30 Haziran 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26568

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2007/12303

             Ekli “İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 18/5/2007 tarihli ve 04474 sayılı yazısı üzerine, 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                      A. ŞENER                              M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

       A. BABACAN                              B. ATALAY                           N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                         Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                              M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                 M. BAŞESGİOĞLU                          A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                           A. KOÇ                                       O. PEPE

          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı

 

İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

 

MADDE 1 – 11/1/2002 tarihli ve 2002/3599 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Hizmetin yürütülmesine engel bir halin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali hizmetler birimine verilen görevleri yapmak üzere mali hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Mali hizmetler uzmanlarının mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümlerine tabidir.”

MADDE 3 – Ekli (1) sayılı listede yer alan pozisyonlar iptal edilerek aynı Yönetmeliğin eki (I) sayılı cetvelden çıkarılmış, (2) sayılı listede yer alan pozisyonlar anılan cetvele ilave edilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin eki (3) sayılı Sicil Amirleri Tablosu ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini ilgili Devlet Bakanı yürütür.

 

1 SAYILI LİSTE

İPTAL EDİLEN POZİSYONLAR

 

Tabip

1

Teknisyen

3

Veznedar

1

Hizmetli

1

TOPLAM

6

 

2 SAYILI LİSTE

İLAVE EDİLEN POZİSYONLAR

 

Mali Hizmetler Uzmanı

4

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

2

TOPLAM

6

 

       Ek  3

SİCİL AMİRLERİ TABLOSU

SIRA
NO

SİCİL RAPORU DOLDURULACAK PERSONEL

SİCİL RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER

1.
SİCİL AMİRİ

2.
SİCİL AMİRİ

3.
SİCİL AMİRİ

I - MERKEZ TEŞKİLATI

A

GENEL SEKRETERLİK

 

1

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Başkanı 

-

2

Genel Sekreterlik Müşaviri,

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Başkanı 

3

Diğer Personel

Genel Sekreter Yardımcısı

-

-

B

BAŞKANLIKLAR

 

1

Başkan

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Başkanı

2

Daire Başkanı

Başkan

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

3

Şube Müdürü, İGEME Uzmanı, İGEME Uzman Yardımcısı ve diğer personel

Daire Başkanı

Başkan

Genel Sekreter Yardımcısı

C

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

1

1. Hukuk Müşaviri

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Başkanı

2

Hukuk Müşaviri

1. Hukuk Müşaviri

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

3

Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

1. Hukuk Müşaviri

Genel Sekreter Yardımcısı

D

 STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

1

Şube Müdürü

Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Başkanı

-

 

2

Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı ve diğer personel

Şube Müdürü

Genel Sekreter

-

II – TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI

A

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

1

Bölge Müdürü

Başkan (bağlı bulunduğu)

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter

 

2

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

Başkan (bağlı bulunduğu)

Genel Sekreter Yardımcısı

 

3

Diğer Personel

Bölge Müdür Yardımcısı

Bölge Müdürü

Başkan (bağlı bulunduğu)

B

YURTDIŞI OFİS MÜDÜRLÜKLERİ

 

1

Yurtdışı Ofis Müdürü

Başkan (bağlı bulunduğu)

Genel Sekreter Yardımcısı

Genel Sekreter