5 Haziran 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26543

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALİNDE TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTA

UYGULANAN TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN  İKİNCİ  

BÖLÜMÜNÜN DAĞITIMI VE YÖNETİMİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

    (2007/5)

 

             MADDE 1 – (1) 31/12/2004 tarihli ve 25687 3. Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik  uyarınca, belirli ülke menşeli  tekstil ürünleri için tespit edilen 2007 yılına ait EK I’de gösterilen kotaların (miktar kısıtlamaları) %50’sine tekabül eden ikinci bölümünün dağıtımı, ithalatçılar tarafından talep edilen miktarlar dikkate alınmak suretiyle,  tek taraflı  kontrol sistemi kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

             MADDE 2 – (1) 1’inci maddede öngörülen kotaların dağıtımından yararlanmak ve ithal lisansı almak isteyen ithalatçıların  başvurularının  değerlendirmeye alınabilmesi için, EK II’de yer  alan başvuru formunun eksiksiz doldurularak   29 Haziran 2007 günü mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekmektedir. Değerlendirmede genel evrak kayıt tarihi ve numarası esas alınır. Postadaki gecikmeler ve bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular  dikkate alınmaz.

             (2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK III’te yer alan taahhütname eklenir.

             (3) Ayrıca, başvuruda bulunacak firmalar şayet EK I’de belirtilen ülke menşeli bir ürün kategorisinden 2006 yılında ithalat yapmış ise, başvurularına ilgili ülke ve kategoriden anılan yılda gerçekleştirdikleri ithalata ilişkin gümrük  beyannamelerinin gümrük idareleri veya noter tarafından onaylı birer suretini   ekleyeceklerdir (2007/2 sayılı Tebliğ kapsamında bu belgeleri Dış Ticaret Müsteşarlığına ibraz etmiş firmalar hariç).

             MADDE 3 – (1) Birden fazla kategori kapsamı kotaya yönelik talebin mevcudiyeti halinde, her bir kategori için ayrı başvuru yapılması şarttır.

             (2) EK I’de belirtilen herhangi bir kategoriye ait kotaya, aynı ithalatçı tarafından birden fazla başvuru yapılamaz.

             MADDE 4 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü)  düzenlenecek ithal lisanslarının geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır.

             MADDE 5 – (1) İthalatçılar,  ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.

             (2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ithalatçılar tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

             (3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, sözkonusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız

Ek-1

Ek-2

Ek-3