27 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26565

DANIŞTAY KARARI

             Danıştay Başkanlar Kurulundan:

             Karar No: 2007/18

             Başkanlar Kurulu 19/06/2007 günü toplandı.

             Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinden kaynaklanan uyuşmazlıkları bir dairede toplamak ve bu dosyaların süratle sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla:

             1- Danıştayın ilgili idari dava dairelerinde görülmekte olan, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinden kaynaklanan ilk derece dava ve temyiz başvurularının Danıştay İkinci Dairesinde çözümlenmesine,

             2- Sözü edilen konuya ilişkin, diğer idari dava dairelerinde bulunan uyuşmazlık dosyalarının, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmadan İkinci Daireye devredilmesine,

             3- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53 üncü maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi, 54 üncü maddesi uyarınca kararın düzeltilmesi istemlerinin, kararı veren dairece sonuçlandırılmasına,

             4- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına ve yayımını izleyen ay başından itibaren uygulanmasına,

             2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 37 nci maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.