23 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26530

SİRKÜLER

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

DENİZLERDE VE İÇSULARDA TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI

DÜZENLEYEN 2006 - 2008 AV DÖNEMİNE AİT 37/1 NUMARALI

SİRKÜLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR EK SİRKÜLER

 

             MADDE 1 – 24/8/2006 tarihli ve 26269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, "Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2006 - 2008 Av Dönemine Ait 37/1 Numaralı Sirküler" in, "Avlanması tamamen yasak olan cins ve türler" başlıklı 6 ncı maddesindeki çizelgede yer alan Mersin balıkları satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Mersin balıkları

Acipencer sp.

 

             MADDE 2 – Aynı Sirkülerin, "Çift Kabuklu Yumuşakçalar Avcılığı" başlıklı 10 uncu maddesinin, birinci fıkrasının (d) bendi ile beşinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "d) Yasak yerler dışında ise 1 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında, her türlü istihsal vasıtası ile istihsali yasaktır. Ancak, Bakanlıkça belirlenecek kum midyesi av kotası dolduğu takdirde, Bakanlık bu yasak süresini uzatmaya yetkilidir."

             "b) Akdeniz ve Ege denizinde 1 Mayıs–15 Temmuz tarihleri arasındaki dönem hariç yalnızca dalma ve toplama yöntemi ile avcılığı serbesttir."

             MADDE 3 – Aynı Sirkülerin, "Kalkan, Kılıç, Dil, Pisi, Orfoz ve Lagos Avcılığı" başlıklı 11 inci maddesinin, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki ifade eklenmiştir.

             "Kılıç avcılığında bulunacak 12 metreden büyük balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, ek-1’de yer alan "Avlanma İzin Belgesi" alınması zorunludur."

             MADDE 4 – Aynı Sirkülerin, "Palamut, Torik, Orkinos, Yazılı Orkinos, Uzun Kanat Orkinos, Tombik, Akya, Sarıkuyruk ve Sardalya avcılığı" başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a), (b) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu fıkraya (i) ve (j) bentleri eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının başlığı ile (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(1) Palamut ve Torik

             Tüm karasularımızda, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak, 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir."

             (2) Orkinos

             "a) Bütün karasularımızda; 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında gırgır ağlarıyla, 1 Haziran - 31 Aralık tarihleri arasında boyu 24 m ve üzerinde olan parakete tekneleriyle, 15 Kasım- 15 Mayıs tarihleri arasında yemleme yöntemi ile orkinos avcılığı yasaktır. Ancak, Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonunun (ICCAT) ülkemize tanıdığı orkinos av kotası dolduğu takdirde, Bakanlık bu yasak sürelerini uzatmaya yetkilidir.

             b) Gırgır ağlarının kullanımının orkinos avcılığı için istisnai olarak serbest olduğu zamanlarda Orkinos avcılığı yapacak gemiler için gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, şekli ve içeriği Bakanlıkça belirlenen "Orkinos Avlanma İzin Belgesi", taşımacılık yapacak gemiler için geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden "Orkinos Taşıma İzin Belgesi" alınması zorunludur.

             g) Orkinos avlanma izninde belirtilen şartlara uymayan gemilerin avlanma izinlerine el konularak, iptal edilmek üzere iznin verildiği il müdürlüğüne gönderilir. Bu gemilere o yıl için yeni izin belgesi düzenlenmez.

             i) Orkinos avcılığında, orkinos aramak amacıyla uçak veya helikopter kullanımı yasaktır.

             j) 10 kilogramın altındaki orkinos balıklarının avlanması, gemide tutulması, aktarılması, karaya çıkarılması, nakledilmesi, depolanması ve satışı yasaktır."

