13 Haziran 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26551

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/12194

             13 Ekim 2006 tarihinde Cakarta'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Altıncı Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/5/2007 tarihli ve HUMŞ-296 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/5/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

              M. H. GÜLER                                   M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

            Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı

               F. KASIRGA                                 M. V.GÖNÜL                               O. GÜNEŞ                     K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                         İ. YILMAZ

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ENDONEZYA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDAKİ EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KARMA

KOMİSYONU ALTINCI DÖNEM TOPLANTISI MUTABAKAT ZAPTI

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonunun Altıncı Dönem Toplantısı, 12 Ekim 2006 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Memurlar toplantısını takiben, 13 Ekim 2006 tarihinde Cakarta'da yapılmıştır.

             Karma Komisyon Toplantısı kapsamında ayrıca, her iki ülkenin özel sektör temsilcileri arasında 13 Ekim 2006 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

             Türk Heyetine, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sn. Mehmet Ali Şahin, Endonezya Heyetine ise, Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakam Sn. Mari Elka Pangestu başkanlık etmiştir.

             Türk ve Endonezya Heyetlerinin oluşumu sırasıyla, Ek I ve II'de gösterilmiştir.

             Ziyareti sırasında, Sn. Mehmet Ali Şahin, Endonezya Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Sn. Muhammad Jusuf Kalla tarafından kabul edilmiş ve Endonezya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. N. Hassan Wirajuda, Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sn. Mari Elka Pangestu ve Endonezya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Sn. Juwono Sudarsono ile görüşmüştür.

             Görüşmeler, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin karşılıklı yarar esasına göre güçlendirilmesi ve daha da geliştirilmesi arzusunu yansıtan samimi bir hava içerisinde geçmiştir.

             Toplantı sırasında, karşılıklı ilgi duyulan çeşitli konular görüşülmüş ve bahsekonu görüşmelerin sonuçları aşağıda özetlenmiştir:

             İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLER

             1. Taraflar, ikili ticarette kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmişler ve Türk-Endonezya Karma Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı sonrasında ticaret hacminde gözlemlenen artış eğilimine rağmen, ikili ticaretin mevcut durumunun hedeflenen seviyeden uzak olduğunu belirtmişlerdir.

             2. Taraflar, ikili ticaretin kompozisyonunun dengeli ve karşılıklı yarar esasına göre geliştirilmesini ve çeşitlendirilmesini teminen daha fazla çaba gösterilmesine ihtiyaç olduğunu vurgulamışlar ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da arttırılması için ortak çaba sarf edilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             3.  Endonezya tarafı, iki ülke arasında kapsamlı ticari ve ekonomik ortaklık benzeri bir ekonomik işbirliği kurulmasını önermiştir. Türk tarafı, sözkonusu öneriyi not almış ve Endonezya tarafından konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmesini talep etmiştir.

             4. Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak olan "Türk-Endonezya İş Konseyi"nin 3 Ekim 2006 tarihi itibariyle yeniden aktif hale getirilmesini memnuniyetle karşılamışlardır.

             5. Taraflar, 2005 yılı Aralık ayında Endonezya'ya yönelik olarak düzenlenen "Türk Ticaret Heyeti Programı" organizasyonunu ve Endonezya'dan Türkiye'ye yönelik olarak 2006 yılı Şubat ve 2006 yılı Nisan aylarında gerçekleştirilen iki "Alım Heyeti" programını memnuniyetle not etmişlerdir. Taraflar, ikili ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla, bu tür organizasyonların 2007 yılında da düzenlenmesi hususunda anlaşmışlardır.

             6. Taraflar, 17 Haziran 2005 tarihinde gerçekleştirilen Beşinci Dönem Karma Komisyon Toplantısı vesilesiyle, Türkiye İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ile Endonezya İhracatı Geliştirme Ulusal Ajansı (NAFED) arasında Ankara'da imzalanan ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesinin yanısıra, bilgi ve dokümantasyon değişiminin arttırılmasını hedefleyen "İşbirliği Anlaşması"na atıfta bulunarak, iki kuruluş arasındaki işbirliğinin daha da desteklenmesi yönünde anlaşmışlardır.

