25 Haziran 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26563

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/12263

             12 Mayıs 2005 tarihinde Budapeşte’de imzalanan ve 25/4/2007 tarihli ve 5633 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/5/2007 tarihli ve HUMŞ-779 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                             M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M.AYDIN                            N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                                M. V.GÖNÜL                            O. GÜNEŞ                      H. ÇELİK

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı               Maliye Bakanı V.

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                             R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                 M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                 Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                           A. KOÇ                                      O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı               Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

MACARİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak adlandırılacaklardır),

             - Ülkeleri arasındaki uzun dönemli ilişkiyi geliştirme arzusuyla,

             - Mevcut geleneksel ekonomik ilişkilerim devam ettirme ve pekiştirme isteğiyle,

             - Karşılıklı yarar esasına dayalı olarak ekonomik, sınai, teknik ve teknolojik işbirliğini geliştirme ve güçlendirme niyetiyle,

             - İşbirliğinin daha da artırılması amacıyla uygun bir temel ve olumlu koşullar oluşturan anlaşma çerçevesini derinleştirme inancıyla,

             - İki   ülkede   yürürlükte   bulunan   kanunlar   çerçevesinde   ve   uluslararası yükümlülüklere tam uyum içerisinde

             aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1

             İşbu Anlaşma'nın temel hedefi, ikili ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesidir.

             Akit Taraflar, yürürlükteki kanunları çerçevesinde, mümkün olan en geniş temelde, karşılıklı çıkar ve yarar ilkesine dayalı tüm alanlardaki ekonomik işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek için her türlü çabayı sarf edeceklerdir.

MADDE 2

             Akit Taraflar, ekonomik ilişkilerin mevcut durumu ve perspektifini gözönünde bulundurarak, uzun dönemli işbirliği imkanları için uygun koşulların özellikle aşağıdaki alanlarda var olduğu hususunda anlaşmışlardır:

             - Tarım ve gıda işleme sanayi,

             - Enerji,

             - Elektrikli teçhizat ve aletler,

             - Kimya ve petro-kimya sanayi,

             - Altyapı gelişimi,

             - Su yönetimi ve orman sanayi,

             - Sağlık, tıbbi teknoloji, tıbbi ve ilaç sanayi,

             - Turizm,

             - IT ve İletişim,

             - Ulaştırma,

             - Bilim ve teknoloji,

             - Üçüncü pazarlarda işbirliği.

MADDE 3

             - Akit Taraflar, işbirliğini uygun yollarla genişletmek ve güçlendirmek için çaba sarfedeceklerdir, bunlardan bazıları:

             - Temsilci ziyaretleri ile diğer ekonomik ve teknik heyet ziyaretlerinin yanısıra, karşılıklı yarar esasına dayalı ekonomik ve ticari bilgi değişimi yoluyla, devlet kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki bağlantıları teşvik etme ve işbirliğini güçlendirme,

             - Kalkınma Öncelikleri hakkında bilgi değişimi ve iki ülke iş çevrelerinin kalkınma projelerine katılımını teşvik etme,

             - Fuar ve sergilere katılımı teşvik etme, ticari faaliyetler, seminerler, sempozyumlar ve konferanslar düzenleme,

             - Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ikili ekonomik ilişkilere daha etkin katılımını teşvik etme,

             - Finansal kuruluşlarının ve bankacılık sektörünün daha yakın temaslar kurmalarını ve karşılıklı işbirliğini güçlendirmeleri amacıyla teşvik etme,

             - Yatırım faaliyetlerini, ortak girişimlerin kurulmasını, şirket temsilcilikleri ve şubeler açılmasını teşvik etme,

             - Karşılıklı çıkar esasına dayalı konularda uluslararası düzeyde işbirliği yapılması.

MADDE 4

             Akit Taraflar, işbu Anlaşma'yla, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini   teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacıyla bir "Türk-Macar Karma Komisyon"u oluştururlar.

             Türk-Macar Karma Komisyonu, diğer görevlerinin yanı sıra;

             - İşbu Anlaşma'nın başarılı bir biçimde uygulanması ve yürütülmesi için alınması gereken tedbirleri önerecek,

             - İkili ekonomik ilişkilerin gelişimini görüşecek,

             - Gelecekteki ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yeni imkanları belirleyecek,

             - Sınai ve yatırım alanındaki işbirliğini artırmak amacıyla fırsatları belirleyecek ve teşvik edecek,

             - Akit Taraflar arasında bir danışma mercii işlevini görecek ve bu Anlaşma'nın uygulanması için önerilerde bulunacaktır.

             Türk-Macar Karma Komisyonu her bir Akit Tarafın isteği üzerine, dönüşümlü olarak Türkiye ve Macaristan'da toplanacaktır.

MADDE 5

             Bu Anlaşma, Macaristan'ın Avrupa Birliği'ne üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerine halel getirmeksizin uygulanacak ve bu yükümlülüklere uygun olacaktır. Avrupa Birliği Andlaşması ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması ile düzenlenen yükümlülükleri geçersiz kılacak veya etkileyecek durumlarda, bu Anlaşma hükümlerine atıfta bulunulmayacak veya yorumlanmayacaktır.

MADDE 6

             Akit Taraflar arasında bu Anlaşma'nın yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin her hangi bir ihtilaf, makul olmayan gecikmelere mahal vermeksizin, dostane danışma ve müzakereler yoluyla çözümlenecektir.

             Bu Anlaşma'ya yönelik her hangi bir değişiklik, Akit Tarafların kanunları ile oluşturulan mevcut yasal prosedürlere uyacaktır.

MADDE 7

             Bu Anlaşma, her iki ülkenin anayasal prosedürlerinin tamamlandığını belirten nota teatilerinin yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek ve beş (5) yıl süreyle geçerli olacaktır; bundan sonra, Akit Taraflardan biri, bu Anlaşma'nın sona erdirilmesi için, bitiş tarihinden altı (6) ay önce yazılı bildirimde bulunmadığı sürece, her yıl ilave bir yıllık süre için uzatılacaktır.

             Budapeşte'de, 12 Mayıs 2005 tarihinde İngilizce dilinde iki orijinal nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

 

     TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                              MACARİSTAN CUMHURİYETİ

           HÜKÜMETİ ADINA                                                              HÜKÜMETİ ADINA

 

Bu Andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 25/6/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.