25 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26532

TEBLİĞ

             Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VII, NO: 33)

 

             MADDE 1 – 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki tanım eklenmiştir.

             "Garantör: Garantili yatırım fonları tarafından içtüzüklerinde belirlenen esaslar çerçevesinde yatırımcılara geri ödeneceği taahhüt edilen yatırım tutarının Fon tarafından karşılanamayan kısmının yatırımcılara geri ödenmesini bir garanti sözleşmesiyle Fon’a garanti eden ve bu Tebliğde belirlenen nitelikleri haiz; 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankalar ve sigorta şirketleri ile tabi oldukları mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurtdışında yerleşik bankaları ve sigorta şirketlerini,"

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (iv) numaralı bent ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "iv) Asgari olarak altı ay vadeli kurulmak kaydıyla;

             m) Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin içtüzükte ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine ve Kurucu ile Garantör arasında imzalanan bir garanti sözleşmesine dayanılarak taahhüt edildiği fonlar "GARANTİLİ FON",

             n) Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının ya da başlangıç yatırımının üzerinde belirli bir getirinin içtüzükte ve izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde belirli vade ya da vadelerde yatırımcıya geri ödenmesinin, uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çerçevesinde amaçlandığı fonlar "KORUMA AMAÇLI FON"

             "Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının unvanlarının garantinin veya korumanın başlangıç yatırımına oranını ya da garantili yatırım fonlarında garantör tarafından sağlanan garanti kapsamındaki getiri oranını açık olarak gösterecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Koruma amaçlı yatırım fonunun unvanında başlangıç yatırımının üzerinde hedeflenen getiriye ilişkin ifadelere yer verilemez."

             MADDE 3 – Aynı Tebliğe 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Garantiye ve korumaya ilişkin esaslar

             MADDE 5/A – Garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından, yatırımcının başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün ya da tamamının korunmasına yönelik olarak oluşturulacak yatırım stratejisinin, kamu borçlanma senetlerine ve/veya ters repoya ve/veya korumayı sağlayabilecek nitelikteki Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasını içermesi zorunludur.

             Katılma payı sahiplerinin garantiden ya da korumadan yararlanabilme koşulları ve katılma paylarının vadeden önce fona iadesi halinde uygulanacak esaslar fon içtüzüğünde ve izahnamesinde belirlenir.

             Garantili yatırım fonlarına ve koruma amaçlı yatırım fonlarına ilişkin olarak yatırımcılar tarafından, vergi hariç olmak üzere, doğrudan katlanılan maliyetler garanti edilen ya da korunan yatırım tutarını azaltamaz.

             Garanti ya da koruma, garantiden ve korumadan faydalanma hakkına sahip tüm katılma payı sahipleri açısından aynı nitelikte olmalıdır.

             Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföy yönetim stratejisinde ve türünde fonun vadesi içerisinde değişiklik yapılamaz."

             MADDE 4 – Aynı Tebliğe 5/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Garantöre ilişkin esaslar

             MADDE 5/B – Garantöre, Türkiye'de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notu verilmiş olması zorunludur. Fonun vadesi içerisinde garantörün derecelendirme notunda bir değişiklik olması halinde, yeni derecelendirme notu izahname değişikliği yoluyla kamuya duyurulur."

             MADDE 5 – Aynı Tebliğe 5/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Garanti sözleşmesine ilişkin esaslar

             MADDE 5/C – Garantili yatırım fonu kurucusu ile garantör arasında lehdarı katılma payı sahipleri olmak üzere, garanti sözleşmesinin muacceliyetinde fonun talebi üzerine, ilk talepte fona ödeme garantisi içeren bir garanti sözleşmesi imzalanması zorunludur. Tebliğin 5/B maddesinde sayılan koşulları sağlayan garantili yatırım fonu kurucuları kurdukları fona garantör olabilir.

             Garanti sözleşmesinde bulunması gereken asgari unsurlar Kurulca belirlenir. Garanti sözleşmesinde yer alan asgari unsurların garantili yatırım fonunun vadesi boyunca korunması zorunludur. Garanti sözleşmesi ve sözleşmede yapılacak değişiklikler için Kurulun uygun görüşünün alınması zorunludur.

