20 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26558

TEBLİĞ

             Ulaştırma Bakanlığından:

GEMİLERDE BULUNAN GMDSS (KÜRESEL DENİZ TEHLİKE VE

GÜVENLİK SİSTEMİ) TEÇHİZATINA KIYIDA BAKIM HİZMETİ

VERECEK FİRMALARIN UYMAKLA YÜKÜMLÜ

OLDUKLARI HUSUSLARA

İLİŞKİN TEBLİĞ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ ile, gemilerde kullanımı gerekli tüm iletişim ve alarm cihazlarının kıyıda bakımını yapacak firmaların yetkilendirilmesi için gerekli şartların tespiti amaçlanmıştır.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, gemilerde bulunan tüm GMDSS cihazlarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Emniyeti Hakkında Kanun, 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) ve Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

             a) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

             b) Kıyıda Bakım Hizmeti Yetki Belgesi: Denizcilik Müsteşarlığınca belirlenen şartları yerine getiren firmalara Denizcilik Müsteşarlığı tarafından verilen belgeyi,

             c) GMDSS: (Global Maritime Distress and Safety System ) Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini,

             ç) KBH: Kıyıda Bakım Hizmetini,

             d) SOLAS 74: 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini,

             e) GMDSS Teçhizatı: SOLAS 74 Bölüm IV gereği gemilerde istenilen ve kullanılan tüm iletişim ve alarm cihazlarını, (VHF/HF/MF, EPIRB, SART, Navtex alıcısı, DSC Enkoder, Inmarsat-C vb.)

             f) IMO: Uluslar arası denizcilik örgütünü,

             İfade eder.

             Genel hükümler

             MADDE 5 – (1) IMO A.702 (17) Sayılı kararı (EK-1) gereği, Türkiye’de Türk ve Yabancı bandıralı gemilerde bulunan GMDSS teçhizatına Kıyıda Bakım Hizmeti (KBH) vermek isteyen firmaların yeterlikleri İdarece teyit edilmek zorundadır. Bu nedenle, yetki almak isteyen firmalar işbu tebliğde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.

             (2) GMDSS Telsiz Teçhizatına Kıyıda Bakım Hizmeti vermek için tebliğin 6 ncı maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarında yer alan belgelerin İdare’ye bağlı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi’ne gönderilerek yetki belgesi alınması zorunludur. Yetki belgesinin süresi 5 yıl olup, süre bitiminde şartların sağlanması halinde yetki belgesi yenilenebilir. Yetki verilen firmaların yıllık periyotlarla kontrolleri yapılır.

             (3) İşbu tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle KBH yetki belgesi İdare tarafından verileceğinden Telekomünikasyon Kurumundan yetki almış mevcut firmalar, İdareden yeni yetki belgesi almak için 6 ay içerisinde müracaat etmek zorundadırlar.

             (4) Türk Bayraklı bir gemi için başka bir ülkeden KBH alınması durumunda, IMO’nun A702 (17) kararı uyarınca, servis sağlayıcı firmanın kontrolü firmanın bulunduğu ülkenin sorumluluğundadır. Kıyıda bakım yetkisi almış firmalara ait bilgiler IMO dokümanlarında yayınlanacaktır.

             (5) Usulüne uygun olarak yetki alan firmalar, verecekleri belgelerde "İdare Tarafından Yetkilendirilmiş" ibaresi kullanabilirler. Ancak hiçbir şekilde İdarenin logosunu veya "İdare tarafından Onaylı" anlamına gelebilecek cümleler kullanılmayacaktır.

             (6) Kıyıda bakım hizmeti yetki belgesi almak için müracaat eden firmalar, tebliğin 6 ncı maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarında istenilen belgeleri dilekçe (EK-2) ekinde bir dosya halinde İdareye bağlı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi’ne sunacaktır.

             (7) Kıyıda bakım hizmeti verecek firmaların ve bakım-onarım laboratuvarlarının bu Tebliğe aykırı işlemlerinden sözleşme yaptıkları imalatçı ve ithalatçı firmalar da müteselsilen sorumludur.