             YATIRIMLAR

             7. Endonezya tarafı, Türk yatırımcıların yatırım yapmayı isteyebilecekleri iş alanlarının ve yerlerin listesini vermiştir. Endonezya tarafı, ayrıca, 1-3 Kasım 2006 tarihlerinde Cakarta'da düzenlenecek olan "Altyapı Zirvesi"ne katılmak üzere Türk yatırımcıları davet etmiştir.

             8. Endonezya tarafı, 2007 yılında Türk yatırımcıları ağırlama konusundaki isteğini ifade etmiş ve Endonezya Hükümetinin sözkonusu ziyaret ile ilgili gerekli kolaylıkları sağlayacağını belirtmiştir.

             GÜMRÜKLER ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             9. Taraflar, ikili ticari faaliyetlerin kolaylaştırılmasında gümrük idareleri arasındaki işbirliğinin ve karşılıklı yardımlaşmanın önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, 2007 yılının ilk çeyreği itibariyle "Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Mutabakat Zaptı"nın sonuçlandırılmasının hızlandırılması hususunda anlaşmışlardır.

             SERBEST BÖLGELER ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             10. Taraflar, her iki ülkenin serbest bölgeleri tarafından sunulan stratejik konum ve avantajları vurgulamışlar ve iş çevrelerini bu imkanlardan faydalanmaya davet etmişlerdir. Taraflar, işbirliği olanaklarının ortaya çıkarılması amacıyla, 7 Ekim 2005 tarihinde Endonezya heyetinin Ege Serbest Bölgesi'ne yaptığı ziyareti ve 14-15 Ekim 2006 tarihlerinde Türk heyetinin Batam Sanayi Geliştirme Otoritesi'ne gerçekleştirdiği ziyareti memnuniyetle not etmişlerdir.

             STANDARDİZASYON ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             11. Taraflar, "Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Endonezya Cumhuriyeti Ulusal Standardizasyon Ajansı (BSN) Arasındaki Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın imzalanmış olmasını dikkate alarak, ikili ticari ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi amacıyla sözkonusu Mutabakat Zaptı'nın daha etkin bir şekilde uygulanmasında TSE ve BSN'nin teşvik edilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             12. Türk tarafı, Endonezya'da helal gıda sertifikasyonu alınması ile ilgili olarak gerekli prosedürleri ve bilgileri Endonezya tarafından talep etmiştir. Endonezya tarafı, sözkonusu bilgilerin diplomatik kanallardan Türk tarafına ulaştırılacağını ifade etmiştir.

             13. Türk tarafı, "İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü-SMIIC'ne ilişkin statünün taraflarca onaylanmasının, standardizasyon alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtmiştir. Endonezya tarafı, Türk tarafına, mevcut durum çerçevesinde SMIIC'e gözlemci statüsünde katılmak istediklerini ifade etmiştir.

             14. Endonezya tarafı, 2005 yılında TSE ile BSN arasında imzalanan Standardizasyon Alanındaki Mutabakat Zaptı'nda belirtildiği üzere, ticaretin kolaylaştırılması çerçevesinde Standartlar ve Uygunluk Değerlendirmesi konularının yeniden ele alınmasını önermiştir.

             BANKACILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             15. Taraflar, ilgili bankacılık kuruluşlarının, iki ülke işadamlarının ticari ilişkiler esnasında karşılaştıkları darboğazlardan kaynaklanan sorunların çözümlenmesini teminen, daha yakın temas sağlamalarını ve karşılıklı ziyaretler düzenlemelerini teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır.

             BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             16. Türk tarafı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Metroloji Enstitüsü'nün (UME) Endonezya Bilim Enstitüsü Kalibrasyon, Enstrümantasyon ve Metroloji Araştırma Merkezi (KIM-LIPI) ile metroloji alanında ortak araştırma projeleri yapılması, ortak toplantılar ve konferanslar düzenlenmesi ve eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanması yoluyla metroloji ve kalibrasyon alanlarında işbirliğine gidilmesine hazır olduğunu belirtmiştir.

