25 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26532

ANA STATÜ

            Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığından:

 

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Bisiklet Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Bisiklet Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurulları, Federasyon başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, hakem, idareci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

             a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

             b) Branş: Bisiklet branşını,

             c) Federasyon: Türkiye Bisiklet Federasyonunu,

             ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanını,

             d) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

             e) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             f) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

             g) Tahkim Kurulu: Özerk federasyon ile kulüpler; federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları; kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

             ğ) UCI: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Bisiklet Birliğini,

             h) UEC: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Bisiklet Birliğini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

             Federasyonun teşkilatı

             MADDE 5 – (1) Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı; bölge direktörlüğü, il temsilciliği veya Federasyon temsilciliği şeklinde yönetim kurulu kararları ile oluşturulur.

             (2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki birim ve kurullardan oluşur;

             a) Genel kurul,

             b) Yönetim kurulu,

             c) Denetleme kurulu,

             ç) Disiplin kurulu,

             d) Eğitim, teknik, organizasyon, hukuk, mali, dış ilişkiler, hakem, sağlık, sponsorluk ve diğer kurullar,

             e) Genel sekreterlik,

             f) İdari birimler.

             (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin dışındaki kurulların ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

             Federasyonun görevleri

             MADDE 6 – (1) Federasyonun görevleri şunlardır;

             a) Bisiklet sporunun ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak ve uygulatmak,

             b) UCI ve UEC ile koordinasyonu sağlamak, Türkiye'yi bisiklet sporu ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek,

             c) Yurt dışı ve yurt içinde bisiklet sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, bisiklet sporu ile ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

             ç) Sporcu, antrenör ve hakemlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, kurs ve seminer programları düzenlemek, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

             d) Ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemek, düzenlenen tüm faaliyetlerin devamlılığını sağlamak, bu faaliyetler için gerekli yönetici, eğitimci, temsilci, uzman ve personel görevlendirmesini yapmak,

             e) Yurt dışındaki bisiklet sporu ile ilgili gelişmeleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak, karşılıklı diyalog içinde olmak ve gerekli aktivitelerde bulunmak,

             f) Bisiklet malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit etmek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

             g) Kulüpler, bölge ve il temsilcileri arasında doğabilecek uyuşmazlıkları çözmek,

             ğ) Uluslararası teşkilatlarla işbirliği yaparak uluslararası kongre, kamp, kurs, seminer, panel, sempozyum ve benzeri organizasyonları düzenlemek,

             h) Uluslararası faaliyetlere iştirak edecek olan sporcu, antrenör ve hakemlerle beraber idari ve teknik personeli seçmek ve bunları faaliyetlere hazırlamak, ülkemizi milli takımlar ile temsil etmek,

             ı) Sporcu, antrenör ve hakemlerin takibini yapmak ve yetişmeleri için gerekli tedbirleri almak,

             i) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

             j) Bisiklet sporu ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

             k) Bölge direktörlerini ve buna bağlı çalışacak bisiklet il temsilcilerini görevlendirmek, bunların kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

             l) Federasyona gelir sağlamak üzere, Federasyonun amaçları doğrultusunda her türlü ticari faaliyet ile taşınmaz mal alım-satımı veya kiralanması faaliyetlerinde bulunmak,

             m) Yurt içindeki bisiklet tesislerinin tespit, denetim ve ölçümlerini yapmak, gerekli standartlara ulaşması için gerekli çalışmaları, güncellemeleri yaparak otomasyon sistemi ile bu çalışmalarını yaymak,

             n) Yurt içinde düzenlenecek yarışmalar için talimatlar hazırlamak, yayınlamak, görevlendirme yapmak, izin vermek, özel yarışma izinleri için ücret belirlemek, yarışmaları denetlemek,

             o) Sporcu ve kulüplerin lisans, tescil, vize ve transfer işlemlerini yapmak.

