28 Haziran 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26566

TEBLİĞ

             Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 373)

             Vergi Usul Kanununun¹ mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili düzenlemeler 340², 346³, 3574 ve 3675 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.

             Elektronik beyanname uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükelleflerine, hiçbir hadle sınırlı olmaksızın  Haziran 2007 dönemine ait olup, 15 Temmuz 2007 (5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun6  gereğince 27 Temmuz 2007) tarihine kadar verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi/Sigorta Muameleleri Vergisi) Beyannameleri ile bu mükellefler tarafından izleyen dönemlerde verilecek söz konusu beyannameleri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir.

             Elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi/Sigorta Muameleleri Vergisi) Beyannamesinin gönderilmesine ilişkin 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar uygulanacaktır.

             Tebliğ olunur.

——————————

1  10/1/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2  30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3   3/3/2005 tarih ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4   2/3/2006 tarih ve 26096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

5   1/2/2007 tarih ve 26421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

6   28/3/2007 tarih ve 26476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.