25 Haziran 2007 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26563

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2007/12248

             12 Aralık 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Yedinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/5/2007 tarihli ve HUMŞ/296 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                    Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                       A. ŞENER                              M. A. ŞAHİN                 B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bakanı

       A. BABACAN                              M. A. ŞAHİN                          N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı V.                         Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

        F. KASIRGA                               M. V.GÖNÜL                             O. GÜNEŞ                 K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                      H.ÇELİK                                 R.AKDAĞ                     İ. YILMAZ

    Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı V.               Sağlık Bakanı               Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                          A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                        O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı               Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE-YENİ ZELANDA

EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KARMA KOMİSYONU

YEDİNCİ DÖNEM TOPLANTISI

MUTABAKAT ZAPTI

 

             17 Temmuz 1990 tarihinde teati edilen mektuplar uyarınca, Türkiye-Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu’nun VII. Dönem Toplantısı, 12 Aralık 2006 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

             Türk Heyetine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener, Yeni Zelanda Heyetine ise Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Sayın Phil Goff başkanlık etmiştir.

             Türk ve Yeni Zelanda Heyetlerinin üyelerinin oluşumu sırasıyla Ek (I) ve Ek (II)’de gösterilmiştir.

             Ziyareti sırasında, Sayın Phil Goff, Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanı Sayın Vecdi Gönül, Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen, Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi Eker ile görüşmelerde bulunmuştur.

             Taraflar arasındaki görüşmeler, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler ile ticari ve ekonomik ilişkilerin karşılıklı yarar esasına göre güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesi arzusunu yansıtan nazik bir hava içerisinde geçmiştir.

             Açılış oturumunda, Heyet Başkanları, ülkelerinin ekonomik durumları hakkında detaylı sunuşlar yapmışlar ve Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki tüm ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimini gözden geçirmişlerdir.

             Toplantı sırasında, karşılıklı ilgi duyulan çeşitli konular görüşülmüş ve bahsekonu görüşmelerin sonuçları aşağıda özetlenmiştir: 

             ÇOK TARAFLI TİCARET

             1. Taraflar, Dünya Ticaret Örgütü’nün Doha görüşmelerinin durumunu görüşmüşler ve görüşmelerin başarıyla sonuçlandırılmasının öncelikleri olduğu konusunda anlaşmışlardır. Görüşme grupları arasında gayri resmi olarak çalışmalara yeniden başlanması, olumlu bir gelişmedir.

             2. Tarım ile ilgili olarak, Taraflar, adil ve pazara dayalı bir tarımsal ticaret sisteminin oluşturulması ve Doha Round’unun gelişme ile ilgili boyutunun dikkate alınması için gerekli reformların yapılabilmesi açısından Doha görüşmelerinin sonuçlandırılmasının hayati önem taşıdığına olan inançlarını ifade etmişlerdir.

             İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLER

             3. Taraflar, ikili ticaretlerindeki gelişmeleri gözden geçirmişler ve bir çok olumlu gelişme kaydedildiğini not etmişlerdir. Tarım, eğitim ve hizmet sektörleri özellikle ümit vaadetmektedir.

             Taraflar, ikili ticaretin gerçek potansiyeline hiçbir zaman ulaşmadığını ve yalnız hacimde değil, aynı zamanda ticarete konu mal ve hizmetlerin çeşitliliğinde de artış sağlanması için çok sayıda imkanın mevcut olduğu hususunda mutabık kalmışlardır.

             4. Taraflar, iki ülke arasındaki ticaretin arttırılmasını teminen, özel sektörün daha fazla imkandan istifade edebilmesini sağlamak amacıyla  iş çevrelerinin ve ilgili kuruluşlarının birbirleri ile daha yakın çalışmak için teşvik edilmeleri de dahil olmak üzere elverişli bir ortam hazırlanması yönünde çalışmalarını sürdürmeyi kararlaştırmışlardır.

             5. Yeni Zelanda Tarafı, ekonomik ilişkilerin arttırılması yollarının bulunması için ikili ilişkileri gözden geçirme niyetinde olduğunu vurgulamıştır. Bu çalışma, Türk özel sektörünün,  en uygun fırsatların nerede yer aldığına dair ticari bir perspektif sağlama konusundaki desteğini de kapsayacaktır.

             6. Taraflar, "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması" müzakerelerini 2007 yılında başlatmaya hazır olduklarını belirtmişlerdir.

             7. Türk Tarafı, Yeni Zelanda ile "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması" müzakerelerini, karşılıklı olarak mutabık kalınacak bir tarihte başlatmaya hazır olduğunu yinelemiştir. Taraflar, ülkelerinde yürürlükte bulunan kanun ve düzenlemeler uyarınca, yatırımlar alanındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             8. Taraflar, çalışarak tatil programı konusundaki görüşmelerde kaydedilen gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ve bu görüşmelerin başarı ile sonuçlandırılmasını beklediklerini ifade etmişlerdir.

             EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ

             Havacılık Hizmetleri

             9. Taraflar, iki ülke arasındaki havacılık hizmetleri ile ilgili çerçevenin güçlendirilmesinde yarar görüldüğünü belirtmişlerdir.

             Bu kapsamda, Taraflar, ikili havacılık hizmetleri anlaşması görüşmelerine 2007 yılında başlanması hususunda anlaşmışlardır.

             10. Taraflar, Türk Hava Yolları’nın Star Alliance Group’una katılmaya davet edildiğini vurgulamışlar ve bu gelişmeyi, turizm de dahil olmak üzere ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından memnuniyetle karşılamışlardır.

