25 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26532

YÖNETMELİK

             Millî Savunma Bakanlığından:

ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Üç aydan az süreli geçici görev ve kurs maksadıyla görevinden ayrılan personel hakkında sicil belgesi atamalı olduğu birlik veya kurumca düzenlenir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sicil üstleri astsubay sicil belgesindeki 1-40 ıncı niteliklerden yanında (*) işareti olan kıstasları işaretlemeleri halinde, sicil belgelerine o sicil süresi içerisinde düzenlenmiş belge eklemek zorundadırlar."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Astsubay nasbedilenlerin 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre yerine getirdikleri muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri kıdemlerinden sayılır ve nasıpları buna göre düzeltilir. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasıplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos tarihidir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Aynı sınıf ve rütbede aynı nasıplı astsubaylar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır. Aynı rütbe ve nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlilik derecesi kıyaslanamayan astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıda belirtilmiştir:

             (1) Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunları.

             (2) Uzman jandarmalıktan astsubay olanlar.

             (3) Uzman erbaşlıktan astsubay olanlar.

             (4) Kıt’a erbaş ve erlerinden astsubay olanlar.

             (5) Sözleşmeli astsubaylıktan muvazzaf astsubay olanlar.

             (6) Sivil kaynaktan muvazzaf astsubay olanlar.

             (7) Sözleşmeli astsubaylar."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 80 – Yüksek öğrenim yapmış olan astsubaylar ile fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirdikten sonra temel askerlik eğitimini başarıyla tamamlayarak astsubay nasbedilenlerin, yüksek öğrenim intibakları ile bunlardan rütbe terfii veya rütbe kademeliliği sırasında bulunmadıkları hâlde yapılan intibaklarla, Kanunun EK-VIII ve EK-VIII/A Sayılı Cetveldeki maaş derecelerinin üçüncü kademesine gelen astsubayların bir üst maaş derecesinin birinci kademesine yükseltilme onay işlemleri, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca yapılır."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Astsubay Sicil Belgesinin 2 nci, 3 üncü ve 5 inci sayfaları ek’teki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

Ekleri görmek için tıklayınız