             17. Endonezya tarafı, 17 Haziran 2005 tarihinde TÜBİTAK ile Endonezya Teknoloji Değerlendirme ve Uygulama Ajansı (BPPT) arasında imzalanan "Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı" çerçevesinde Türkiye ve Endonezya arasında bir Ortak Komite kurulmasını önermiştir.

             SANAYİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             18. Endonezya tarafı, 19-20 Aralık 2005 tarihlerinde Türkiye'de OSTİM ile gerçekleştirilen görüşmeden duyulan memnuniyeti ifade etmiştir. Bu kapsamda, Taraflar, her iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında yapılacak ikili istişareler yoluyla işbirliğinin şeklinin belirlenmesi hususunda anlaşmışlardır.

             19. İkili ekonomik ve teknik işbirliğinde sanayi sektörünün önemini dikkate alarak, Endonezya tarafı, sanayi alanında bir Çalışma Grubu kurulmasını ve ilk toplantısını bir sonraki "Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı" sırasında gerçekleştirmesini önermiştir.

             20. Endonezya tarafı, keçi yününden imal edilen halıların üretimi için ortak işbirliğine gidilmesi yönündeki arzusunu ifade etmiştir.

             KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             21. Taraflar, ekonomilerinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemini vurgulayarak, bu alandaki işbirliğinin çerçevesinin belirlenmesi amacıyla, bir "Mutabakat Zaptı" imzalanmasına yönelik girişimler için ülkelerinin ilgili kuruluşlarını teşvik etmek hususunda anlaşmışlardır.

             İŞGÜCÜ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             22. Taraflar, işgücü konularının işbirliğinin potansiyel alanlarından birisini oluşturduğu hususunda anlaşmışlar ve Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti İşgücü ve Göçmenlik Bakanlığı arasında mümkün olan en uygun zamanda bir "Mutabakat Zaptı"nın sonuçlandırılması konusundaki isteklerini belirtmişlerdir.

             ULAŞTIRMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             23. Taraflar, iki ülke arasındaki denizcilik anlaşmasının uygun bir zamanda sonuçlandırılması amacıyla ilgili kuruluşlarının teşvik edilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             24. Taraflar, enerjinin işbirliği için gelecek vaat eden en önemli sektörlerden biri olduğunu kabul etmişler ve iki ülkenin ilgili kuruluşları arasında enerji sektöründe aşağıda belirtilen alanlarda işbirliği yapılabileceğini ifade etmişlerdir.

             • Hidroelektrik santrallerin elektro-mekanik malzemelerinin ortak üretimi konusunda her iki ülke firmalarının ortak çalışmasının teşvik edilmesi,

             • Türk bor madeninin Endonezya'ya yönelik ihracatının arttırılması olanaklarının araştırılması,

             • Kömür madenciliği, bilgi ve tecrübe değişimi, jeoloji ve jeo-termal enerjinin doğrudan kullanımı, madencilik altyapısı, kömür ve elektrik konusunda işbirliğine gidilmesi.

             DOĞAL AFETLER ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             25. Türk tarafı, Türkiye Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Endonezyalı muhatabı ile doğal afetler alanında işbirliğine gidilmesine hazır olduğunu belirtmiştir. Bu çerçevede, Taraflar, işbirliğinin şeklinin belirlenmesi amacıyla bir "Mutabakat Zaptı" imzalanması yönünde ilgili kuruluşlarının teşvik edilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             26. Taraflar, turizm sektörünün her iki ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirtmişlerdir. Taraflar, turizm sektöründeki işbirliğini geliştirmek amacıyla, aşağıda belirtilen alanlarda işbirliğine gidilmesi hususunda anlaşmışlardır:

             • Turizm araştırmaları konusunda bilgi değişimi,

             • Heyet değişimi,

             • Turizm sektörünün geliştirilmesi amacıyla, her iki ülkenin burs programları arasında işbirliğinin teşvik edilmesi,

             • Her iki ülkenin kamu ve özel sektörlerinin katılımını içeren turizm ürünlerinin araştırılması ve geliştirilmesi.