             Garanti sözleşmesi fon malvarlığına dahil edilir. Garanti edilen tutarın ödenmesi hiçbir koşula bağlanamaz ve garantiden cayılamaz."

             MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yönetici nezdinde, fonun içtüzük hükümleri ve fon yönetim stratejisi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla fon yönetiminde görev alacak, fonun yatırım yapabileceği varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip yeterli sayıda uzman personelin bulunması, fon yönetim işlemlerinin gerektirdiği ve fonun yatırım ve yönetim amacına uygun mekan ve teknik donanımın kurulmuş olması gerekir. Ayrıca, garantili yatırım fonlarının, koruma amaçlı yatırım fonlarının ve katılma paylarının satışı sadece nitelikli yatırımcılarla sınırlandırılmış olan serbest yatırım fonlarının, portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticilerinden ve fon kurulu üyelerinden en az birer kişinin ve söz konusu fonların portföy yöneticilerinin tümünün sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisans belgesi ile türev araçlar lisans belgesine sahip olmaları, bu fonlar konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları, ayrıca kurucu ile yönetici şirketin bu fonların yönetimine ilişkin risk yönetim sistemlerini de içeren iç kontrol sistemini oluşturmaları zorunludur. Risk yönetim sistemi, fonun karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini, maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi için riskin toplam portföy ve spesifik enstrümanlar bazındaki değişik boyutları arasında kıyas imkanı yaratacak bir risk ölçüm mekanizmasının geliştirilmesini içermelidir."

             MADDE 7 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Garantili yatırım fonlarının yetkili organ kararında bu maddenin (a) bendinde belirlenen hususlara ilave olarak garantörün unvanının bulunması zorunludur."

             MADDE 8 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Özel Fonların, endeks fonların, serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının içtüzük esasları Kurulca belirlenir."

             MADDE 9 – Aynı Tebliğe, 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının başvuru süreçleri

             MADDE 23/A – Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının kuruluş ve fon paylarının kayda alınması başvuruları birlikte değerlendirilerek sonuçlandırılır. Kayda alma belgesi fon içtüzüğünün ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin belgenin Kurulumuza gönderilmesini müteakip verilir.

             Söz konusu başvurularda istenecek bilgi ve belgeler Tebliğin (4) numaralı ekinde yer almaktadır."

             MADDE 10 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası Tebliğ metninden çıkarılmıştır.

             MADDE 11 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Katılma belgeleri karşılığı yatırımcılardan toplanan paraların, en geç üç iş günü içinde, belirlenen varlıklara içtüzük hükümlerine göre yatırılması zorunludur. Garantili yatırım fonlarında ve koruma amaçlı yatırım fonlarında talep toplanması halinde söz konusu sürenin hesaplanmasında talep toplamanın sona erdiği gün esas alınır."

             MADDE 12 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "A tipi fonlarda ve likit fonlar dışındaki B tipi fonlarda, katılma payı alım-satımlarında içtüzük hükümleri uyarınca verilen alım-satım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İçtüzüklerinde hüküm bulunmak kaydı ile aynı gün içinde iki fiyat açıklanabilir. Diğer fon türlerinden farklı olarak, serbest yatırım fonlarının pay fiyatları en az ayda bir kere hesaplanmak ve fon yatırımcılarına bildirilmek zorundadır. Bu fonların içtüzüklerinde katılma paylarının fona iadesi için pay fiyatlarının ilan süresinden daha farklı ve uzun süreler belirlenebilir. Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının pay fiyatları en az ayda iki kere hesaplanmak ve ilan edilmek zorundadır."

             MADDE 13 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Borsa’da işlem görmeyen katılma belgelerinin, aracılık amacıyla borsa dışında alım satımı fon içtüzüklerinde hüküm bulunması kaydıyla mümkündür. Bu durumda içtüzükte kurucu dışında alım satıma aracılık edecek aracı kuruluşların belirtilmesi zorunludur. Serbest yatırım fonlarının, garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının katılma paylarının satışına aracılık edecek kurumların bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip satış personeli istihdam etmeleri ve söz konusu fon satışlarının bu satış personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı konusunda yetkili kuruluşlar, satış yapılan yatırımcıların bu Tebliğde belirlenen nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek ve düzenli olarak tutmakla yükümlüdürler."