             Tarım

             11. Taraflar, tarımsal işbirliğinde olumlu gelişmeler kaydedildiği hususunda anlaşmışlardır.

             12. Yeni Zelanda Tarafı, Türkiye’ye canlı hayvan ihracatına imkan sağlayacak sertifikalar konusundaki anlaşmanın, Türkiye’nin, Yeni Zelanda’nın bu alandaki tecrübelerinden faydalanmasını sağlayacağını belirtmiştir. Taraflar, her iki ülkenin özel sektörlerinin bu gelişmeyi yakından takip ettiklerini teyit etmişlerdir.

             Yeni Zelanda Tarafı, hayvancılık yönetimi ile ilgili çözümler ve besicilik yönetimi de dahil olmak üzere diğer uzmanlık alanları hakkında bilgi vermiştir.

             13. Taraflar, sağlık alanındaki işbirliğini memnuniyetle karşılamışlardır. Yeni Zelanda Tarafı, Türkiye’nin sağlık anlaşması ile ilgili önerisine, sağlık alanında işbirliğine dair anlaşma taslağını sunarak, olumlu cevap verdiğini bildirmiştir.

             Eğitim

             14. Yeni Zelanda Tarafı, artan sayıda Türk öğrencinin Yeni Zelanda’da yüksek öğrenim görmeyi tercih etmesinden duyulan memnuniyeti belirtmiş ve eğitim kurumlarının yüksek kalitede ve rekabet edilebilir maliyette öğrenim imkanı sunduklarını ifade etmiştir.

             15. Taraflar, akademik işbirliği ve değişim programları yoluyla eğitim alanında işbirliği imkanın mevcut olduğunu kabul etmişlerdir. Türk Tarafı, Yeni Zelanda’nın eğitim alanında işbirliğine dair taslak anlaşma metninin alındığını belirtmiştir.

             Deprem Mühendisliği

             16. Taraflar, depreme açık ülkeler olarak, deprem mühendisliği ve afet yönetimi alanında büyük işbirliği imkanlarının mevcut olduğunu kabul etmişlerdir. 2007 yılı için bu alandaki işbirliğinin yol ve yöntemleri, ilgili kuruluşlar tarafından tespit edilecektir.

             Bilgi ve Haberleşme Teknolojisi

             17. Yeni Zelanda Tarafı, Yeni Zelanda’nın bilgi ve haberleşme teknolojisindeki güçlü yönleri ve bu sektörün bilgi bazlı ekonomi oluşturmaya yönelik katkısı hakkında Türk Tarafına bilgi vermiştir.

             Diğer

             18. Taraflar, tarım, enerji ve sağlığın potansiyel işbirliği alanları olduğunu belirtmişler ve işbirliği imkanlarından faydalanabilmek için birlikte yakın çalışılması konusunda mutabakata varmışlardır.

             Taraflar, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu’nun bir sonraki Toplantısının, diplomatik kanallar aracılığıyla üzerinde mutabık kalınacak bir tarihte Wellington’da yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             Ankara’da, 12 Aralık 2006 tarihinde, İngilizce iki asıl nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

 

 

 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ                                                               YENİ ZELANDA

                                        ADINA                                                                                        HÜKÜMETİ ADINA

 

 

 

                                             

                           ABDÜLLATİF ŞENER                                                                                  PHIL GOFF

                DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN                                                                 TİCARET BAKANI

                                  YARDIMCISI

            

 

 

EK I

 

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

 

Sn. Abdüllatif ŞENER                 : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı,

                                                          (Heyet Başkanı)

 

Ülker GÜZEL                                : Müsteşar Yardımcısı,

                                                          Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

 

Osman Yaşar BEKAROĞLU      : Genel Müdür Yardımcısı,

                                                          Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, DTM

                                                          (Teknik Heyet Başkanı)

 

Ender ÖNCÜ                                : Daire Başkanı,

                                                          DTM Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

 

Aylin BEBEKOĞLU                    : Daire Başkanı,

                                                          DTM Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

 

Ahmet Naci ARIKAN                  : Grup Başkanı,

                                                          Gelir İdaresi Başkanlığı,

                                                          Maliye Bakanlığı

EK II

 

YENİ ZELANDA HEYETİ LİSTESİ

 

 

Sn. Phil GOFF                             : Ticaret Bakanı, Savunma Bakanı,

                                                          Silahsızlanma ve Silahların Kontrolü Bakanı

                                                          (Heyet Başkanı)

 

Hamish COOPER                        : Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi

 

Taha MACPHERSON                 : Bakanın Özel Sekreteri

 

Bronwyn SHANKS                      : Genel Müdür Yardımcısı,

                                                          Ortadoğu ve Afrika Şubesi, Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı

                                                          (Teknik Heyet Başkanı)

 

Richard LAVERTY                       : Bölge Müdürü, Hamburg

                                                          Yeni Zelanda Ticaret ve Girişimcilik Kuruluşu

 

Dr. Chris KEBBELL                    : Müşavir,

                                                          Yeni Zelanda’nın Brüksel Büyükelçiliği

 

Moira TURLEY                            : Misyon Başkan Yardımcısı,

                                                          Yeni Zelanda Büyükelçiliği

 

Jane HOOKER                            : İkinci Katip,

                                                          Yeni Zelanda’nın Lahey Büyükelçiliği

 

Erhan DAĞDEMİR                      : Ankara Müdürü,

                                                          Yeni Zelanda Ticaret ve Girişimcilik Kuruluşu

 

Hale KIVANÇ                              : Memur,

                                                          Yeni Zelanda Büyükelçiliği

 

Bu Andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 25/6/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.