23 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26530

ANA STATÜ

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Halk Oyunları Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon Başkanı, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik sanat yönetmeni, hakem, idareci, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kurulu ile olan ilişkileri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

             (a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan sorumlu Bakanı,

             (b) Federasyon: Türkiye Halk Oyunları Federasyonunu,

             (c) Federasyon Başkanı: Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanını,

             (ç) Federasyon İl Temsilcisi: İllerde federasyon tarafından atanan temsilciyi,

             (d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             (e) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

             (f) Hakem: Halk oyunları yarışmalarında değerlendirme yapan kişiyi, jüri veya seçici kurul üyesini,

             (g) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanunu,

             (ğ) İl Spor Dalı Temsilcisi: Gençlik ve spor il müdürlükleri tarafından teklif edilen ve il başkanı tarafından onaylanan il spor dalı temsilcisini,

             (h) Spor Dalı: Halk Oyunlarını,

             (ı) Sporcu: Kulüplerde tescilli olarak spor yapan oyuncuyu,

             (i) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, antrenör, teknik sanat yönetmeni, idareci ve benzeri teknik elemanlar, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri teknik elemanlar kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

             (j) Uluslararası Federasyon: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Federasyonu,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

             Federasyonun teşkilatı

             MADDE 5 – (1) Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı, bölge müdürlükleri, şubeler ve temsilciliklerden oluşur.

             (2) Federasyonun merkez teşkilatı; aşağıdaki kurul ve birimlerden oluşur;

             a) Genel kurul,

             b) Yönetim kurulu,

             c) Denetleme kurulu,

             ç) Disiplin kurulu,

             d) Hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk, hakem, organizasyon ve diğer kurullar,

             e) Genel sekreterlik,

             f) İdari birimler.

             (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Ana Statüde; diğer kurulların yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılan talimatlarla belirlenir.

             Federasyonun görevleri

             MADDE 6 – (1) Federasyonunun görevleri şunlardır;

             a) Halk Oyunlarının yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak ve uygulatmak,

             b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki halk oyunları ile ilgili gelişmeleri izlemek, her yaş grupları için her türlü halk oyunları turnuva, organizasyon, festival, şölen, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri denetlemek, bunlara gerekli izinleri verip, uygulamalarını kontrol etmek,

             c) Antrenör ve hakemlerin kurslarda yetiştirilmesini ve seminerlerde eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

             ç) Ülke içinde yarışma ve organizasyonlar düzenlemek, düzenlenen tüm yarışma ve organizasyonların devamlılığını sağlamak, bu faaliyetlere yönetici, idareci, eğitimci, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

             d) Yabancı ülkelerdeki halk oyunları ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak. Halk oyunlarının uluslararası federasyonunun oluşması için, uluslararası alanda çalışmalar yapmak,

             e) Halk oyunları oyun alanlarının standartlarını tespit etmek, konu ile ilgili alt yapı çalışmalarını hazırlamak,

             f) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınmaz mal alım-satımı ve kiralanması faaliyetlerini yapmak,

             g) Kulüpler, bölge temsilcileri, il temsilcileri ile il müdürlükleri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

             ğ) Ulusal ve uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum, yarışma ve organizasyonları düzenlemek,

             h) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları ve teknik kadroyu sporcu, müzisyen, antrenör, kareograf, doktor ve hakemleri seçmek, seçilen takımları veya toplulukları yarışmalara hazırlamak ve ülkemizi milli takımlar ile temsil etmek,

             ı) Yurt içinde düzenlenecek her türlü halk oyunları yarışmaları, festival, şölen ve şenliklerin iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek,

             i) Yurt içindeki her türlü halk oyunları kulüplerinin gözetim ve denetimini yapmak,

             j) Yurt içinde halk oyunlarına uygun tesisler yapmak ve yaptırmak,

             k) Başarılı sporcu takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi ve uluslararası yarışmalarda başarılı olabilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

             l) Her kademedeki sporcu için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

             m) Halk oyunları ile ilgili arşiv, derleme, araştırma ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt, kitap, ders kitabı, dergi, gazete, broşür, görsel ve basılı ve benzeri materyalleri hazırlayarak basımını ve dağıtımını yapmak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

             n) Halk oyunları alanında, eğitim ve öğretimle ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, belirli bir sistemin uygulanmasını sağlamak, eğitim çalışmaları, seminer ve sempozyumlar yapmak,

             o) Bölge sorumluları ile illerdeki halk oyunları federasyonu il temsilcileri ve il spor dalı temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

             ö) Yurt içinde düzenlenecek her türlü halk oyunları yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak,

             p) Halk oyunları yarışması yapan diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar ve/veya protokoller yaparak bu kurum ve kuruluşlara, kriterler ve teknik eleman, hakem, gözlemci, antrenör ve benzeri konularındaki organizasyonlarına destek olmak,

             r) Ülkemizin kültürünün tanıtılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında uluslararası sempozyum düzenlemek,

             s) Sporcular ve kulüplerin vize tescil ve lisans işlemlerini yapmak.