             27. Taraflar, turizm sektöründe karşılıklı yatırım yapılması konusunda her iki ülkenin yatırımcılarının teşvik edilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             DİĞER İŞBİRLİĞİ ALANLARI

             28. Türk tarafı, "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ve Endonezya Cumhuriyeti Çevre Devlet Bakanlığı Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptı" taslağı önermiştir. Endonezya tarafı, sözkonusu öneriyi memnuniyetle karşılamış ve mümkün olan en uygun zamanda sözkonusu taslağa cevap vereceğini ifade etmiştir.

             29. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, Taraflar, savunma sanayi, tarım ve müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri alanlarında her iki ülkenin somut girişimler yoluyla işbirliğine gitmelerinin teşvik edilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             30. İkili ilişkilerin geliştirilmesinde teknik işbirliğinin önemini vurgulayarak ve Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (TİKA) Endonezya Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerinin tamamlanmasındaki güçlü niyeti hususunda memnuniyetini belirterek, Türk tarafı, TİKA'nın Endonezya Dışişleri Bakanlığı ile iki ülke arasındaki teknik işbirliğinin koordinasyonu amacıyla. işbirliğine gitmek istediğini ifade etmiştir. Endonezya tarafı, Türk tarafının önerisini memnuniyetle karşılamıştır.

             31. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya Cumhuriyeti arasında imzalanan "Ortak Pul Basımı Protokolü"nün uygulanması amacıyla ilgili kuruluşlarının teşvik edilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             Taraflar, Ortak Komitenin Yedinci Dönem Toplantısı'nın ve öncesinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Düzeyli Memurlar Toplantısı'nın diplomatik kanallar aracılığıyla belirlenecek bir tarihte Türkiye'de yapılması konusunda mutabakata varmışlardır.

             Cakarta'da, 13 Ekim 2006 tarihinde, İngilizce iki asıl nüsha olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.

 

      TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                               ENDONEZYA CUMHURİYETİ

           HÜKÜMETİ ADINA                                                              HÜKÜMETİ ADINA

 

         MEHMET ALİ ŞAHİN                                                         MARIELKA PANGESTU

          DEVLET BAKANI VE                                                              TİCARET BAKANI

     BAŞBAKAN YARDIMCISI

EK I

 

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

 

 

Sn. Mehmet Ali ŞAHİN          : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı,

                                                      Heyet Başkanı

 

Ülker GÜZEL                            : Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı,

                                                      Teknik Heyet Başkanı   

 

Osman Y. BEKAROĞLU         : Genel Müdür Yardımcısı,

                                                      Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,

                                                      Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)  

 

Bilal YEŞİLTAŞ                       : Genel Müdür Yardımcısı,

                                                      Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, DTM    

 

Arif KÜMBÜL                           : Genel Müdür Yardımcısı,

                                                      Gümrükler Genel Müdürlüğü,

                                                      Gümrük Müsteşarlığı     

 

Doğan DÖVER                          : Daire Başkanı,

                                                      Dışişleri Bakanlığı          

 

Bekir TÜZEL                             : Daire Başkanı,                

                                                      Afet İşleri Genel Müdürlüğü,

                                                      Bayındırlık ve İskan Bakanlığı       

 

Aytaç YENAL                            : Daire Başkanı,

                                                      İhracat Genel Müdürlüğü, DTM   

 

Erkşan GÜNKUT                      : Daire Başkanı,

                                                      Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, DTM    

 

EK II

 

ENDONEZYA HEYETİ LİSTESİ

 

 

Sn. Mari Elka Pangestu          : Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanı

                                                      (Heyet Başkanı)

 

Eddi S. Hariyadhi                     : Amerika ve Avrupa İşleri Genel Müdürü,

                                                      Dışişleri Bakanlığı

 

Alb. Pitoyo                                 : Savunma Planlama Genel Sekreteri,

                                                      Savunma Bakanlığı

 

Nurasiah                                    : Standardizasyon ve Araştırma İşbirliği Daire Başkan Yardımcısı,

                                                      Ulusal Standardizasyon Ajansı

 

Bachrul Chairi                         : Uluslararası Ticaret İşbirliği Genel Müdürü,

                                                      Ticaret Bakanlığı

 

Herliza                                       : İkili İşbirliği II Müdürü, Uluslararası Ticaret İşbirliği Genel

