25 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26532

TEBLİĞ

             Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLEME

HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLERE VE BU ŞİRKETLERİN

KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA İLİŞKİN

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VIII, NO: 50)

 

             MADDE 1 – 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan "Değerleme Uzmanı" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Değerleme Uzmanı: Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapacak gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından istihdam edilen, asgari 4 yıllık üniversite mezunu, gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesi olan ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerine Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilen kişileri,"

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

             "m)             Faaliyet ilke ve esasları ile iş akış prosedürlerinin,"

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliği iptal edilmiş kuruluşlarda iptalde veya bu Tebliğ uyarınca listeden çıkarılan şirketlerde listeden çıkarmada sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,"

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 9 – Şirket, aşağıdaki koşulların oluşması halinde Kurul listesinden çıkarılabilir.

             a) 4 üncü maddede belirtilen koşulların kaybedilmesi,

             b) Değerlemenin yetkili olmayan kişilerce yapılması,

             c) Değerleme sırasında yeterli inceleme yapılmaması,

             d) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen değerleme standartları ve değerleme mesleği ile ilgili düzenlemelere uyulmaması,

             e) Çalışma kağıtlarının veya rapordaki bilgilerin raporda ulaşılan sonucu kanıtlayacak düzeyde olmaması,

             f) Hatalı, eksik, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi veya bilgi verilmesi,

             g) Herhangi bir nedenle, şirkette görev yapan değerleme uzmanı sayısının beşin altına düşmesi ve bu durumun 6 ay süre ile devam etmesi,

             h) Kurulca veya Kurulca görevlendirilenlerce istenebilecek her tür bilgi veya belgenin verilmemesi veya geciktirilmesi,

             ı) Tebliğde düzenlenen bağımsızlık ilkesinin ihlali,

             i) 8 inci madde hükmüne aykırılık,

             j) Sermaye piyasası mevzuatında değerleme şirketleri için belirlenen düzenlemelere uyulmaması.

             Kurulca listeden çıkarılan şirketler, listeden çıkarmaya ilişkin Kurul karar tarihinden itibaren 5 ay süreyle değerleme hizmeti vermek üzere yeniden listeye alınmak için Kurula başvuramazlar. Kurulca listeden çıkarılan şirketin ortakları, yöneticileri ve denetçileri ise 5 ay süreyle değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınmak için başvuruda bulunan başka bir değerleme şirketinde veya Kurul listesinde bulunan bir değerleme şirketinde herhangi bir unvan altında görev alamazlar ve ortak olamazlar. 5 aylık sürenin bitiminde Kurula yapılacak başvuruda; Kurulca listeden çıkarılan şirketin, listeden çıkarılmasına neden olan şartları ortadan kaldırdığını, bu şartların bir daha oluşmaması için gerekli tedbirleri aldığını ve şirketin ortakları, yöneticileri, denetçileri ve değerleme uzmanlarının bu Tebliğin 7 nci maddesinde aranan şartları sağladığını ortaya koyması halinde şirketin yeniden listeye alınma başvurusu değerlendirmeye alınabilir."

             MADDE 5 – Aynı Tebliğe 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 20/A maddesi eklenmiştir.

             "Değerleme şirketlerine verilecek bilgiler

             MADDE 20/A – Arsa üzerinde gerçekleştirilecek bir gayrimenkul projesine istinaden yapılacak ihale ile ilgili yapılan değerlemelerde, mevcut avan veya kesinleşmiş projelerin ve bu projelere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin değerlemelerde esas alınmak üzere değerleme şirketine verilmesi; ayrıca, yapılacak her türlü değerlemede, değerlemenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için değerleme şirketinin talep ettiği her türlü bilgi ve belge ile değerleme şirketi tarafından talep edilmese dahi değerleme yapılmasını veya nihai değer takdirini etkileyebilecek her türlü bilgi ve belgenin değerleme şirketine verilmesi zorunludur."

             MADDE 6 – Aynı Tebliğin eki (Ek-1)’de yer alan "Standart Bilgileri" bölümünün (1) numaralı başlığına aşağıdaki (i) bendi, (3) numaralı başlığına aşağıdaki (g) bendi, (4) numaralı başlığına aşağıdaki (r) bendi eklenmiş, "Rapor Eki" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(i) Raporun Kurul düzenlemeleri kapsamında değerleme amacıyla hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin açıklama"

             "g) Eğer belirli bir projeye istinaden değerleme yapılıyorsa, projeye ilişkin detaylı bilgi ve planların ve söz konusu değerin tamamen mevcut projeye ilişkin olduğuna ve farklı bir projenin uygulanması durumunda bulunacak değerin farklı olabileceğine ilişkin açıklama"

             "r) Hasılat paylaşımı veya kat karşılığı yöntemi ile yapılacak projelerde, emsal pay oranları."

             "Rapor Eki

             a) Değerleme konusu gayrimenkule ilişkin fotoğraf, grafik, tapu örneği ve benzeri bilgi ve belgeler,

             b) Değerlemeyi yapan değerleme uzman(lar)ının değerleme lisanslarının örnekleri.

             c) Değerleme konusu gayrimenkulün Şirket tarafından daha önceki tarihlerde de değerlemesi yapılmışsa, son üç değerlemeye ilişkin bilgiler"

             MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.