             (8) GMDSS cihazlarına kıyıda bakım hizmeti için yetki verilen firmaların faaliyetleri İdare ve İdareye bağlı bölge müdürlüklerince veya liman başkanlıklarınca bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde her yıl periyodik olarak denetlenir. Denetleme sonunda aykırılıkların tespit edilmesi halinde firmaya bu aykırılıkların giderilmesi için yazılı olarak 15 gün süre verilir. Verilen süre sonunda yapılacak denetlemede söz konusu aykırılıkların giderilmediğinin tespiti halinde, söz konusu firmanın KBH yetki belgesi 6 ay süre ile askıya alınır. Yetkisi askıya alınan firma bu süre içerisinde GMDSS cihazlarına kıyıda bakım hizmeti veremez. Askıya alma süresi içerisinde aykırılıkların giderilmemesi halinde KBH yetki belgesi bir daha verilmemek üzere iptal edilir.

             (9) KBH veren firmalarca GMDSS teçhizatına yapılan bakım hizmetinden dolayı şikayet edilmesi halinde veya firmaların yetkili olmadıkları cihazlara KBH verdiğinin tespit edilmesi durumunda veya İdareye bağlı Bölge Müdürlükleri veya Liman Başkanlıkları tarafından aykırılıklar tespit edilmesi halinde birinci seferde uyarı, ikinci seferde yetki belgesinin 6 ay süreyle askıya alınması, üçüncü seferde ise yetki belgesinin iptali yoluna gidilecektir.

             (10) Garanti kapsamında olsun veya olmasın, bakım yapılan GMDSS cihazlarında, İdare tarafından onaylanmış standartlara aykırı tadilat yapılamaz.

             KBH yetki belgesi almak için müracaat eden firmaların taşıması gereken şartlar

             MADDE 6 – (1) KBH yetki belgesi almak için müracaat eden firmalardan aşağıda sayılan belgeler istenir:

             a) KBH verecek firmaya ait bilgiler ve yetki talep ettiği cihaz türlerini ve markalarını kapsayan bilgi formu (EK-3),

             b) Firmanın ticaret sicil kaydı,

             c) Firma yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri,

             ç) Firmanın vergi levhasının sureti,

             d) Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde kapsamında her yıl belirlenen ücretin yatırıldığına dair banka dekontu. (2007 yılı için bu ücret 5.000 YTL olarak tespit edilmiştir.) Ayrıca yıllık yapılacak kontrollerde her yıl belirlenen yıllık kontrol ücreti alınır. 2008 yılı için yıllık kontrol ücreti 500 YTL’dir. Söz konusu ücretler, Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesinin Ziraat Bankası Ankara Tandoğan Şubesi-7060454-5029 numaralı hesabına ya da Vakıflar Bankası Ankara Emek Şubesi 58007285203951 numaralı hesabına yatırılabilir.

             e) KBH verecek firma, KBH vermeyi talep ettiği her bir GMDSS cihazı için cihaz üreticisinden veya Türkiye’de yerleşik ana dağıtıcısından hizmet vermeyi talep ettiği cihazların bakımını ve onarımını yapabileceğine dair yetki belgesi alacaktır. Bu yetki belgesinde, üretici veya dağıtıcı, KBH hizmeti verecek firma aracılığı ile; değişim parçalarını, yedek parçalarını, en son yazılım sürümlerini ve güncellemelerini ve özel test teçhizatlarını verebileceğini belirtecek, tüm bu teçhizatın tam bir listesini de yetki belgesine ekleyecektir.

             f) KBH verecek firma, kendi bünyesinde çalışmayan Mühendisler Odasına kayıtlı bir Elektronik, Haberleşme, Elektrik veya Fizik Mühendisi nezdinde bakım onarım laboratuvarında bulunduracağı Tebliğin bu maddesinin (3) fıkrasının l/1 ve l/2 bentlerinde belirtilen test ve ölçüm cihazlarının marka, model, seri numaraları ve teknik dokümanlarını içerecek şekilde noter tespit tutanağı düzenlenecektir.

             g) KBH verecek firma laboratuvarında bulunan cihazların fatura fotokopilerini veya faturaları olmayan cihazların kalibrasyon belgelerini, laboratuvarda firma tarafından imalat veya montajı yapılan veya ithal edilen telsiz cihazlarını tip ve özelliklerine göre; bunların kurulması, testi, bakım ve onarım için, üretici firma tarafından yayınlanmış bulunan orijinal servis kitabında belirtilen veya servis kitabında belirtilmemiş ise bizzat üretici firma tarafından önerilen veya üretici firma tarafından yeterli kabul edilen test ve ölçüm cihazları ile tamir edilmeyen arızalı cihazların garanti kapsamında birebir değiştirileceğini beyan eden üretici firma beyanı müracaat dosyasında bulundurulacaktır.

