25 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26532

YARGITAY KARARLARI

             Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

             Esas No     : 2007/2312

             Karar No  : 2007/3374

             Davacı Hikmet Polat ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Çat Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 16/3/2005 günlü ve 2004/153-2005/54 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 7/3/2007 gün ve Hukuk-2007/24944 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

             1 – Nüfus Yasasının 36. maddesi hükmüne göre, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine (ad ve soyadı değişikliği davaları dahil) ilişkin davalarda Cumhuriyet Savcısı ile Nüfus Müdürü veya Memurunun bulunması ve kararın onların önünde verilmesi zorunludur. Mahkemenin oluşumuna ilişkin bu yasa hükmü dikkate alınmadan Nüfus İdaresi Temsilcisinin yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması,

             2 – Dava dilekçesine ekli olarak mahkemeye verilen Çat Sulh Hukuk Mahkemesinin 6/10/2003 gün ve 2003/100-163 sayılı karar örneğinin incelenmesinden Hikmet Polat'ın, babası Mevlüt Polat'a vasi olarak atandığı anlaşılmaktadır. Hikmet Polat'ın doğum tarihinin düzeltilmesi istenen Oğuz Polat'a vasi olarak atandığına ilişkin bir karar bulunmamaktadır.

             Mahkemece, annesi vefat eden ve babası da hükümlü bulunan küçüğü temsil yetkisi bulunmayan kişi tarafından açılan davanın kabulüne karar verilmesi,

             Doğru görülmemiştir.

             Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 12/4/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

             Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

             Esas No     : 2007/2313

             Karar No  : 2007/3521

             Davacı Yaşar Koçyiğit ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Nevşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 24/6/2004 günlü ve 2004/134-419 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 7/3/2007 gün ve Hukuk-2007/24945 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

             Mahkemece,  davacı Yaşar Koçyiğit'in nüfus kütüğünde 16/1/1953  olan doğum tarihi 16/5/1953 olarak düzeltilmiş ise de, adı geçen kişinin doğum tarihi nüfusa 3/2/1953 tarihinde tescil edilmiştir. Bir kişinin doğmadan nüfusa tescili sözkonusu olamayacağından bu suretle bir düzeltme nüfus  kayıtlarında çelişki yaratacaktır.

             Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar verirken, bu kayıtlar arasında çelişki yaratmamaya veya hayatın olağan akışına ters düşecek durumlara yol açmamaya özen göstermek durumundadır.

             Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği   yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 17/4/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

             Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

             Esas No     : 2007/2314

             Karar No  : 2007/3375

             Davacı K.H. ile davalı Nüfus Müdürlüğü ve Hatice Karakoç aralarındaki davada Şirvan Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 12/4/2006 günlü ve 2005/41-2006/6 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 7/3/2007 gün ve Hukuk-2007/31581 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY   KARARI

             1 – Nüfus Müdürlüğünden getirtilen nüfus kayıt tablosu içeriğinden, doğum tarihinin düzeltilmesi istenilen 12/1/1990 doğumlu davalı Hatice Karakoç'un dava ve hüküm tarihinde ergin olmadığı, anne ve babasının sağ oldukları anlaşılmaktadır. Davanın küçüğün yasal temsilcileri olan anne ve babasına yöneltilmesi gerektiği olgusuna dikkat edilmeyerek, dava ehliyeti olmayan kişi aleyhine açılan davanın onun huzuru ile görülerek kabulü,

             2 – Davalı ve tanık (davalı anne ve babası) anlatımları esas alınarak davalının kardeşi İzzet ile ikiz olduğunun kabulü ile doğum tarihinin 1/9/1987 olarak düzeltilmesine karar verilmiş ise de, mahkemece iki kardeşin birlikte tam teşekküllü bir sağlık kuruluşuna sevk edilerek ikiz olup olmadıkları konusunda heyet raporu alınıp bu husus açıklığa kavuşturulmadan eksik inceleme ve yetersiz araştırmayla davanın kabulüne karar verilmesi,

             Doğru görülmemiştir.

             Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 12/4/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

—— • ——

             Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

             Esas No     : 2007/2893

             Karar No  : 2007/3608

             Davacılar Ahmet Çiçek vd. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 18/11/2005 günlü ve 2005/491-874 sayılı kararın temyiz isteminin reddi nedeniyle Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmesi ve yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 7/3/2007 gün ve Hukuk-2007/24939 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

             Doğum tarihinin düzeltilmesine karar verilen Hazal ile aynı anneden doğduğu anlaşılan kardeşi 9/2/1987 doğumlu Hasan arasında düzeltilen doğum tarihine göre sadece 7 günlük bir zaman farkı bulunmaktadır.

             Bir kadının bu süre içerisinde iki kez doğum yapmasının tıbben mümkün olmadığı açık olup, hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yaparken bu kayıtların birbiri ile çelişik olmamasına özen göstermeli, böyle bir sonucu doğuracak  kararlar vermemelidir.

             Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 19/4/2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.