27 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26565

TEBLİĞ

             İçişleri Bakanlığından:

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE

YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN EKİ CETVELDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/2)

             MADDE 1 – Bakanlar Kurulunun 86/10782 sayılı kararı ile kabul edilen ve 16 Temmuz 1986 gün ve 19166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mülki İdare Amirleri Atama Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi gereğince,İlçelerin sınıflarını düzenleyen (EK: II) cetvelinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

             İli     :                          İlçesi  :                     Eski Sınıfı :                  Yeni Sınıfı :

             Trabzon                     Akçaabat                         2                                  1

             Trabzon                     Vakfıkebir                       3                                  2

             Aydın                         Kuyucak                         4                                  3

             MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.