25 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26532

TEBLİĞ

             Sermaye Piyasası Kurulundan:

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE

BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VII, NO: 92)

 

             MADDE 1 – 21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: V, No: 59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "h) Müşterilerine portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz. Garantili yatırım fonlarında garantiye veya koruma amaçlı yatırım fonlarında hedeflenen korumaya ve getiriye ilişkin olarak içtüzük ve izahnamede belirlenenlerin ötesinde bir açıklamada bulunulamaz."

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 16 – Yetkili kurumun; müşterileri ile, sunduğu faaliyete ilişkin Kurulca belirlenecek standartlara uygun yazılı bir sözleşme akdetmesi zorunludur.

             Sözleşmelerde; müşterinin sözleşmeyi imzalamadan önce bu Tebliğ hükümlerini ve Tebliğin (3) numaralı ekinde sayılan asgari unsurları içeren yetkili kurumu ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgilerin yer aldığı formu, okuyup anladığına ilişkin beyanının yer alması zorunludur. Yetkili kurum, bu formun sürekli olarak güncel olmasından sorumludur."

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.