30 Haziran 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26568

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2007/12305

             Ekli “Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve Sermayesinin Tamamı TEDAŞ’a Ait Olan Elektrik Dağıtım Şirketleri Lehine Yapılacak Kamulaştırmalarda 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)’nın 28/5/2007 tarihli ve 3974 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                       A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

       A. BABACAN                               B. ATALAY                           N. ÇUBUKÇU                 K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı V.                         Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                               M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                  K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                  Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                      İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                         A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı          Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                       O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (TEDAŞ) GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ VE SERMAYESİNİN TAMAMI TEDAŞ’A AİT OLAN

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ LEHİNE YAPILACAK

KAMULAŞTIRMALARDA 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA

KANUNUNUN 27 NCİ MADDESİNİN

UYGULANMASINA DAİR KARAR

 

             Acele kamulaştırma yetkisi

             MADDE 1 – (1) Enerji yatırımlarının bir an önce gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve sermayesinin tamamı TEDAŞ’a ait olan elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi uygulanır.

             Kesinleşmemiş kamulaştırmalar

             MADDE 2 – (1) Bu Karar, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve sermayesinin tamamı TEDAŞ’a ait olan elektrik dağıtım şirketleri tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa dayanılarak yapılmış ve henüz kesinleşmemiş kamulaştırmalar hakkında da uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 3 – (1) 6/1/1998 tarihli ve 98/10540 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 – (1) Bu Kararı TEDAŞ Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.