             Genel kurul

             MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

             (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

             a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

             b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

             c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             e) Branşlarında oy kullanmak üzere, UCI ve UEC’nin yönetim ve/veya hakem kurulu üyeleri,

             f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla ve branşında oy kullanmak üzere asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

             g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla sırasıyla;

             1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             2) Büyükler Dünya Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             3) Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan sporcular,

             4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan kurayla belirlenecek beş kişi.

             ğ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve faal olmamak kaydı ile büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

             ı) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

             i) Seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan tüm kulüplerden üçer üye.

             (3) Kulüp temsilcilerinin seçiminde, seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır. Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60’ı kulüp temsilcilerinden oluşur.

             (4) Gençlik ve spor il müdürlerinin tespitinde; en fazla nüfusu olan üç il müdürü ve bu iller dışında coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü esas alınır.

             (5) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

             (6) Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz.

             (7) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

             Genel kurulun görevleri

             MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

             a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

             b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

             c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

             ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

             d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

             e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

             f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

             g) Federasyon bünyesindeki spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

             ğ) İlgili branşta profesyonel şube kurmak,

             h) Kanun, ilgili mevzuat ve Ana Statü ile verilen diğer görevleri yapmak.

             (2) Birinci fıkranın (ç) ve (g) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

             (3) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen durumda; genel kurulda alınacak karar doğrultusunda Federasyona bağlı spor branşlarının profesyonel şubelerinin kurulması için yönetim kuruluna yetki verilir. Yönetim kurulu, genel kuruldan alacağı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Kanunun 18 ve 24 üncü maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğe müracaat eder. Profesyonel şube kurulması, Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle karara bağlanır. Bu karar Genel Müdürün teklifi ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

             (4) Federasyon bünyesinde profesyonel şube kurulması halinde iş ve işlemler amatör ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütülür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

             Genel kurul toplantıları

             MADDE 9 – (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

             (2) Mali genel kurul ise iki yılda bir Nisan-Haziran ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda bir önceki döneme ilişkin yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ile denetleme kurulu raporları görüşülerek ibra edilir. Bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Bunun yanında Ana Statü değişiklikleriyle Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişine ilişkin konular görüşülerek kararlar alınabilir.

             (3) Olağanüstü genel kurul;

             a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınması,

             b) Yönetim kurulunun kararı,

             c)Toplam delege sayısının en az yüzde kırkının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

             üzerine toplanır.

             (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda bütçe ibra edilmez ise, Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulunun da ibra edilmemesi halinde Federasyon iş ve işlemleri divan başkanlığı tarafından yürütülür.

             (5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

             (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, gündem haricinde başka konu görüşülmez.

             (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (8) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir.

             (9) Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

             Federasyon başkanı

             MADDE 10 – (1) Federasyon başkanı olabilmek için gereken şartlar şunlardır;

             a) T.C. vatandaşı olmak,

             b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

             c) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

             ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük ceza veya özerk federasyonların ceza veya disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

             d) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

             e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

             f ) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.

             (2) Olimpik, Parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanmaz.

             (3) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Başkan adayları tarafından doldurulacak başvuru formu,

             b) Nüfus cüzdanı örneği ve iki adet vesikalık fotoğraf,

             c) İkametgah belgesi,

             ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük ceza veya özerk federasyonların ceza veya disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak, Disiplin veya ceza kurullarınca bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair belge,

             d) Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

             e) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu nedeniyle takibata uğramadığına dair belge.

             (4) Başkan adayı olabilmek için genel kurul üyelerinin en az onda birinin yazılı teklifi gerekir.

             (5) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az beş gün önce aday olduklarına dair başvurularını yaparlar, 15.000 (on beş bin)YTL adaylık ücretini Federasyonun hesabına yatırırlar ve banka dekontu ile birlikte, istenilen evraklarla Federasyon sekreterliğine müracaatta bulunurlar. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden önce adaylık ücretini yeniden belirler.

             (6) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır.

             (7) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, başkan tarafından atanır. Başkan vekilinin Federasyon başkanı olabilmek için gerekli şartları taşıması gerekir.