             ğ) Firma, bakım onarım laboratuarında çalışması gereken personele ait öğrenim durum belgelerini bildirecektir.

             h) Firma, bakım onarım laboratuarında çalışan personele ait son dört aylık SSK bildirimlerini veya personel yeni istihdam edilmiş ise sigorta giriş bildirgelerini bildirecektir.

             ı) KBH verecek firma personelinden bir kişi tüm KBH işlemlerinin genel sorumluluğunu alacak şekilde yetkilendirilecektir. Firma, genel sorumlu olarak bildirilen kişinin adını, mesleki ve teknik yeterliklerini ve iletişim detaylarını bildirecektir.

             i) Firma, direkt olarak istihdam ettiği servis personelini, sahip olduğu ehliyetlerin fotokopilerini, bu personelin teknik eğitim kayıtlarını, katıldığı kursları ve tarihlerini ve hizmet verecekleri cihaz tiplerini bildirecektir.

             j) Firma, sahip olunan teknik manuellerin tam listesini ve bulunduracağı yeri bildirecektir. Sahip olunan dokümanlar güncel tutulacak güncelleştirildiği tarihler kayıt altına alınacaktır.

             (2) Aşağıda istenen taahhütnamelerin tamamı noter onaylı olacaktır.

             KBH verecek firma tarafından verilecek taahhütnamede;

             a) İşbu tebliğde yer alan bütün şartların kabul edildiği,

             b) İş bu tebliğde istenen bütün şartların yerine getirileceği, şartların yerine getirilmemesinden dolayı KBH yetki belgesi verilmemesi halinde herhangi bir itirazda bulunulmayacağı,

             c) İdare tarafından yapılacak düzenlemelere uyulacağı, firma yetkisi haricinde sertifika düzenlenmesi halinde firmanın bütün yetkilerinin iptal edileceği,

             ç) Firmada ilgili meydana gelen değişikliklerin zamanında Denizcilik Müsteşarlığına bildirileceği,

             Kabul ve taahhüt edilecektir.

             (3) Firmaların uymakla yükümlü oldukları hususlar;

             a) Firma ISO 9000 kalite kontrol sistemi ile işletilecektir. ISO 9000 kalite belgesi bulunmayan firmalar söz konusu belgeyi 2008 yılı sonuna kadar temin edeceklerdir.

             b) Firmalarda yılın 365 günü, günün 24 saati teknik yardım verebilecek ve acil servis hizmeti sunabilecek personel bulunduracaktır.

             c) KBH verecek firmalar, en az bir elektronik, haberleşme, elektrik veya fizik mühendisi, en az bir elektronik, haberleşme veya elektrik teknikeri, en az bir elektronik, haberleşme veya elektrik teknisyeni ve yeteri kadar servis elemanı bulunduracaktır.

             ç) Kıyıda Bakım Hizmeti verebilecek teknisyenlerin sahip olması gerekli özellikler;

             1) GMDSS teçhizatı ancak yeterli ehliyete sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Bu nedenle servis personelinin en az GMDSS GOC yeterliğine sahip olması gerekmektedir. Mevcut durumda servis hizmeti veren ancak yeterliği olmayan personel, bu yeterliği en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar alacaktır.

             2) İşveren tarafından onaylanmış en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

             3) Elektrik ve/veya elektronik konusunda lise/yüksek okul veya lisans eğitimi almış olmak,

             4) Cihaz üreticilerinin teknik eğitim kurslarına katılmış olmak.

             d) Firma, çalışan teknisyenlerin listesini, mesai dışı saatlerde gelebilecek istekleri karşılamak için yapılmış olan düzenlemeleri, izinli/raporlu/görevli personel durumunda yapılacak düzenlemeleri, bütün personelin erişim telefon numaralarını ve adreslerini vs. gösterecek ve güncel durumda tutacaktır.