                                                      Müdürlüğü,

                                                      Ticaret Bakanlığı

 

Ramli Sa'ud                              : Batı Avrupa Müdürü, Amerika ve Avrupa Genel Müdürlüğü,

                                                      Dışişleri Bakanlığı

 

Bambang Mulyatno                  : Amerika ve Avrupa Bölgesi Pazar Geliştirme Merkezi Başkanı,

                                                      İhracatı Geliştirme Ulusal Ajansı, Ticaret Bakanlığı

 

Ramelan Subagyo                    : Uluslararası Yönetim İşbirliği Başkanı,

                                                      Sanayi Bakanlığı

 

Sri Ernawati                              : Teşvik ve İletişim Şebekesi Kuruluşu Bakan Yardımcısı,            

                                                      Kooperatifler ve KOBİ'ler Devlet Bakanlığı

 

Winarno Sudjas                        : Turizm Gücü Müdürü,

                                                      Kültür ve Turizm Devlet Bakanlığı

 

I Nyoman Supriatna                : Standardizasyon Merkezi Başkanı,

                                                      Ulusal Standardizasyon Ajansı

 

Mustofa Widjaja                       : Batam Otoritesi Başkanı

Majör Fajar                               : Sanayi Teknolojisi Müdürlüğü,

                                                      Savunma Planlama Genel Müdürlüğü,

                                                      Savunma Bakanlığı

 

Nurlaila Nur Muhammad       : Avrupa II Müdür Yardımcısı,

                                                      İkili İşbirliği II Müdürlüğü, Uluslararası Ticaret İşbirliği

                                                      Genel Müdürlüğü Ticaret Bakanlığı

 

Zahermann Muabezi               : Teknik İşbirliği Müdür Yardımcısı, Sosyal Eğitim,

                                                      Kültür ve Çalışma Anlaşmaları İlişkileri,

                                                      Dışişleri Bakanlığı

 

Didi Sumedi                              : Güvenli Olmayan Maddeler ve Atıklar Müdür Yardımcısı,

                                                      İthalat Müdürlüğü,

                                                      Dış Ticaret Genel Müdürlüğü,

                                                      Ticaret Bakanlığı

 

Albay CTP M. Supriyatno       : Uzlaşma Misyonu Müdür Yardımcısı,         

                                                      Uluslararası İşbirliği Müdürlüğü,

                                                      Savunma Bakanlığı

 

Stephanus Yuwono                  : Görevli,

                                                      Batı Avrupa İşleri Müdürlüğü,

                                                      Dışişleri Bakanlığı

 

Arry Pramono                           : Uluslararası İşbirliği Müdür Yardımcısı,

                                                      Göçmenlik Genel Müdürlüğü,

                                                      Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı

 

Fitri Sulistyaningsih               : Ekonomik ve Uluslararası Teşkilatlanma Müdür Yardımcısı,

                                                      Uluslararası Hukuk Müdürlüğü,

                                                      Genel Hukuk İdaresi Genel Müdürlüğü,

                                                      Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı

 

Lilin Ambarwijati                     : Yabancı Hava Kuvvetleri Müdür Yardımcısı,

                                                      Ulaştırma Bakanlığı

 

Jaya Wijaya                               : Dış Pazarlama Kuruluşu Müdür Yardımcısı,

                                                      Denizcilik İşleri ve Balıkçılık Bakanlığı

 

Dita                                            : İkili İşbirliği II Müdür Yardımcısı,

                                                      Yönetim ve Dış İşbirliği Merkezi,

                                                      İşgücü ve Göç Bakanlığı

Priyo Sambodo                          : Yönetim Yetkinliği ve İnşaat Eğitimi Bölüm Başkanı,

                                                      Bayındırlık Bakanlığı

 

Daisy Joyce Indra Aswandi     : İkili Planlama ve Dış İşbirliği Bürosu Bölüm Başkanı,

                                                      Çevre Devlet Bakanlığı

 

Made Dharma Harthana         : Sanayileşme Müdür Yardımcısı,

                                                      Sanayi Bakanlığı

 

