25 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26532

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/21)

 

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

G.T.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet          (ABD Doları/Adet)

9003.11

Plastik maddelerden olanlar

30

9003.19

Diğer maddelerden olanlar

30

9004.10

Güneş gözlükleri

40

9004.90

Diğerleri

40

 

             Gözetim uygulaması

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 

             (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili G.T.P.’den 25 (yirmi beş) adet veya daha az miktarda  yapılacak olan ithalat, gözetim uygulamasından muaftır.

             Başvuru

             MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun ve EK II’de yer alan "Gözetim Belgesi Kapsamında İthal Edilecek Eşyanın Fatura Kalemleri Bazında Listesi"nin usulüne uygun bir şekilde doldurularak, EK III’ teki belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

             (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

             Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

             MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 3 (üç) aydır.

             (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

             (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

             (4) Gözetim belgesi devredilemez.

             (5) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatıyla ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise gümrük beyannamelerinin ve taşıma belgesinin fotokopisi ve Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

             (6) Gözetim belgesi düzenlenme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın tümünün stokları bitinceye dek, EK III’ de yer alan "Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu"nun her 3 (üç) ayda bir İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur. 

             (7) İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunlu olan belgeleri iletmemiş olan belge sahiplerinin bu Tebliğ kapsamında yapacakları müteakip gözetim belgesi başvuruları karşılanmaz.

             Yürürlükten kaldırılan Mevzuat

             MADDE 5 – (1) 18/4/2004 tarihli ve 25437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/10 sayılı Tebliğ, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
 
EK I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

 

Dilekçe ve Taahhütname

 

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/21 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri ve Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu’nun Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

İmza sirküleri ve vekaletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi: 

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Unvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi/Numarası:

T.C. kimlik  numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

 

 

 

 

İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:

Toplam FOB:

Navlun:

Sigorta:

Miktar (Adet):

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

 

 

 

 

 

 

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK II
 
GÖZETİM BELGESİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLECEK EŞYANIN FATURA KALEMLERİ BAZINDA LİSTESİ

 

Fatura No/Tarih:

İthalatçı:

İhracatçı:

Gözetim Kodu
Eşya tanımı
Birim FOB değeri (Döviz/adet)
Birim FOB değeri (ABD Doları/adet)
Toplam Kg
Toplam adet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çapraz Kur/Tarihi:
Tablonun Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar:

-          Gözetim Kodu sütunu gözetim belgesinin düzenlenmesi aşamasında Müsteşarlıkça doldurulur. Bu kod, daha sonra gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyaya ilişkin satış faturalarında madde tanımına eklenerek belirtilir ve “Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu”nun hazırlanmasında esas alınır.

-          Eşya tanımı sütununda, ithal faturasındaki eşya tanımı aynen yazılır.

-          Birim FOB değeri, ithal faturasındaki döviz cinsi (ABD Doları’ndan farklı ise) ve ABD Doları cinsinden ilgili sütunlarda ayrı ayrı belirtilir. Dönüşümde kullanılan TCMB çapraz kuru ve bunun tarihi tablonun altında belirtilir.

-          Aynı gözetim belgesi başvurusu kapsamında birden fazla fatura varsa tablo her fatura için ayrı olarak doldurulacaktır.

 

 

EK III

GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece ilk başvuruda verilir. Belgenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi Başvuru Formu’nda belirtilir.) 

2- İthal edilecek eşyaya ait proforma/ticari faturanın aslı veya fotokopisi. (Faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmeli ve ödeme şekline ilişkin bilgi yer almalıdır. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı ve adet bazında miktarı ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir.)

3- Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Raporu

 


EK IV

Rapor Sayısı: YMM ../...-...
Rapor Ekleri :

........................
..../.../.......