             e) Servis personeli teknik yönden yeterli olacak, KBH ile ilgili kurallara, rehber bilgilerine, uluslararası sözleşmeler ve kodlara vakıf olacaktır.

             f) Servis personeli, KBH’ni gerektiği şekilde verebilmek için, uygun tamir ve bakım tutum imkanlarına, cihazlarına ve test cihazlarına (gerektiği şekilde kalibre edilmiş) sahip ve erişebilir durumda olacaktır.

             g) Firma, KBH işlemleri ile ilgili bütün personel için devamlı şekilde yeni gelişmeler ve teknikler konusunda eğitim programları düzenleyecektir. Eğitimlerden sonra da her bir çalışan için eğitim sonuçlarını İdarenin kontrolüne hazır bulunduracaktır.

             ğ) KBH verecek firmanın kontrat yapılan bütün teçhizatın bütün teknik kitaplarına erişimi olacaktır.

             h) Cihaz üreticisinin tavsiye ettiği şekilde cihaz değişimleri yapılabilecek, yedek parçalar ve en son yazılım sürümleri ve güncellemelerine erişim sağlanmış olacaktır.

             ı) Firma, kontrat yaptığı gemiler için tutacağı dosyalarını, tamir, bakım tutum formlarını gösterecek, yapılmış tamir ve bakım tutumlar için tutulan kayıtları İdarenin denetimine açık bulunduracaktır.

             i) Firma, gemilerle yapılan KBH anlaşmasını göstermek üzere bir nüshası gemilere verilen ve her yıl yenilenen KBH belgelerinin orijinallerini saklayacaktır.

             j) Firma, mevcut KBH anlaşmalarını başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte gösteren bir doküman sistemine sahip olacaktır. Firma İdareye mevcut KBH anlaşmalarının tümünün birer örneğini başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtecek şekilde sunacaktır.

             k) Kıyıda bakım sonuçları, kıyıda bakım raporunda belirtilecek ve bir kopyası gemiye verilecektir. Cihazın dış yüzeyinde KBH veren firmanın ismi ve sonraki bakım zamanı konulmalıdır.

             l) Laboratuar Cihazları;

             1) GMDSS cihazları için gerekli ekipmanlar;

             - Tek bir iletişim (communication) test seti veya bu seti teşkil eden aşağıdaki ekipmanlar:

             - Spektrum analizör (Min 1 GHz’e kadar)

             - Frekans metre

             - Wattmetre

             - Distorsiyonmetre

             - Sapmametre (Deviation meter)

             - Seçmeli seviyemetre

             - 2 adet RF Sinyal jeneratörü (Min.1GHz)

             - AF Sinyal jeneratörü

             - SINAD metre

             - Test alıcısı (Demodülatör)

             2) EPIRB cihazları için gerekli ekipmanlar;

             - Radyo frekansı ekranlama odası veya kapalı bir bölüm

             - 121.5 MHz alıcı monitörü

             - EPIRB test seti veya cihaz üzerindeki elektriği ve frekansı ölçebilen ve düzenlemeyi sağlayan cihaz

             - Su geçirmezlik testi için konteynır

             - Termometre

             - Bir sonraki bakım tarihini gösteren etiket

             Uydu EPIRB cihazlarına test ve bakım hizmeti verecek firmalara ait rehber

             MADDE 7 – (1) Bu rehberin amacı uydu EPIRB cihazlarının bakım ve testleri için standart bir prosedürün oluşturularak verimli ve doğru çalışmaların üst düzeyde sağlanarak yanlış tehlike alarmlarının minimize edilmesidir.

             (2) Testler, bütün ölçümleri yapabilecek uygun cihaz ve ekipmanlarla yapılacaktır. Test ve bakım hizmeti veren firmalar gerektiğinde yaptıkları bakım ve testlerin kayıtlarını İdareye göstermek zorundadırlar.

             (3) Test ve bakım hizmeti veren firmalar, bu tebliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren gemilere verecekleri her bir test ve bakım belgesinde, iş bu tebliğin numarasını da belirtmek sureti ile, yapılan test ve bakım hizmetlerinin bu tebliğ hükümlerine uygun olarak yapıldığını açık olarak belirteceklerdir.