             MADDE 14 – Aynı Tebliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c)              Borsada işlem gören varlıkların alım satımlarının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. Ancak garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından bu Tebliğin 43/b maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde portföye alınan ters repo ve sermaye piyasası araçları bu hüküm kapsamında değerlendirilmez. Fon adına katılma belgelerinin alım satımı nedeniyle, İMKB Tahvil ve Bono piyasasından aynı gün valörü ile aynı gün valörlü işlem saatleri dışında fon portföyüne alım veya fon portföyünden satım zorunluluğu bulunuyorsa, İMKB’ce belirlenen işlem kurallarına uyulması şarttır.

             Yönetici, fon portföyüne hisse senedi alım satım işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren aracı kuruluşun, fonu temsil eden müşteri numarasıyla İMKB’da işlem yapmasını temin etmek zorundadır."

             MADDE 15 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Fon portföyüne borsaya kote edilmiş varlıkların alınması esastır. Ancak garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından bu Tebliğin 43/b maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde portföye alınan ters repo ve sermaye piyasası araçları bu hüküm kapsamında değerlendirilmez.

             Kurucunun ve yöneticinin borsa dışında halka arzına aracılık ettiği menkul kıymetlerin, borsaya kote edilmesi şartıyla, ihraç miktarının azami %10’u ve fon portföyünün azami %5’i oranında yatırım yapılabilir.

             T.C. Merkez Bankası tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla fon portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu duruma konu menkul kıymetlerin İMKB’ye kote ettirilmeleriyle birlikte alış fiyatları tescil ettirilir. Bu menkul kıymetler (a) bendinde yer alan sınırlama kapsamında değerlendirilmez."

             MADDE 16 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. Opsiyon sözleşmesi satın alınması hariç olmak üzere, bu bentte belirtilen sermaye piyasası araçları garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföyüne ancak korunma amaçlı olarak alınabilir.

             Garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından, vade ve diğer sözleşme koşulları açısından borsada işlem gören eşdeğerlerinin bulunmaması halinde, borsa dışından, ters repo sözleşmelerine taraf olunabilir, bu bendin birinci paragrafında belirtilen dayanak varlıklar üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri satın alınabilir ve Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

             Garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından borsa dışında yabancı kurumlarla yapılan ters repo sözleşmelerine ancak Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca ters repo sözleşmelerine konu olabilecek menkul kıymetlere eşdeğer yabancı menkul kıymetler konu olabilir.

             Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının borsa dışında taraf oldukları sözleşmeler aşağıda yer verilen esaslara tabidir:

             1) Sözleşmelerin, fonun yatırım amacına uygun olması zorunludur.

             2) Sözleşmelerin karşı tarafları ancak Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notu verilmiş mali kuruluşlar olabilir.

             3) Sözleşmelerin herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi zorunludur. Sözleşmelerin bu ilkelere uygunluğunun temini için uygulanacak güvenilir yöntemler ve sözleşmelerle ilgili genel ilkeler fon içtüzük ve izahnamelerinde belirlenir ve kamuya açıklanır.

             4) Sözleşmelerin istenildiği an makul değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.

             Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföylerine alınan opsiyon sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları nedeniyle maruz kalınan toplam risk tutarı fon toplam değerini aşamaz."

             MADDE 17 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş, mevcut (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

             "d) Garantili yatırım fonlarının malvarlığına dahil edilen garanti sözleşmesi iz bedeli ile izlenir."

             "e) Bunlar dışında kalan sermaye piyasası araçları piyasa fiyatını en iyi yansıtacak şekilde fon kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlenir. Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföylerine borsa dışından alınan ters repo, opsiyon ve forward sözleşmeleri ile Kurulca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlemeye tabi tutulması zorunludur."