             Genel kurul

             MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

             (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

             a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları, on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

             b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

             c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasında belirlenecek iki üye,

             ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasında belirlenecek iki üye,

             d) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

             e) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasında belirlenecek iki üye,

             f) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik, jüri veya seçici kurul üyeliği yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

             g) Halk oyunlarını ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfları temsilen yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             ğ) Kulüp Temsilcileri;

             1) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son iki sezon içinde geleneksel veya stilize dallarda minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorilerinin herhangi birinde veya bir kaçında il yarışmalarına üst üste katılmış olan kulüplerden kura ile belirlenecek on beş üye,

             2) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son iki sezon içinde geleneksel veya stilize dallarda minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorilerinin herhangi birinde veya bir kaçında Federasyon faaliyetlerinden grup yarışmalarına üst üste katılmış olan kulüplere birer üye,

             3) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son iki sezon içinde geleneksel veya stilize dallarında minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorilerinin herhangi birinde veya bir kaçında Federasyon faaliyetlerinden final yarışmalarına üst üste katılmış olan kulüplere ilave iki üye,

             4) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son iki sezon içinde geleneksel veya stilize dallarda, minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorilerinin herhangi birinde veya bir kaçında Federasyon faaliyetlerine katılıp; Türkiye Şampiyonu olan kulüplerden, son iki sezonda, her sezon şampiyonluğu için ilave üç üye,

             5) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son iki sezon içinde geleneksel veya stilize dallarda, minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorilerinin herhangi birinde veya bir kaçında Federasyon faaliyetlerine katılıp; Türkiye Şampiyonasında, her sezon ikinciliği için ilave iki üye,

             6) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son iki sezon içinde geleneksel veya stilize dallarda, minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorilerinin herhangi birinde veya bir kaçında Federasyon faaliyetlerine katılıp; Türkiye Şampiyonasında, her sezon üçüncülüğü için ilave bir üye.

             h) Genel kurulun yapılacağı tarihten önceki son iki sezon içinde geleneksel veya stilize dallarda, minikler, yıldızlar, gençler veya büyükler kategorilerinin herhangi birinde veya bir kaçında Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplere, Türkiye Şampiyonalarında, aynı yıl içerisinde birden fazla kategori ve dalda derece elde ettiklerinde sadece bir kategori ve dalın en yüksek derecesine ilave üye verilir.

             (3) Vakıfların belirlenmesinde:

             l) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

             2) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

             3) Yıllık gelirinin en az %50’sini ilgili spor dalına harcaması

             şartları aranır.

             (4) İl müdürlerinin tespitinde, en fazla nüfusu olan üç il müdürü ve bu iller hariç olmak üzere coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü esas alınır.

             (5) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

             (6) Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz.

             (7) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

             Genel kurulun görevleri

             MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

             a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

             b) Başkan, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

             c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

             ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

             d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

             e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

             f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

             g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

             ğ) Federasyona bağlı dallarının ayrılmasına karar vermek,

             h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

             (2) Birinci fıkranın (ç), (g) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

             Genel kurul toplantıları

             MADDE 9 – (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul; dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

             (2) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde genel kurul çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların bir üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (3) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan’a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir.

             (4) Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

             (5) Mali genel kurul ise iki yılda bir Kasım veya Aralık ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda önceki dönemin bütçesi ve denetleme kurulu faaliyet raporu ayrı ayrı görüşülerek ibra edilir. Sonraki dönemin bütçesi görüşülerek onaylanır. Diğer mali konular karara bağlanır. Ayrıca Ana Statü değişiklikleri ile federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişi ile ilgili konular görüşülüp kararlar alınabilir.

             (6) Olağanüstü genel kurul;

             a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınması,

             b) Yönetim kurulunun kararı,

             c) Toplam delege sayısının en az %40’ının noter kanalı ile müracaatı,

             üzerine toplanır.

             (7) Altıncı fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerini denetleme kurulu üstlenir, denetleme kurulu da ibra edilmemiş ise Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini genel kurula kadar başkanlık divanı devralır ve en geç altmış gün sonra seçim yapılmak üzere genel kurula gidilir.