             (4) Uydu EPIRB Cihazlarının Test ve Bakımlarında İzlenecek Yol;

             a) EPIRB Tescil Formunun Doldurulması,

             Bakımı yapılacak her EPIRB cihazı için İdareye bağlı AAKKM web sayfasında yer alan EPIRB tescil formu doldurularak online olarak veya EK-4’de verilen EPIRB tescil formu doldurularak faks yoluyla İdareye bağlı AAKKM Tescil Bürosuna gönderilecektir.

             b) Yanlış Alarmların Önlenmesi:

             1) Test ve bakımlar yapılırken yanlış bir tehlike alarmına geçit vermemek için büyük dikkat gösterilmelidir.

             2) EPIRB bakımları sırasında enterferansın önüne geçmek için izole edilmiş bir yer kullanılmalıdır.

             3) EPIRB cihazının kazayla çalışması durumunda yer belirleyici verici olarak alarm vermesini engellemek için 121,5 MHz alıcı monitör bulundurulması gerekmektedir.

             4) Eğer kaza ile bir sinyal verilirse hemen MSRCC Ankara konu hakkında bilgilendirilmelidir.

             c) Servis Bakım Aralığı:

             1) 406 MHz uydu EPIRB’lerinin kontrol ve testleri Tebliğin bu maddesinin (4) fıkrasının (ı) bendinde belirtilen "406 MHz EPIRB Yıllık Test Rehberi"ne göre yapılmalıdır.

             2) EPIRB cihazlarının detaylı bakımı, test ve bakım rehberine göre batarya değiştirme zamanında yapılmalıdır.

             ç) Otomatik Test:

             1) Otomatik test, bakım öncesi ve sonrası cihaz çalıştırma talimatları doğrultusunda yapılmalı ve sonuçlar kaydedilmelidir.

             2) Self test modunun düzgün çalıştığı doğrulanmalıdır. Bu kontrol ilk self test yayın sinyalinden sonra 1 dakika boyunca düğmenin self test modunda tutulmasıyla yapılabilir.

             d) Batarya Değişikliği:

             1) Cihazın bataryası, üretici firmanın tavsiyeleri doğrultusunda değiştirilmelidir.

             2) Çıkarılan bataryalar, üretici firmanın tavsiyeleri ve Çevre Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı doğrultusunda imha edilecektir.

             3) Batarya değiştirildikten sonra, batarya son kullanma tarihi cihazın görünür yüzeyine asılmalıdır.

             e) Uydu tehlike Yayını:

             1) Uydu EPIRB cihazları normal yayın modunda aktive edilmelidir. EPIRB’in aktive edilmesinde deniz suyu temas yeri yerleştirilmelidir.

             2) Yayınlanan sinyal, uygun bir test alıcısı ile sinyal bütünlüğü ve kodlarının doğruluğu için kontrol edilmelidir.

             3) Yayınlanan sinyalin frekansı kayıt edilmeli ve cihazın onayı sırasında özellikleri belirtilen limitler arasında olduğu doğrulanmalıdır.

             4) Cihazın çıkış gücü otomatik self test modunda kontrol edilmelidir.

             f) 121,5 MHz Yer Tespit Yayını:

             1) Uydu EPIRB cihazı normal yayın modunda deniz suyu irtibat yeri takılarak aktive edilmelidir.

             2) Karakteristik süpürme ton modülasyonu için yayınlanan sinyal uygun bir alıcı ile kontrol edilmelidir.

             g) Global Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS):

             1) Bazı uydu EPIRB GNSS alıcıları tarafından belirlenen coğrafik pozisyonları yayınlamak üzere dizayn edilmiştir.

             2) EPIRB tarafından yayınlanan sinyal ile, GNSS alıcıları tarafından belirlenen pozisyonun doğruluğu test alıcıları tarafından sağlanmalıdır.

             ğ) Su Geçirmezlik:

             1) Uydu EPIRB cihazları herhangi bir hasar veya darbelere karşı kontrol edilerek, hasar veya darbeler üreticilerin tavsiyesi doğrultusunda giderilmelidir.

             2) Kıyıda bakımı yapılacak EPIRB cihazlarının su geçirmezliği cihaz üreticilerinin tavsiye ettiği test metodu dikkate alınarak test edilmelidir.