             (8) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

             Başkanın görevleri

             MADDE 11 – (1) Başkanın görevleri şunlardır;

             a) Federasyonu temsil etmek,

             b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek,

             c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

             ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

             d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

             e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

             f) Başkan vekilini belirlemek,

             g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

             ğ) İlgili kanunlar, mevzuat ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ve genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır.

             (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Bisiklet kulüplerini kayıt ve tescil etmek,

             b) Bisiklet ile ilgili idareci, teknik eleman ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, bunların sosyal güvenlik haklarının sağlanması hususunda ilgili kulüp ve/veya birimlerle koordine kurmak ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

             c) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, sporcu tescil, vize, aktarma, transfer, sözleşme, ücret ve oranlarını tespit etmek,

             ç) Kulüplerin bisiklet dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin bisiklet dalı tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek,

             d) Kulüpleri, sporcuları, antrenörleri, idari teknik elemanları ve Federasyonda görev yapan personeli ödüllendirmek,

             e) Faaliyetlerde emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,

             f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve bisiklet faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

             g) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

             ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve bisiklet sporu ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek,

             h) Bisiklet sporu ile ilgili televizyon, radyo, internet, sponsorluk, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

             ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

             i) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

             j) Bütçeyi hazırlamak,

             k) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

             l) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

             m) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

             n) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

             o) Hazırlanacak istatistiki bilgileri içeren formları Genel Müdürlüğün talimatları doğrultusunda ve belirtilen sürelerde Genel Müdürlüğe göndermek,

             ö) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

             (2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanarak kararlar alıp uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

             Yönetim kurulu toplantıları

             MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu, en az üç ayda bir defa başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

             (2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

             (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

             (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, başkan veya icra kurulu tarafından uygulanır.

             Denetleme kurulu

             MADDE 15 – (1) Denetleme kurulunun görev süresi dört yıldır. Denetleme kurulu üç üyeden az beş üyeden fazla olamaz. Ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Denetleme kurulunun iki üyesi Genel Müdürlük tarafından atanacak olan tabii üye olup, diğer üyeler seçimle göreve gelirler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

             (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (e) bentlerindeki şartları taşımanın yanı sıra mali konularda ihtisas sahibi olmak gerekir.

             (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

             (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

             (5) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

             (6) Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunar.

             Denetleme kurulunun görevleri

             MADDE 16 – (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına; mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyon tarafından karşılanır.

             (2) Kurul bu denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul tarihinden en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurur.

             Disiplin kurulu

             MADDE 17 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

             (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen şartları taşımanın yanı sıra üyelerden en az ikisinin hukukçu olması şarttır.

              (3) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

             (4) Disiplin kurulu; kulüpler, bisiklet faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, antrenörler, hakemler, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

             (5) Disiplin kurulu, en az iki ayda bir toplanır. Toplantı başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir.

             (6) Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

             (7) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

             Cezalar

             MADDE 18 – (1) Bisiklet faaliyet ve çalışmalarında, kulüpler, sporcu, antrenör ve hakemler tarafından yapılan spora aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatla tespit edilir. Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, faaliyetlerden men, hak mahrumiyeti, tescil lisans iptali, para cezası ve yetki iptalidir.

             Tahkim kurulu

             MADDE 19 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

             (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanunu, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatını, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

             (3) Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı ulusal federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvurma hakları saklıdır.

             Genel sekreter ve idari birimler

             MADDE 20 – (1) Federasyonun idari birimi; genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

             (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

             (3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile idari personelin amiridir. Genel sekreter Federasyon başkanına bağlıdır.

             (4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari ve mali hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, başkan adına yazışma işlerini yürütür.

             Taşra teşkilatı

             MADDE 21 – (1) Yönetim kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, gerekli görülen bölgelerde bölge direktörü, illerde il temsilcisi veya yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurabilir. Bunlara ek olarak, il düzenleme kurulları oluşturabilir. Kurulacak yurt içi teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

            

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim İşleri

             Genel kurulun toplantıya çağrılması

             MADDE 22 – (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

             (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

             (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

             Genel kurul üyelerinin listesi

             MADDE 23 – (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

             (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür.