Mohammad Djaelani               : Uluslararası Ticaret İşbirliği Müdür Yardımcısı,

                                                      Makine Sanayi Müdürlüğü,

                                                      Sanayi Bakanlığı

 

Prijadi Atmadja                        : İhracat-İthalat Asistan Yardımcısı,

                                                      Kooperatifler ve KOBİ'ler Devlet Bakanlığı

 

Siti Maryani                             : Uluslararası Ticaret Derneği Başkanı,

                                                      Kooperatifler ve KOBİ'ler Devlet Bakanlığı

 

Janne Dalawir                          : Asya-Pasifik Bölgesi Dış İşbirliği Altbirimi Başkanı,

                                                      Kültür ve Turizm Devlet Bakanlığı

 

Timbul Situmorang                 : Batı Avrupa İlişkileri Müdürlüğü

                                                      Dışişleri Bakanlığı

 

Martini Paham                         : Amerika ve Avrupa Bölgesi Dış İşbirliği Altbirimi Başkanı,

                                                      Kültür ve Turizm Devlet Bakanlığı

 

Koernia R. Asih                        : Teşvik ve Dış İlişkiler Uzmanı,

                                                      Batam Otoritesi

 

Koswara                                     : Uluslararası İlişkiler Müdürü,

                                                      PT Post Endonezya

 

Imam Setia Pramudji              : Teşkilat İşleri Bölüm Başkanı,

                                                      Batam Otoritesi

 

Evita Sanda Manapa                : Avrupa ve Amerika Bölgesi İkili İşbirliği Şube Müdürü,

                                                      Yatırım Koordinasyonu Ajansı

 

J.S. Meyer Siburian                : DTÖ İşbirliği Şube Müdürü,

                                                      Yatırım Koordinasyonu Ajansı

 

Hendro Kusuma                       : İkili ve Bölgesel İşbirliği Alt Bölüm Başkanı,

                                                      Ulusal Standardizasyon Ajansı

Budi Suharto                            : İkili İlişkiler Şube Müdürü,           

                                                      Gümrükler Genel Müdürlüğü,

                                                      Maliye Bakanlığı

 

Anita Tambing                          : İnşaat Hizmetleri Piyasası Alt Bölüm Başkanı,

                                                      Bayındırlık Bakanlığı

 

Moh Luthfi Susanto                 : NGO Alt Bölüm Başkanı,

                                                      Planlama ve Dış İşbirliği Bürosu,

                                                      Çevre Devlet Bakanlığı

 

Riris Marhadi                           : Dış Yardım Müdür Yardımcısı,

                                                      Uluslararası Yönetim İdaresi,

                                                      Sanayi Bakanlığı

 

Yovita Suryani                          : KOBİ İşbirliği Başkanı,

                                                      Sanayi Bakanlığı

 

Budi Murawardi                       : Elektrikli ve Ağır Araçlar Sanayi Şube Müdürü,

                                                      Makine Sanayi Müdürlüğü,

                                                      Sanayi Bakanlığı

 

Kendro P Drajat                       : Pul Şube Müdürü,

                                                      İletişim ve Enformasyon Bakanlığı

 

Ade Darmadji Darya                : Posta Koordinasyon Şube Müdürü,             

                                                      İletişim ve Enformasyon Bakanlığı

 

Aryani Akhmad                        : Posta İşbirliği Şube Müdürü,

                                                      İletişim ve Bilgi Bakanlığı

 

Pudjiyanto                                 : Güney Avrupa Şube Müdürü,

                                                      Ticaret Bakanlığı

 

Niyla Qomariastuti                  : İkili Postacılık Yetkilisi,

                                                      İletişim ve Enformasyon Bakanlığı

 

Agus Abdul Majid                     : Yetkili,

                                                      Adalet ve İnsan Hakları Bakanlığı

 

Ade Kusmana                            : Hava Kuvvetleri Anlaşması Yetkilisi,

                                                      Ulaştırma Bakanlığı

 

Ilvan Taufani                            : İkili Bölüm Yetkilisi,

                                                      Planlama ve İşbirliği Bürosu,

                                                      Çevre Bakanlığı

 

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 13/6/2007 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.