23 Haziran 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26561

YÖNETMELİK

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

KAMU PERSONELİNİN YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYESİNİN TESPİTİNE

DAİR ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin esas ve usuller ile diğer hususları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına girecekleri kapsar.

             (2) Ayrıca, dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyen diğer kişiler de bu sınava katılabilir.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tazminat ödenecek yabancı diller

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları şarttır.

             Sınav Yürütme Kurulu

             MADDE 5 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavları, Sınav Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

             (2) Sınav Yürütme Kurulu, Devlet Personel Başkanının görevlendirdiği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Devlet Personel Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanı, Maliye Bakanlığınca görevlendirilen Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden bir Daire Başkanı ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanının görevlendirdiği bir temsilciden oluşur.

             Sınav Yürütme Kurulunun görevleri

             MADDE 6 – (1) Sınav Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının yapılacağı yerleri belirlemek.

             b) 2 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca sınava girebilecekler hakkında karar almak.

             c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Sınav Kılavuzunu inceleyip karara bağlamak.

             d) Sınavın yapılacağı dillerin artırılması veya azaltılması ile sınav usulünün geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yapmak.

             Sınav Yürütme Kurulunun toplanması ve karar alma usulü

             MADDE 7 – (1) Sınav Yürütme Kurulu, her Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 90 gün önce toplanır. Ayrıca, üyelerinin talebi üzerine olağanüstü toplantı yapabilir.

             (2) Kurul, olağan toplantılarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Sınav Kılavuzunu inceleyerek onaylar.

             (3) Kurul, kararlarını oy birliğiyle alır.

             (4) Kurulun sekretarya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

             Sınavın yapılması

             MADDE 8 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca her yılın Mayıs ve Kasım ayları içinde Sınav Yürütme Kurulunun belirlediği yerlerde yapılır.

             Sınav Kılavuzunun hazırlanması

             MADDE 9 – (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, sınav ve başvurma işlemlerini belirleyen ve açıklayan bir kılavuz hazırlar ve Sınav Yürütme Kurulunda görüşülmek üzere, Kurul toplantısından en az 10 gün önce Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderir. Kurul tarafından onaylanan Sınav Kılavuzu, Kılavuzda öngörülen yerlere gönderilir ve elektronik ortamda yayınlanır.

             Sınavın duyurulması

             MADDE 10 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının yapılacağı tarih ile yerleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca basın ve yayın yoluyla duyurulur.

             Sınava başvuru

             MADDE 11 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına, Sınav Kılavuzunda belirlenen şartları taşıyanlar, kılavuzda öngörülen usule göre başvurur. Başvurular, Kılavuzda belirtilmesi kaydıyla elektronik ortamda da yapılabilir.

             (2) Kılavuzda yer alan kurallara uygun olmayan veya zamanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

             Sınava giriş ve kimlik belgesinin gönderilmesi

             MADDE 12 – (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, sınava başvuran kişilerin bildirdikleri adreslerine, posta ile fotoğraflı "sınava giriş ve kimlik belgesi" gönderilir. Sınava giriş ve kimlik belgesi olmadan kimse sınava alınmaz. Sınavdan önce bu belgeleri ellerine geçmeyenler, adı geçen Başkanlığın belirleyeceği yerlerden yenisini temin edebilirler.

             Sınava katılma

             MADDE 13 – (1) Adaylar, her Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ancak bir yabancı dilden katılabilir.

             (2) Adaylar, sınava başvuru yaptıktan sonra sınava girmek istedikleri yabancı dili değiştiremez.

             (3) Yabancı dil bilgisi seviyesini yükseltmek isteyen adaylar da sınavlara katılabilir.

             Sınav usulü

             MADDE 14 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı çoktan seçmeli test olarak yapılır.

             (2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının teklifi ve Sınav Yürütme Kurulunun kararı üzerine sınavın gerçekleştirilmesine ilişkin farklı usuller uygulanabilir.

             Sınavın geçersiz sayılacağı haller

             MADDE 15 – (1) Sınava katılanlardan;

             a) Kopya girişiminde bulunanlar, kopya çekenler veya kopya verenlerin,

             b) Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanların,

             c) Sınav Kılavuzunda belirtilen sınav kurallarına uymayanların

             sınavları geçersiz sayılır.

             Sınavın iptal edilmesi

             MADDE 16 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı;

             a) Sınav sorularının kısmen veya tamamen çalınmış olması,

             b) Sınav sorularına ilişkin Sınavın iptalini gerektiren herhangi bir hususun ortaya

             çıkması,

             c) Sınavın yapılmasını engelleyen sebeplerin mevcut olması

             hallerinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından sınav iptal edilir.

             (2) Bu durumlarda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygun bulunan en kısa sürede ilgili sınav yeniden yapılır.

             Yabancı dil seviyesi

             MADDE 17 – (1) Adayların, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında aldıkları puanlara göre yabancı dil bilgisi seviyeleri;

             a) 90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesinde,

             b) 80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesinde,

             c) 70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesinde,

             d) 60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesinde,

             e) 50-59 arasında puan alanlar (E) seviyesinde

             kabul edilir.

             Sınav sonuçlarının duyurulması

             MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından internet yoluyla duyurulur ve posta ile adayların bildirdikleri adreslerine gönderilir.

             (2) Yabancı dil tazminatına hak kazanan adayların sınav sonuçları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kurumlarına ayrıca bildirilir.

             Bilgilendirme

             MADDE 19 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ilişkin Sınav Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek bilgiler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

             MADDE 20 – (1) 21/9/1990 tarihli ve 20642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük 

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan ile Maliye Bakanı yürütür.