             (8) Altıncı fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

             (9) Olağanüstü genel kurulda, gündem dışı konular görüşülmez ve teklifte bulunulmaz.

             Federasyon başkanı

             MADDE 10 – (1) Federasyon başkanı olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

             a) T. C. vatandaşı olmak,

             b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             c) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak,

             ç) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

             d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

             e) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

             f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, ediminin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

             g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

             (2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Aday tarafından doldurulacak başvuru formu,

             b) Nüfus cüzdanı örneği,

             c) İki adet vesikalık fotoğraf,

             ç) İkametgah belgesi,

             d) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

             e) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair belge,

             f) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

             g) Banka dekontu,

             ğ) Vergi ve sigorta borcu nedeniyle takibata uğramadığına dair belge.

             (3) Başkan adayları; Genel kurul tarihinden en az on beş gün önce aday olduklarına dair başvurularını istenilen belgelerle birlikte Federasyon sekreteryasına yapar ve 2.500.00.-YTL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar.Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden altı ay önce, başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini yeniden belirler.

             Başkanın görev süresi ve görevleri

             MADDE 11 – (1) Başkanın görev süresi;

             a) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, denetleme, disiplin ve yönetim kurullarının seçimi ile genel kurulda aynı zamanda yapılır.

             b) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, Başkan tarafından atanır. Başkan vekilinin Başkanda aranan şartlar taşıması gerekir.

             c) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

              (2) Başkanın görevleri;

             a) Federasyonu temsil etmek,

             b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek,

             c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

             ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

             d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

             e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

             f) Başkan vekilini belirlemek,

             g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

             ğ) Federasyon adına basın toplantısı yapmak, basına ve diğer yayın organlarına beyanat vermek,

             h) Federasyon adına tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamak,

             ı) İlgili kanunlarında ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı ve genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üyede genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (d) ve (f) bentlerindeki şartlar aranır.

              (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre yönetim kurulu üyeliğine çağrı yapılır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır.

             (3) Yönetim kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Nüfus cüzdanı örneği,

             b) İki adet vesikalık fotoğraf,

             c) İkametgah belgesi,

             ç) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

             d) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Yönetim kurulunun görevleri;

             a) Halk oyunları kulüplerini kayıt ve tescil etmek. Yurt içinde her türlü halk oyunları yarışma ve organizasyonun iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek. Gerektiği durumlarda kişi ve kuruluşlara Federasyon gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki vermek,

             b) Ülke genelindeki tüm halk oyunları müsabaka ve organizasyonların neticelerini tescil etmek. Olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek,

             c) Halk oyunları ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

             ç) Lisanslardan alınacak tescil, vize, transfer ücretleri ile yaş sınırlarını tespit etmek, transfer bedelinden pay almak, tescil ve vizeden ücret almak,

             ç) Turnuvalardan alınacak katkı paylarını tespit etmek,

             d) Kulüplerin halk oyunları dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

             e) Kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

             f) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırtmak,

             g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve halk oyunları faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak üzere Federasyonun amaçları doğrultusunda ticari faaliyette bulunmak, gerektiğinde halk oyunları malzemelerini ithal etmek,

             ğ) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

             h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve halk oyunları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

             ı) Halk oyunları ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek,

             i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

             j) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile halk oyunları alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

             k) Genel kurul toplantılarını düzenlemek,

             l) Bütçeyi hazırlamak,

             m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

             n) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma, harcama ve yetki kullanma izni vermek,

             o) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

             ö) Halk oyunlarında şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

             p) İlgili kanunlar, Ana Statü, diğer mevzuat ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.

             (2) Gerektiğinde Federasyon Başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturmak. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atamak ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devretmek. İcra kurulu gerektiği zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

             Yönetim kurulu toplantıları

             MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu, en az üç ayda bir veya gerek görüldüğünde Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere olağan olarak toplanır. Federasyon Başkanı veya yokluğunda kendisine vekalet eden başkan vekilinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapar. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

              (2) Yönetim kurulu toplantı sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyenin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır. Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana veya vekiline bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

             (4) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan ve yönetim kurulu tarafından uygulanır.

             Denetleme kurulu

             MADDE 15 – (1) Denetleme kurulunun görev süresi dört yıldır. Denetleme kurulu üç üyeden az beş üyeden fazla olamaz, ayrıca asıl üye kadar yedek üye seçilir. Denetleme kurulunun iki üyesi Genel Müdürlük tarafından atanacak tabii üye olup, diğer üyeler seçimle göreve gelirler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

             (2) Denetleme kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (f) bentlerindeki şartlar ile birlikte en az bir kişinin mali konularda ihtisas sahibi olması şartı aranır.

