25 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26532

YÖNETMELİK

            Ulaştırma Bakanlığından:

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğinin Ek 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "EK MADDE 5 – İdare GASM’nin faaliyetlerini yürütebilmesi için harcama yetkilisi onayına bağlı olmak üzere; gerekli alt yapıyı kurar ve yardımcı personel ile benzeri ihtiyaçları karşılar.

             Sınava girecek adaylardan alınacak ücret, tayfa ve zabit yeterlikleri ayrı olmak üzere Maliye Bakanlığının ve Sayıştay Başkanlığının olumlu görüşleri alınarak İdarece belirlenir. Bu ücretler bütçeye gelir kaydedilmek üzere İdarenin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin hesabına yatırılır.

             Sınavlara yapılacak itirazların incelenmesi için, sınav ücretinin % 25’ini geçmeyen ve İdarece belirlenmiş ücretin ilgili hesaba yatırılması zorunludur. İtiraz incelemesi sonucunda İdarenin kusurlu olduğu durumda ilgiliye itiraz ücreti iade edilir.

             GASM gerekli gördüğü hallerde sınav faaliyeti için; sınav salonları temini işi, matbaa hizmetleri, soru bankası oluşturma ve güncelleme hizmetleri, sınav gözetmenliği hizmetleri ile kendi bünyesinde karşılayamadığı diğer hizmetleri hizmet satın alma yolu ile yapabilir."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.