5 Haziran 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26543

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/3)

 

             Başvuru

             MADDE 1  – (1) Yerli üreticiler tarafından, 42.02 gümrük tarife pozisyonu (G.T.P)  altında sınıflandırılan eşya ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Müsteşarlığın internet sitesi (http://www.dtm.gov.tr) "İthalat Ana Sayfası"ndan ulaşılabilen "Gözetim ve Korunma Önlemleri ile Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Bilgiler" bağlantısından ulaşılabilmektedir.

             İthalat

             MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşyanın miktar bazında toplam ithalatı 2002-2006 yıllarında sırasıyla 11,4 bin ton; 19,4 bin ton; 18,1 bin ton; 18,6 bin ton ve 20,9 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

             (2) Başvuru konusu eşyanın son iki yıldaki dönemsel ithalatı incelendiğinde, 2006 yılı ilk üç ayında 3,9 bin ton olarak gerçekleşen ithalatının 2007 yılı ilk üç ayında 4,2 bin tona ulaştığı görülmektedir.

             Yerli üretimin ekonomik durumuna ilişkin unsurlar

             MADDE 3 – (1) Yerli üreticiler tarafından sağlanan bilgiler, başvuru konusu eşya için yerli üretim, yurt içi satışlar ve istihdam gibi ekonomik unsurlarda bozulmanın varlığını göstermektedir.

             Karar

             MADDE 4 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması açılmasına karar vermiştir.

             Soruşturmanın yürütülmesi 

             MADDE 5 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel:   +90 312 204 77 03

Faks: +90 312 212 87 65

İnternet sitesi: http://www.dtm.gov.tr

             İlgili taraflar

             MADDE 6  – (1) Başvuru konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları, tüketicileri ve bunların bağlı olduğu kuruluşlar veya bunların yetkili temsilcileri ile ilgili ülke yetkili temsilcileri ve ilgili ülkede yerleşik ihracatçılar/üreticiler bu Tebliğ’in yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde EK I’de yer alan İlgili Taraf Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak yetkili mercie göndermeleri halinde soruşturmada  "ilgili taraf" olarak kabul edilir.

             (2) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de İlgili Taraf Başvuru Formunda belirtmek suretiyle yetkili mercie iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Müsteşarlığın internet sitesinde (1 inci Maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir.

             (3) Bu Tebliğ çerçevesinde kendisini ilgili taraf olarak tanıtanlardan yalnız yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili ülkede yerleşik ihracatçılar/üreticiler EK II’de yer alan soru formunu doldurmak suretiyle bu Tebliğ’in yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde yetkili mercie bilgi sunar. Diğer ilgili taraflar da soruşturmaya ilişkin bilgi, belge ve görüşlerini bu Tebliğ’in yayımından itibaren 30 (otuz) gün içinde yetkili mercie yazılı olarak sunar. Sözlü olarak beyan edilecek görüşler yazılı olarak yetkili mercie sunulması halinde dikkate alınır.

             (4) Müsteşarlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

             Gizlilik

             MADDE 7  – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

             Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

             MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe, ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

             Soruşturmanın süresi

             MADDE 9 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 2 (iki) ay uzatılabilir.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız