25 Mayıs 2007 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26532

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

2005/10 SAYILI TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/10 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

G.T.P.

Madde Adı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1005.90

Tohumluk olmayan mısır

230

 

             MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.