30 Haziran 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26568

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12317

             Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f)bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 12/12/2005 tarihli ve 2005/9865 sayılı Kararnamenin eki Esaslarda değişiklik yapılmasına dair ekli Esasların yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1/6/2007 tarihli ve 7301 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’na 8/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                       A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                            N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                               M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                 M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                 Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                           A. KOÇ                                      O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

8/6/2007 TARİHLİ VE 2007/12317 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

ESASLAR

 

MADDE 1 – Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 12/12/2005 tarihli ve 2005/9865 sayılı Kararnamenin eki Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir."

MADDE 2 – Aynı Esasların 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal ve hizmet alımları için öngörülen değerlere eşit veya altında olan ihalelerin ilanları ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin veya işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde yapılır."

"Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir."

MADDE 3 – Aynı Esasların 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarım en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartlan karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartlan netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerim vermeleri istenir.

(a), (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandınlır."

MADDE 4 – Aynı Esasların 17 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin (d ) bendindeki parasal üst limitin iki katma kadar olan ihtiyaçlara ilişkin alımlar,"

MADDE 5 – Aynı Esaslann 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ihale üzerinde kalan ve ikinci sıradaki teklif sahibinin geçici teminatı, ihale üzerinde kalan istekliden kesin teminat alınıp sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. Diğer isteklilerin geçici.teminatlan ise ihaleden hemen sonra iade edilir."

MADDE 6 – Aynı Esasların 24 üncü maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş iş günü içinde, ihale üzerinde kalan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi

sayılır."

MADDE 7 – Aynı Esasların 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

Kesin teminat alınıp sözleşme yapılırsa geçici teminat hemen iade edilir. Yüklenici, süresi içinde bu yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmadan geçici teminat irat kaydedilir."

MADDE 8 – Aynı Esasların 30 uncu maddesinin sonuna aşağıdaki bentler eklenmiştir, "ü) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,"

"v) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları."

MADDE 9 – Aynı Esasların 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Her türlü işlemi tamamlanan ve kabule hazır hale gelen mal ve/veya hizmet alımlarının muayene ve kabul işlemleri; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun mal alımı ile hizmet alımı muayene ve kabul yönetmeliklerinin esas ve usullerine göre gerçekleştirilir. Yetkili Makam tarafından biri başkan, mal alımlarında biri işin uzmanı, hizmet alımlarında tamamı işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur."

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilan edilmiş olan işler, yazılı olarak duyurulduğu veya ilan edildiği tarihte yürürlükte olan Esaslar hükümlerine göre, ihale/alım süreci başlamış olan işler ise ihale/alım sürecinin başladığı tarihte yürürlükte olan Esaslar hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 10 – Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Esasları Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.