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
GÖZETİM KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORU

 

İncelemeyi Yapan
Yeminli Mali
Müşavirin

Adı Soyadı

:

Bağlı Olduğu Oda

:

Büro Adresi

:

Telefon Numarası

:

 

Dayanak
Sözleşmesinin

Tarihi

:

Sayısı

:

 

 

İthalatçının

Adı Soyadı (Unvanı)

:

Adresi

:

Vergi Dairesi

:

Vergi Kimlik Numarası

:

Telefon Numarası

:

 

İnceleme Dönemi

:

 

:

Gözetim Belgelerinin

Tarihi

:

 

Numarası

:

 
SONUÇ

 
:

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GÖZETİM KAPSAMI ÜRÜNLER FAALİYET TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU

 

I.                     GENEL BİLGİ

 

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

-          İthalatçının, unvanı, adresi, kuruluş tarihi, ortaklarının ad soyadı veya unvanları, adresleri hisse oran ve tutarları

-          İthalatçının iştigal konusu, ticaret sicil kaydı ve numarası.

-          İthalatçının ve varsa ortaklarının bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası.

-          İthalatçının (varsa) sanayi sicil belgeleri.

-          İthalatçının kayıtlı olduğu mesleki kuruluşlar ve sicil numaraları.

-          İthalatçının son bir yıl içinde, çalıştırdığı işçi sayısı ve bunların çalıştıkları süreler.

-          İthalatçı hakkında, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde tespit veya rapor varsa bununla ilgili bilgiler.

-          Gerekli görülen diğer hususlar.

 

II.                   USUL İNCELEMELERİ

 

Bu bölümde en az aşağıdaki bilgilere yer verilecektir.

 

-          Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler.

-          Son iki yıllık Bilanço ve Gelir tablosuna ilişkin bilgiler.

-          Gözetim belgelerine ilişkin bilgiler.

-          Gerekli görülen diğer hususlar.

 

 

III.                 HESAP İNCELEMELERİ

 

III-1. İthalatçıya ait hesap incelemeleri (Bu bölüm ilk başvuruya ilişkin hazırlanan raporda yer almayacaktır.)

 

Bu bölümde, ithalatçının Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince tuttuğu yasal defter kayıtları ile bu defter kayıtlarının dayanağı olan fatura ve benzeri belgeler esas alınarak en az aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

 

-      Gözetim belgesi kapsamında olan eşyanın ithalatını, satışlarını ve stoklarını içeren aşağıdaki şekle uygun olarak düzenlenmiş icmal tablosu.

 

Gözetim Kodu

Gözetim Belgesinde kayıtlı ürün

İthalatı

gerçekleştirilen

ürün

Satışı yapılan ürün

Stoklardaki ürün

Adet

USD (CIF)

Adet

USD-YTL

(CIF)

Adet

YTL

Adet

YTL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-      Gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın satışlarını içeren aşağıdaki şekle uygun tablonun Müsteşarlıkça belirlenmiş gözetim kodu bazında düzenlenmesi.

 

Gözetim Kodu

Satış faturası tarih ve numarası

Alıcı unvanı,

vergi dairesi

ve numarası

Ürünün

Markası /

modeli

Miktarı

Birim

Fiyatı

(YTL/Adet)

Tutarı

(YTL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

III-2. Piyasaya gözlük çerçevesi arz edenlere ait hesap incelemeleri

 

-Gözlük çerçevelerinin üretim ve satışına ilişkin aşağıdaki şekle uygun olarak düzenlenmiş tablo

 

SATIŞLAR

2004

2005

2006

2007

Adet

Toplam Tutar (YTL)

Adet

Toplam Tutar (YTL)

Adet

Toplam Tutar (YTL)

Adet

Toplam Tutar (YTL)

Üretim Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

Üretimden Satışlar

 

 

 

 

 

 

 

 

İthalattan Satışlar

 

 

 

 

 

 

 

 

İç Piyasadan Tedarik Edilen Ürünlerin Satışları

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Satışlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Gerekli görülen diğer hususlar.

 

 

IV.                 SONUÇ

Yeminli mali müşavir, gözetim belgesi kapsamı ürünlerin ithalatına, satışlarına, stoklarına ilişkin bilgilerin ilgili mevzuata ve yasal defter kayıtları ile belgelere uygunluğunu ve doğruluğunun araştırıldığını belirterek, konu hakkında görüşünü kesin olarak ifade edecektir.