             3) Metodlardan biri 20-30°C sıcaklıklarda 1 dakika süre ile suya koymaktır. Cihazın su geçirmezliğinde bir problem olursa baloncukların çıktığı görülür. Bu test soğuk suda yapılmamalıdır.

             h) Markalama:

             Minimum olarak harici etikette aşağıdaki detaylar kontrol edilebilir.

             1) Üretici seri no’su,

             2) Yayınlanan tanıma kodu,

             - L band EPIRB’ler de, INMARSAT system kodu,

             - 406 MHz EPIRB için, Denizcilik Müsteşarlığının gerektirdiği 15 Hex ID kod, diğer tanınma bilgisi (MMSI/ Call Sign)

             3) Batarya bitiş tarihi,

             4) Bir sonraki kıyıda bakım tarihi.

             ı) 406 MHz Uydu EPIRB Cihazının Yıllık Test Rehberi:

             406 MHz EPIRB cihazı kontrollerinde aşağıdaki yöntem uygulanmalıdır.

             1) Serbest düşme için pozisyon ve bağlantıların kontrolü yapılmalıdır.

             2) Savlonun cihaza bağlı ve iyi durumda olduğu, gemi bünyesine ya da cihazın bağlantı yerine bağlantısının olmadığı kontrol edilmelidir.

             3) Cihazın genel görüntüsündeki eksiklikler için gözlem yapılmalıdır.

             4) Self test kontrolü yapılmalıdır.

             5) Cihazın dış yüzeyinde EPIRB tanıtım numarasının (15 haneli Hex ID ya da MMSI No’su) temiz olarak markalandığı görülmelidir.

             6) EPIRB’in 15 haneli Hex ID kodu deşifre edilmelidir. Bu deşifre kodunun cihazın üstündeki numara ile aynı olduğu kontrol edilmelidir.

             7) Cihazın dokümanlardan ya da irtibat noktalarından tescil kaydı teyit edilmelidir.

             8) Batarya son kullanma tarihi kontrol edilmelidir.

             9) Hidrostatik serbest bırakma aparatı ve son kullanım tarihi kontrol edilmelidir.

             10) 406 MHz yayın emisyonu self test modunda kontrol edilmelidir. Bu kontrol yapılırken yanlış alarmların önüne geçmek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

             11) 121,5 MHz self test modu eğer mümkün ise emisyonu kontrol edilmelidir.

             12) EPIRB cihazının bakım ve testi bittikten sonra öngörüldüğü şekilde yerine takılmalı ve herhangi bir yayın yapılmadığından emin olunmalıdır.

             13) EPIRB çalıştırma talimatının yerinde olduğu kontrol edilmelidir.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

EK-1

 

IMO Yönerge A.702 (17)

6 Kasım 1991’de kabul edilmiştir.

 

GMDSS’in A3 ve A4 BÖLGELERİ İLE  İLGİLİ RADYO  BAKIM  KURALLARI

 

Toplantı,

IMO anlaşması 15(j) maddesindeki deniz güvenliğini ilgilendiren uygulama ve kurallar ile ilgili toplantı fonksiyonlarına atıfta bulunur.

1998 GMDSS konferansında düzeltilen SOLAS 1974  Kural IV/15’deki  bakım  gereklilikleri,

A3 ve A4 deniz bölgelerinde sefer yapan gemilerin tehlike ve emniyet gereklilikleri Kural IV/4’de tanımlanan fonksiyonel gereklilikleri sağlama metodunu ilgilendiren özel Kural IV/15.72 yi işaret eder.

Deniz Güvenlik Komitesinde periyodik olarak edinilen deneyimlerin ışığında gözden geçirilen Kural IV15.7 gereklilikleri 1988 GMDSS konferansı 5. önergesine de işaret eder.

Deniz Güvenlik Komitesi 59 uncu birleşimindeki öneriler hesaba katılırsa,

1. Bu önergenin ekinde tanzim edilen kurallar, 1988’de düzeltilen SOLAS 1974 anlaşması Kural IV/15.7’de istenen A3 ve A4 deniz bölgelerinde sefer yapan gemilerin radyo-ekipman gerekliliğini sağlamayı kabul eder.

2. Kural IV/15.7 gemilere uygulanırken hükümetlerce ekteki kurallarında hesaba katılması  önerilir.

3. Kural IV/15.7’nin gereklilikleri periyodik olarak tekrar gözden geçirilirken deniz Güvenlik Komitesince bu kuralların uygun şekilde tekrar gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ve toplantıya gerekli bildirimin yapılması temenni edilir.