             (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

             (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

             (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlar.

             Toplantı ve karar yeter sayısı

             MADDE 24 – (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların çoğunluğunu alanın kazanması ile gerçekleşir. Eşit oy çıkması halinde fazla oy alan iki aday ve/veya adaylar listesi için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, divan başkanlığı sonucu kura ile belirler.

             (3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı, kiralanmasıyla Federasyonun borçlanması konularında yetki vermek ve Federasyon bünyesindeki branşların ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir.

             Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

             MADDE 25 – (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

             (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon başkanı, onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

             Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

             MADDE 26 – (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon başkanının, onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

             (2) Başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

             (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

             Başkanlık divanının görev ve yetkileri

             MADDE 27 – (1) Başkanlık divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

             (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

             (3) Tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

             (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel kurulun oylamasına başvurabilir.

             (5) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

             Gündemin tespiti ve görüşmeler

             MADDE 28 – (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

             (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

             (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

             (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

             (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

             (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

             (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

             Kurullara aday olma

             MADDE 29 – (1) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

             (2) Federasyon başkanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler ve hakem kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüp yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarındaki diğer görevleri sona erer. Ancak kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir.

             Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

             MADDE 30 – (1) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. Adaylık için başvuru, başkanlık divanının oluşmasından önce ya da sonra olabilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

             (2) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

             Başkan adaylarına söz verilmesi

             MADDE 31 – (1) Divan başkanı başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

             (2) Konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

             (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

             (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

             Seçimlerin yapılması

             MADDE 32 – (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

             (2) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü oy pusulalarından birisine basması, pusulayı zarfa koyması ve zarfı seçim sandığına atması ile oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

             (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

             (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yaparak oy kullanılamaz.

             Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

             MADDE 33 – (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

             (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

             (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

             (4) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

             Federasyon bütçesi

             MADDE 34 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

             (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, fasıllar arası aktarma, yeni harcama kalemleri açılması bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

             (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon başkanı yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin başkan ve genel sekreter, başkan ve başkan vekili veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

             (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde on beşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

             Federasyonun gelirleri

             MADDE 35 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

             a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

             b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

             c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,

             ç) Sporcu, antrenör ve hakem tescil, vize ve transfer ücretleri,

             d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak faaliyet yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10' u ile faaliyetlerin televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler,

             e) Faaliyet gelirleri,

             f) Sponsorluk gelirleri,

             g) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,

             ğ) Ceza ve itiraz gelirleri,

             h) Yardım ve bağışlar,

             ı) Federasyon başkan adaylarından alınan adaylık başvuru ücretleri,

             i) Spor araç ve gereçlerinin satışından elde edilecek gelirler ile kira ve işletme gelirleri,

             j) Diğer gelirler.

             (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak Federasyon hesabına aktarılır.

             (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

             Federasyonun giderleri

             MADDE 36 – (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

             (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ile her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde bisiklet ve/veya diğer spor malzemeleri ithal etmeye, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

             (3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, yönetim kurulunca çıkarılacak talimatta belirtilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Genel Müdürlük ile ilişkiler

             MADDE 37 – (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımdaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

             (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

             (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

             (4) Sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun değişik Ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan, yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

             (5) Federasyon, lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistik bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

             Kulüpler

             MADDE 38 – (1) Bisiklet kulüpleri Federasyon tarafından tescil edilir. Bisiklet faaliyetinde bulunan kulüpler, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

             Bisiklet kulüplerinin devri ve şirketleşme

             MADDE 39 – (1) Bisiklet dalında faaliyet gösteren kulüpler, bisiklet şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde bisiklet sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

             Yayınların düzenlenmesi

             MADDE 40 – (1) Bisiklet faaliyetlerinin televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

             (2) Bu yetki kullanılırken, Türk bisiklet sporunun, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

             Talimatlar

             MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

             Bakanlığın gözetim ve denetimi

             MADDE 42 – (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

             (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

             İhtilafların çözümü

             MADDE 43 – (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

             Yürürlük

             MADDE 44 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 45 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı yürütür.