             MADDE 18 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Fonlar, periyodik raporlar kapsamında günlük, aylık ve yıllık olarak rapor düzenlerler. Serbest yatırım fonları, günlük rapor hazırlama yükümlülüğünden muaftır. Garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları tarafından bu Tebliğin 36 ncı maddesi çerçevesinde açıklanan fiyatın belirlenmesine dayanak teşkil eden fon portföy değeri ile fon toplam değeri tablolarını içeren rapor düzenlenir."

             MADDE 19 – Aynı Tebliğe, 46 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının bağımsız denetim esaslarına ilişkin özel hükümler

             MADDE 46/A – Garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföylerine borsa dışından alınan varlıkların fon içtüzüklerinde yer verilen değerleme esaslarının Kurul düzenlemelerine uygunluğuna ilişkin bağımsız denetçi görüşü alınır ve söz konusu görüşe fon izahnamesinde yer verilir.

             Borsa dışında taraf olunan sözleşmelerin Tebliğin 43/b maddesinin dördüncü paragrafının (3) numaralı alt bendinde yer alan niteliklere uygunluğunun sağlanması için fon içtüzüklerinde belirlenen yöntemlerin uygulanıp uygulanmadığının tesbiti ve sözleşmelerin yine 43/b maddesinin dördüncü paragrafının (2) ve (4) numaralı alt bentlerinde sayılan niteliklere uygunluğu konularında bağımsız denetçi görüşünün alınması, bağımsız denetçi görüşünün sözleşmelerin yapılmasını takip eden on iş günü içerisinde Kurula gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Bağımsız denetçi tarafından olumsuz görüş verilen ya da gerekli nitelikleri taşımadığı Kurulca tespit edilen sözleşmeler fon portföyünden çıkarılarak Kurulumuz düzenlemelerine uygun olan sözleşmeler portföye dahil edilir. Sözleşmelerin portföyden çıkarılması nedeniyle doğan masraf ve zararlar fon malvarlığına yansıtılamaz.

             Bağımsız denetim yapılan dönemlerde aşağıdaki hususlara ilişkin bilgileri ve bağımsız denetçi görüşünü içeren bir rapor hazırlanır ve bağımsız denetim raporu ile birlikte Kurula gönderilir.

             a) Fon portföylerindeki varlıkların Kurulca belirlenen esaslara uygun olarak saklanıp saklanmadığı.

             b) Birim pay değerinin mevzuata, içtüzük ve izahnamede belirlenen değerleme ilkelerine uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı.

             c) Risk kontrol sistemini de içeren iç kontrol sistemi.

             Bu madde kapsamında hazırlanacak bağımsız denetim raporlarında Kurulun bağımsız denetim standartları ile ilgili düzenlemelerine uyulur.

             Ayrıca, fon içtüzüğünde belirlenen vade sonunda başka bir fona dönüşecek olan garantili yatırım fonları ve koruma amaçlı yatırım fonları Kurulun bağımsız denetim standartları düzenlemeleri kapsamında özel bağımsız denetime tabidir."

             MADDE 20 – Aynı Tebliğin, 48 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (vi) numaralı bent eklenmiş ve ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "vi) İçtüzüğe ve izahnameye aykırı nitelikte bilgiye yer verilemez."

             "h) İlan ve reklamlarda herhangi bir kuruluşun fonun garantisi olduğunu ima eden ibarelere yer verilemez. Garantili yatırım fonları için garantör tarafından verilen garanti bu bent kapsamında değildir."

             MADDE 21 – Aynı Tebliğe, bu Tebliğ ekinde yer alan EK/4 ilave edilmiştir.

             MADDE 22 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 23 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

"                                                                                                                                                  EK/4

GARANTİLİ YATIRIM FONLARININ VE KORUMA AMAÇLI YATIRIM

FONLARININ KURULUŞ VE KAYDA ALMA BAŞVURULARINDA

İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER

             a) Yatırım fonu kuruluşuna dair kurucunun yetkili organ kararının noter tarafından onaylanmış örneği.

