5 Haziran 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26543

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

Kanun No. 894                                                                                                        Kabul Tarihi: 2/6/2007

             MADDE 1 – 5/3/1973 tarihli ve 584 Karar Numaralı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir.”

             MADDE2 – Bu İçtüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE3 – Bu İçtüzük hükümleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür.

5/6/2007