7 Haziran 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26545

KANUN

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU,  İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE

BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5675                                                                                                    Kabul Tarihi: 30/5/2007

             MADDE 1 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Büyükşehir belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez."

             MADDE 2 – 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "İl genel meclisi başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde il genel meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez."

             MADDE 3 – 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez."

             MADDE 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/6/2007