             Yetkili organ kararında bulunacak asgari unsurlar şunlardır;

             1) Fonun adı,

             2) Fonun tutarı, 

             3) Fon kurulu üyeleri ve denetçisi,

             4) Yönetici,

             5) Garantörün unvanı (garantili yatırım fonları için)

             b) Kurucunun;

             1) Başvuru tarihi itibariyle ortaklık yapısı,

             2) Genel kurulca onaylı son tarihli mali tabloları ve genel kurul toplantı tutanağı,

             3) Bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloları,

             4) Faaliyet raporu,

             c) Kurucu yetkilileri, fon kurulu üyeleri ve denetçinin imza sirküleri,

             d) Kurucunun yetkilileri hakkında adli sicilden alınacak belgeler,

             e) Fon kurulu üyelerinin ve fon denetçisinin sermaye piyasası faaliyet izinlerinin birinin veya birden fazlasının sürekli veya geçici olarak kaldırılmasında yahut borsa üyeliğinden çıkarılmış kuruluşlarda sorumluluğu tespit edilmiş kişilerden olmadıklarına dair noter tarafından onaylanmış beyanları ve özgeçmişleri,

             f) Kurul tarafından belirlenen asgari standartlara uygun olarak hazırlanan garanti sözleşmesi (garantili yatırım fonları için)

             g) Garantörün bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloları (garantili yatırım fonları için)

             ğ) Garantörün Tebliğin 5/b maddesinde yer verilen derecelendirme notuna sahip olduğunu kanıtlayıcı belgeler (garantili yatırım fonları için)

             h) Yönetici şirketin yöneticilerinden ve fon kurulu üyelerinden en az birer kişinin ve fonun portföy yöneticilerinin tümünün sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisans sınavı ile türev araçlar lisans sınavında başarılı olduklarını, gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını kanıtlayıcı belgeler ve özgeçmişleri.

             ı) Tebliğin 12/A ve 13 üncü maddesinde belirtilen unsurları içeren iç kontrol sistemini açıklayıcı belgeler.

             i) Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmış fon içtüzüğü, izahnamesi ile sirküler.

             j) Varsa, katılma payı alım ve satımına aracılık edecek kuruluşlarla imzalanmış Tebliğin 39 uncu maddesinde yer alan asgari unsurları içeren sözleşmeler, aynı madde çerçevesinde söz konusu kurumların satış personelinin yeterli bilgi ve deneyime sahip olduklarını kanıtlayıcı belgeler ile söz konusu personele bu konuda verilen ya da verilmesi planlanan eğitimler hakkında bilgi.

             k) Borsa dışında sözleşmelere taraf olunması halinde söz konusu sözleşmeler ile bu sözleşmelerin Tebliğin 43 üncü maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığını gösterir belgeler. (sözleşmelerin vade ve diğer sözleşme koşulları açısından borsada işlem gören sözleşmelerden farklılıklarını, ters repo sözleşmelerine konu menkul kıymetlerin Kurulumuz düzenlemelerine uygunluğunu, sözleşmelerin karşı taraflarının Tebliğin 43 üncü maddede sayılan nitelikleri taşıdığını, sözleşmelerin uluslar arası standartlara uygun standardize sözleşmeler olduğunu kanıtlayıcı belgeler

             l) Fon ile ilgili olarak yapılan sözleşmeler;

             1) Saklama sözleşmesi

             2) Portföy yönetim sözleşmesi

             3) Menkul kıymetlerin alım satıma aracılık sözleşmesi

             4) Repo ters repo sözleşmesi

             5) Katılma paylarının alım satımına aracılık sözleşmesi

             m) Kurucunun sermayesinin %10 undan fazlasına sahip hissedarların iştirak ettikleri ortaklıkların ve iştirak oranlarının dökümü,

              n) Kurucunun yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının isimleri ile bunların iştirak ettikleri ortaklıkların ve iştirak oranlarının dökümü,

             o) Fon organizasyon şeması ve fonda görev alanların görev tanımları,

             ö) Fon müdürü için bu Tebliğin 16 ncı maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler,

             p) Kurulca istenecek diğer bilgi ve belgeler."