             (3) Yazılı Orkinos, Gobene (Tombik), Akya, Sarıkuyruk ve Uzun Kanat Orkinos (Tulina)

             a) Karasularımızda uzatma ağları ile dönem boyunca, Mıhlı çayı (39° 33,209’ N- 26° 39,472’ E) ile Suriye sınırları arasında kalan karasularımızda ise 15 Nisan -15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağlarıyla, Yazılı orkinos, Uzun kanat orkinos (Tulina), Gobene (tombik), Akya ve Sarıkuyruk balıklarının avcılığı serbesttir. Bu istisnadan faydalanacak gırgır gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-1’de yer alan "Avlanma İzin Belgesi" alınması, avlanan ürünlerin ek-5’te yer alan veya Bakanlıkça belirlenecek yerlerden karaya çıkarılması ve ek-3’deki "Menşe Belgesi"nin düzenlettirilmesi zorunludur.”

             MADDE 5 – Aynı Sirkülerin, "Boy ve ağırlık yasakları " başlıklı 15 inci maddesinde yer alan çizelgeye, Deniz böceği satırından sonra gelmek üzere Dil balığı satırı eklenmiş, Ton (Orkinos) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, çizelgenin altına aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

 

Dil balığı

Solea solea  

20

-

Ton (Orkinos)

Thunnus thynnus

-

30**

  ** 10 kg ile 30 kg arasındaki Ton (Orkinos) balıkları için % 8 nispetinde küçüklere müsaade edilir.

 

             MADDE 6 – Aynı Sirkülerin, "Çevirme ağları ile avcılık" başlıklı 16 ncı maddesinin, yedinci fıkrasının (a) ve (b) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Akdeniz’de, Seyhan nehrinin denize döküldüğü yer ile Yumurtalık balıkçı barınağı arasında kalan karasularımızda 10 kulaçtan (18 m),

             b) Yumurtalık balıkçı barınağı ile Akıncı burnu arasında kalan karasularımızda 8 kulaçtan (14 m) daha sığ sularda, gırgır ağları ile avcılık yapılması yasaktır."

             MADDE 7 – Aynı Sirkülerin, "Dalyan ve lagünlerde avcılık" başlıklı 19 uncu maddesinin, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(5) Bafa, Kapıkargın lagün ve dalyanlarında açık ve kapalı zamanlarda, dalyan ağzı kumsalından itibaren 2 mil yarı çaplı mesafe içerisinde su ürünleri istihsali yasaktır.

             a) Bafa lagün gölünde yılan balığı hariç, 1 Mayıs-31 Temmuz tarihleri arasında her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

             b) Köyceğiz dalyanını Akdeniz’e bağlayan kanalın başladığı İztuzu sahilinde, Akiye burnu (36° 47,945’ N- 28° 35,671’ E) ile Kamışlı yalı Zeytin horozu kayalığı (36° 46,320’ N-28° 37,070’ E) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan sahada su ürünleri istihsali yasaktır."

             MADDE 8 – Aynı Sirkülerin, "Yer yasakları" başlıklı 20 nci maddesinin, üçüncü fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "m) İzmir ili karasularında, ahtapot avcılığına getirilen zaman yasağına uymak şartıyla, Kuzeyde Kapan Burnu (38 32' 40" N - 26 48' 50" E) ile Güneyde Çilazmak Burnu (38 27' 00" N – 26 54' 30" E) arasında kalan sahil şeridinde, sahilden 6 kulaç’tan (11m) daha derin sularda pinter ile su ürünleri avcılığı yasaktır."

             MADDE 9 – Aynı Sirkülerin, "Diğer yasaklar" başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "ğ) Parakete ile yapılan su ürünleri avcılığında, 14 numaradan küçük (ebat olarak) iğnelerin kullanılması yasaktır. Orkinos ve Kılıç avcılığında kullanılan paraketelerde yalnızca 1 ve 2 numaralı iğneler kullanılabilir."

             MADDE 10 – Aynı Sirkülerin, "Zaman, boy ve ağırlık yasakları" başlıklı 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden Samsun ve Sinop illeri çıkarılmış ve (c) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             “c) Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli ve Yozgat illeri sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında sazangillerin avcılığı yasaktır.”

             MADDE 11 – Aynı Sirkülerin, "Ağ yasağı" başlıklı 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(2) Tüm içsularda, Bakanlık izni olmadan ığrıp ve manyat ağları ile avcılık yapılması yasaktır."