akit Tarafın kendi mevzuatları uyarınca onaylama işlemlerini tamamladıklarını belirten son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir. Anlaşma üç yıl (3) yürürlükte kalacak ve bu sürenin hitamında, Akit Taraflarca altı ay önceden yazılı olarak fesih bildirimi yapılmadıkça, yürürlük süresi birer yıllık sürelerle otomatik olarak uzayacaktır.

             Bu Anlaşmanın sona ermesinden sonra, Anlaşma yürürlükte iken yapılan ve tamamı ifa edilemeyen diğer protokol, mukavele ve düzenlemelere bu Anlaşma hükümleri uygulanacaktır.

             Antananarivo’da 27 Temmuz 2005 tarihinde Fransızca iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

 

 

               TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                            MADAGASKAR CUMHURİYETİ

                     HÜKÜMETİ ADINA                                                                             HÜKÜMETİ ADINA

 

 

                      Tuncer KAYALAR                                                           Olivier ANDRIANARISON SAHOBISOA

                   Dış Ticaret Müsteşarı                                                                Sanayi, Ticaret ve Özel Sektörü

                                                                                                                                      Geliştirme Bakanı

 

Bu andlaşmanın Fransızca dilindeki metni 4/7/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.