SOLAS 74, 1988 BASKI, KURAL IV/15.7’YE GÖRE A3 VE A4 DENİZ ALANLARINDA ÇALIŞAN GEMİLERDE TESİS EDİLMİŞ OLAN TELSİZ CİHAZLARININ MEVCUDİYETİNİ SAĞLAYAN KURALLAR

1.        MEVCUT CİHAZLAR İÇİN ANA GEREKSİNİMLER

1.1.     Kural IV/4 ve Kural IV/15.8’de belirtilen fonksiyonel gereksinimlerin karşılanma şekline bakılmaksızın, bir gemi Kural IV/4’e göre düzenlenen tehlike ve emniyet işlevlerini yerine getirebilecek niteliğe sahip olana kadar herhangi bir limandan ayrılmamalıdır.

1.2.     Gemideki kullanım yöntemine bakılmaksızın, gemiye kurulan her bir ekipman için gerekli olan, üreticinin hazırladığı talimat ve kullanma kılavuzu gemide bulunmalıdır. İdare tarafından belirlenen uygun nitelik ve nicelikteki aletler, yedek parçalar ve test ekipmanları gemide bulunmalıdır. Kitapçıklar, aletler, yedek parçalar ve test cihazları uygulanabildiği ölçüde ulaşılabilir bir yerde bulunmalıdır.

2.        MEVCUT CİHAZLARIN DUBLİKASYONU

2.1.     Kural IV/7, IV/10 ve IV/11’deki gereksinimlere ek olarak cihazlarında dublikasyonunu da içeren kombinasyon metotlarını kullanımının sağlanması durumunda, uygulanabildiği kadar Kural IV/14’de belirtilen ve aşağıda gösterilen telsiz cihazlarının gemide bulunması gerekmektedir.

1.    A3 Deniz Alanı: Kural IV/11’deki gereksinimleri karşılayacak bir VHF telsiz donanımı ve Kural IV/12.1.3 gereksinimini sağlayacak bir MF/HF telsiz donanımlarından biri veya kural IV/10.1.1 gereksinimlerini sağlayacak bir INMARSAT gemi yer istasyonu (SES), MF/HF donanımı veya INMARSAT SES ile yapılacak olan dublikasyonlar (çiftleme) Kural IV/10.3’e uygun olacaktır.

2.    A3 ve A4 Deniz Alanları: Kural IV/7.1.1’deki gereksinimleri sağlayacak bir VHF     telsiz donanımı ve Kural IV/12.1.3 gereksinimini sağlayacak  özellikte dinleme yapabilecek, Kural IV/10.2.1 gereksinimini sağlayacak bir MF/HF telsiz donanımı, A4 deniz alanına ara sıra giden gemiler ikinci bir MF/HF telsiz donanımı yerine Kural IV/10.1.1 gereksinimlerini sağlayacak bir INMARSAT SES cihazı tesis edebilirler, MF/HF telsiz donanımı veya INMARSAT SES cihazı dublikasyonu, aynı zamanda Kural V/10.3’e uygun olacaktır.

2.2.     Paragraf 2.1.1 ve 2.1.2’de belirtilen ek telsiz donanımlarının her biri ayrı bir antene sahip olacak ve acil durumlarda anında kullanılmaya hazır olacak şekilde monte edilecektir. 

2.3.     Paragraf 2.1.1 ve 2.1.2’de belirtilen (bundan sonra dublike edilmiş cihazlar olarak  adlandırılacaktır) ek telsiz donanımları, Kural IV/13.2’de belirtilen yedek kaynaklara ve enerji kaynaklarına bağlanabilecek özellikte olacaktır. Buna ek olarak bu regülasyonda belirtilen telsiz cihazı özelliklerine uygun olacaktır. Yedek kaynağın veya enerji kaynağının kapasitesi, ana cihazlar veya dublike cihazları yüksek güçte, Kural IV/13.2.1’den IV/13.2.3’e kadar olan maddelerde belirtilen sürelerde çalıştırabilecek özellikte olacaktır. Ayrıca, yedek güç veya enerji kaynağının birinde meydana gelebilecek bir arıza, ana ve dublike sistemleri etkilemeyecek şekilde yedek güç veya yedek enerji kaynağı ayarlanacaktır.

