25 Haziran 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26563

YÖNETMELİK

             Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL ENERJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (ADÜTEM) YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/1/1997 tarihli ve 22890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Jeotermal Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜTEM) Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki  (c) bendi eklenmiştir.

             "c) Danışma Kurulu."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Danışma kurulu

             MADDE 9 – Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, konu ile ilgili bilim insanları, sanayiciler, kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ile birlikte yılda en az bir defa toplanarak, Merkezin çalışmaları hakkındaki görüşlerini bildirir ve yeni çalışma konuları hakkında tavsiye niteliğinde kararlar alır."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.