3 Temmuz 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26571

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI

 

Kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uyumlu bir yapıya sahip olması yönünde önemli adımları gerçekleştiren ülkemiz, yeni bir bütçe hazırlık dönemine daha girmiş bulunmaktadır.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Orta Vadeli Program (2008-2010) ile Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen Orta Vadeli Mali Plan (2008-2010) Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

   Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve bu çağrının ekinde yer alan Bütçe Hazırlama Rehberi ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanacak Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini hazırlamaya başlayacaklardır.

Uygulamakta olduğumuz maliye politikası sonucu elde edilen mali disiplin sayesinde, sürdürülebilir bir büyüme ortamına girilmiş, enflasyon tek haneli düzeye indirilmiş, kamu kesimi borçlanma gereği azaltılmak suretiyle kamu borç stokunun milli gelire oranı düşürülmüştür.

Makro ekonomik göstergelerde sağladığımız başarının en önemli nedenleri arasında yapısal reformlara önem verilmesi yer almaktadır. Gerçekleştirilen bu yapısal reformların devam ettirilmesi ve etkili bir şekilde uygulanması büyük ölçüde kamu idarelerinin çabalarına bağlıdır. Bu açıdan, bütün kamu idarelerinin kendi kurumlarınca yürütülmesi gereken reform çalışmalarını hız kesmeden devam ettirmeleri ve diğer kurumlarca yürütülen reform çalışmalarına ise etkin bir şekilde destek olmaları gerekmektedir. 

2008-2010 yıllarını kapsayan çok yıllı bütçe döneminde de, mali disiplinden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek, maliye politikası uygulamalarında makroekonomik istikrarın ve dengenin güçlendirilmesine odaklanılacak ve ekonomik programın kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edilecektir. Bu uygulamalar, ekonomiye olan güveni artıracak ve yatırım ortamını iyileştirecektir.

Kamu borçlanma gereğindeki düşüş eğiliminin sürdürülmesi ve kamu borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının makul düzeylere indirilmesi amacıyla, 2008-2010 döneminde de program hedefleriyle uyumlu faiz dışı fazla sağlanması en önemli önceliklerden biri olacaktır.

   Kamu mali yapısındaki iyileşmeye paralel olarak eğitim, sağlık, Ar-Ge ve sosyal nitelikli harcamalara daha fazla önem verilerek, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, beşeri sermayenin niteliklerinin geliştirilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması konularında iyileştirmeler sağlanması yönünde politikalar uygulanmaya devam edilecektir.

2008-2010 döneminde Ulusal Tarım Stratejisi Belgesi (2006-2010) ile 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçevesinde, alan ve ürün temelinde farklılaştırılarak üretimde etkinliğin sağlanması amacıyla tarımsal desteklemelere devam edilecektir.

Verginin tabana yayılarak kayıtlı mükellefler üzerindeki vergi yükünün zaman içinde azaltılması ve bu suretle vergi gelirleri performansının artırılması amacıyla, 2008-2010 döneminde de kayıt dışı ekonomiye karşı yürütülen mücadele yoğun bir şekilde sürdürülecektir.

   5018 sayılı Kanunun gerektirdiği kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde işlemesine dönük tedbirler alınmaya devam edilecek ve kamu idarelerinin idari kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

Kamu idarelerinin karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla devam etmekte olan stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.

Söz konusu politika ve uygulamaların başarılı bir şekilde sürdürülmesi, bütçe uygulamalarında kamu idareleri arasında gerekli işbirliği ve eşgüdümün sağlıklı bir şekilde yürütülmesine de bağlı bulunmaktadır. Bütün kamu idareleri, önceki dönemlerde olduğu gibi 2008-2010 yıllarını kapsayan çok yıllı bütçe döneminde de aynı anlayışla hareket edeceklerdir.

Orta Vadeli Mali Plan döneminde, merkezi yönetim bütçe açığındaki düşüş eğiliminin devam etmesi ve bütçe açığının GSYİH’ye oranının 2010 yılında binde 3’e düşmesi öngörülmüştür. Merkezi yönetim bütçe giderleri ile gelirlerinin GSYİH’ye oranı azalma eğilimi gösterecektir. Merkezi yönetim bütçe giderleri içinde, faiz giderlerinin payı azalacak ve 2010 yılı sonunda GSYİH’ye oranı yüzde 5.4’e düşecektir. Bu şekilde, faiz giderlerinin bütçe üzerindeki baskısı büyük ölçüde azalacak ve bütçe esnekliği artacaktır.

Kamu idareleri, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartları esas alarak gider ve gelir tekliflerini hazırlayacaklardır.

Çok yıllı bütçeleme anlayışı, kamu harcamalarının etkin bir şekilde önceliklendirilmesine dayandığından, kamu idarelerinin tekliflerini hazırlarken Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plana uygun olarak hizmet önceliklerini iyi belirlemeleri ve kaynak dağılımını sağlıklı bir şekilde yapmaları gerekmektedir.

2008-2010 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına katılacak kamu idareleri ile personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşecek görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

 

Kemal UNAKITAN

  Maliye Bakanı

                                                                             

Ek: 2008-2010 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi

 

Ekleri İçin Tıklayınız