3.        KIYIDA BAKIM İMKANININ İDAMESİ

3.1.     Eğer imkanlar kıyıda bakımı da içeren metod kombinasyonlarının kullanımıyla sağlanıyorsa, düzenlemeler geminin radyo ekipmanlarına yeterli bakım ve tamir desteğinin sağlanması için tesis edilmelidir. Örnek olarak diğerleriyle birlikte şu gelecek olanlar uygun olabilir.

1.    Şirket ile yapılan anlaşma iş talebi gelecek olanlar üzere bakım ve tamir imkanları için geminin yaptığı ticaret sahalarını kapsadığı bilinmelidir.

2.    Geminin asıl merkezindeki imkanları geminin yaptığı muntazam ticaret hatlarına da angaje olmalıdır.

3.2.     Şu takdir edilmelidir ki, diğer metodların kullanımına karşın, Karada bakım, GMDSS’in fonksiyonel gereksinimlerin sağlanması için her zaman gerekli olacaktır.

4.        DENİZDE ELEKTRONİK BAKIM YETERLİLİĞİ

4.1.     Uygunluk denizde elektronik bakım yeterliliği ile sağlanmış ise, testlerin yapılması ve radyo ekipmanlarının arızalarını tespit etmek için uygun ilave teknik doküman, parçalar, test ekipmanları ve yedek parçalar gemide bulundurulmalıdır. Kurulmuş ekipmanla beraber gemide taşınan ek teknik dokümanlar, parçalar, ölçme ekipmanları ve yedek parçalar devamlı ve idarece onaylanmış olmalıdır. Bu tür onaylar ekipman formlarına girilmelidir.

4.2.     Denizde elektronik bakım için atanan kişi radyo kurallarında belirtilen uygun sertifikaya sahip olmalı veya bu tür personelin eğitimi organizasyonların önerileri dikkate alınarak idarece onaylanmış eşdeğer elektronik bakım yeterliliğine sahip olmalıdır.

 

 

 

EK-2

 

ÖRNEK DİLEKÇE

 

 

 

FİRMANIN ANTETLİ KAĞIDI OLACAK.

 

 

 

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINA

(Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü)

 

 

             Gemilerde bulunan GMDSS cihazlarına Kıyıda Bakım Hizmeti vermek için Müsteşarlığınızca istenen şartları sağlamış bulunmaktayız. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler ek’te sunulmuş olup, EK-1 Bilgi formunda yer alan cihazlar için Kıyıda Bakım yetki belgesinin verilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Adı Soyadı

                                                                                                                                          İmza

                                                                                                                                          Tarih

 

 

 

EKLER

EK-1  : Bilgi Formu

EK-2  : Firmanın Ticaret Sicil Kaydı

EK-3  : Firma yetkililerine ait noter onaylı imza sirküleri 

EK-4  : Firmanın vergi levhasının sureti

EK-5  : Yetki belgesi ücretinin yatırıldığına dair makbuz

EK-6  : Cihazların bakımını ve onarımını yapabileceğine dair yetki belgesi

EK-7 :  Laboratuvarda bulundurulacak test ve ölçüm cihazlarını

            içeren noter tespit tutanağı

EK-8  : Üretici firma beyanı

EK-9  : Personel öğrenim durumu belgeleri

EK-10: Personele ait SSK bildirimleri

EK-11: Genel sorumluya ait bilgiler

EK-12: Personelin sahip olduğu belgeler

EK-13: Teknik manuellerin listesi

EK-14: Noter onaylı taahhütname

EK-15: EPIRB Tescil Formu

 

 

 

EK-3

 

BİLGİ FORMU

 

 

 

KBH VERECEK Firma Bilgileri :

 

BAŞVURUDA BULUNAN FİRMANIN ÜNVANI

 

SORUMLU PERSONELİN ADI SOYADI

 

TELEFON NO

 

CEP TELEFON NO

 

FAKS NO

 

EMAİL ADRESİ

 

ADRES

 

 

KBH VERİLECEK Cihaz Bilgileri :

Cihaz ADI

CİHAZIN MARKASI

CİHAZIN MODELİ

ÜRETİCİ FİRMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-4 İçin Tıklayınız