25 Haziran 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26563

YÖNETMELİK

             Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 30/7/2001 tarihli ve 24478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1) Bu süreler sonunda, programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için genel sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir."

             "2) Azami öğrenim süresi sonunda, bu bendin (1) numaralı alt bendinde belirtilenler dışında kalan öğrencilere, azami öğrenim sürelerinin dolduğu yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere beşe indiremeyen öğrencinin ilişiği kesilir. İki ek sınav hakkı, azami öğrenim sürelerinin dolduğu yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavlarının sona ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav gün, yer ve saati ilgili birimlerin yönetim kurullarınca belirlenir. Bu sınavlarda 100 tam not üzerinden en az 60 alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır."

             "3) Ek sınavlar sonunda, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısı hiç almadıkları veya devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dahil dört veya beş olan öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Bu ek sürenin sonunda başarısız olduğu ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir."

             "4) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir. Ek süre sonunda başarısız olduğu ders sayısını üçe indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir."

             "5) Azami öğrenim süresi sonunda ya da bu bendin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen ek sınav ve ek süreleri kullanarak, mezun olması için başarması gereken ders sayısını üç veya daha aza indiren öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilmez ve sınırsız olarak, derslerin okutulduğu dönemlerde açılacak yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavlarına girme hakkı tanınır. Sınav hakları, ancak bu derslerin devam koşulunun yerine getirilmesiyle kullanılabilir. Bu sınavlarda 100 tam not üzerinden en az 60 alan öğrenciler başarılı sayılır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

             "f) Yaz okuluna başka üniversitelerde devam etmek isteyen öğrencilerin eşdeğerlik talebi; alacakları dersin denk olduğu hususunda ders alacağı üniversiteye başlamadan önce vereceği dilekçeyi, fakülte/yüksekokulun ilgili anabilim dalı başkanı veya bölüm başkanına onaylatması ve dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne sunması halinde değerlendirilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Her ders için, her yarıyılda/yaz okulunda en az iki ara sınavı yapılır. Öğrencilere birinci derece yakınlarının ölümü sebebiyle katılamadıkları ara sınavlar için, mazeretlerini belgelemeleri kaydıyla ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile mazeret sınavı hakkı tanınır. Bir ders için yapılan ara sınav notlarının aritmetik ortalaması o dersin ara sınav notu olur. Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin ara sınavı/yıl sonu sınavı/yaz okulu sonu sınavı yapılamaz. Ara sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde duyurulur."

             "f) Ders kurulu uygulaması olan birim veya birimler dışında başarı notu; uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydıyla, ara sınavları not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavlarında, 100 tam not üzerinden en az 50 almak zorundadır. Devam ve uygulama koşullarını yerine getiren öğrenci; ara sınav not ortalaması 100 tam not üzerinden en az 75 olmak koşuluyla, kayıtlı bulunduğu birimce belirlenecek olan muafiyet puanını sağlamış ise yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavına girmeyebilir. Bu durumda öğrencinin ara sınav not ortalaması başarı notu olarak kabul edilir. Ancak bu öğrenciler, yarıyıl sonu/yıl sonu/yaz okulu sonu sınavına girerek %50’den az not aldıkları takdirde o dersten başarısız sayılır."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 23 – Notlar 100 üzerinden verilir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve fazlaları bir üste, daha küçükleri alt tam sayıya tamamlanır. Ayrıca notlar istenildiğinde aşağıdaki tabloda belirtilen derecelerle ve harflerle de ifade edilebilir.

 

          Alınan Not         Derecesi        Harf Karşılığı        Katsayı

            90-100              Pekiyi                   AA                    4

            85-89                Pekiyi                   BA                    3,5

            75-84                İyi                         BB                    3

            70-74                İyi                         CB                    2,5

            60-69                Orta                      CC                    2

            55-59                Geçmez                DC                    1,5

            45-54                Geçmez                DD                    1

            40-44                Geçmez                FD                    0,5

            0-39                  Geçmez                 FF                    0

 

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.