             (3) Denetleme kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Nüfus cüzdanı örneği,

             b) İki adet vesikalık fotoğraf,

             c) İkametgah belgesi,

             ç) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

             d) Noter tasdikli öğrenim belgesi sureti.

             (4) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

             (5) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça

yerlerine yenisi görevlendirilmez.

             (6) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

             (7) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

             Denetleme kurulunun görevleri

             MADDE 16 – (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere ödenecek ücret Federasyonca karşılanır.

             (2) Kurul denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul tarihinden en az yirmi gün önce Federasyon yönetim kurulu başkanlığına teslim etmek zorundadır. Federasyon genel kurul toplantı tarihinden on beş gün önce Federasyon İnternet sitesinden kurul raporunu yayınlar ayrıca genel kurul üyelerine posta ile ulaştırır.

             Disiplin kurulu

             MADDE 17 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçer. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asıl üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.

             (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (f) bentlerindeki şartlar aranır. Asıl ve yedek üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

             (3) Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin hukuk alanında eğitim veren fakülte veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisans üstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

             (4) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

             (5) Disiplin kurulu; kulüpler, halk oyunları faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, teknik eleman, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

             (6) Disiplin kurulu, gerektiğinde, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem başkan tarafından belirlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

             (7) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

             (8) Disiplin kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Nüfus cüzdanı örneği,

             b) İkametgah belgesi,

             c) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair belge,

             ç) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

             d) Noter tasdikli öğrenim belgesi.

             Tahkim kurulu

             MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik sanat yönetmeni, antrenör, idareci ve benzeri teknik elemanları, kulüpler ile oyuncu, antrenör, idareci ve benzeri teknik elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyonca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

             (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

             (3) Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı ulusal federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvurma hakkı saklıdır.

             İdari birim

             MADDE 19 – (1) Federasyonun idari birimi; Genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

             (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

             (3) Genel sekreter; idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

             (4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari ve mali hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Başkana karşı sorumludur, yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yürütür. Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

             Taşra teşkilatı

             MADDE 20 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, yönetim kurulunca gerekli görülen bölgelerde bölge sorumlusu, il temsilcisi ve/veya yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri, il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulabilir. Kurulacak yurt içi teşkilatlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklar ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim İşleri

             Genel kurulun toplantıya çağrılması

             MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da, dört yılda bir yapılır.

             (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

             (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

             Genel kurul üyelerinin listesi

             MADDE 22 – (1) Genel Kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul toplantısı tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

             (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür.

             (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

             (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

             (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar.

             Toplantı ve karar yeter sayısı

             MADDE 23 – (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (2) Başkanlık, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Eşit oy çıkması halinde en fazla oy alan iki başkan adayı arasında ikinci tur bir oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, eşit oy almış başkan adayları arasında divan başkanı gözetiminde kura çekilerek belirlenir.

             (3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması için yetki vermek ve Federasyonun borçlanmasına karar vermek için genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir.

             Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

             MADDE 24 – (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına

             genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

             (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya bir yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile tespit edilir.

             Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

             MADDE 25 – (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

             (2) Genel kurul başkanlık divanı; Başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul üyesi olmak zorundadır.

             (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

             Başkanlık divanının görev ve yetkileri

             MADDE 26 – (1) Başkanlık divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

             (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

             (3) Bu tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir

             (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

             (5) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

             Gündemin tespiti ve görüşmeler

             MADDE 27 – (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

             (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılır. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

             (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye konuşma sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

             (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

             (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

             (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

             (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

             Kurullara aday olma

             MADDE 28 – (1) Başkan adayı olabilmek için genel kurulu oluşturan üye sayısının en az onda birinin imzalı yazılı teklifi gerekir.

             (2) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

             (3) Federasyon başkanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyeliğine seçilenler ile hakem kuruluna atanan üyelerin varsa kulüpleri ile olan idari görevleri sona erer, ancak üyelikleri devam eder. İl temsilcileri ve bölge sorumluları bu maddede belirtilen kurullarda görev almaları halinde bu görevlerinden ayrılırlar.

             Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

             MADDE 29 – (1) Federasyon başkanı adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. Adaylık için başvuru başkanlık divanının oluşmasından sonra yapılır. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar. Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra adaylar listelerini divan başkanlığına teslim ederler. Başkan adayları seçimin yapıldığı tarihten beş gün önce genel sekreter huzurunda oy pusulalarının basımından önce aralarında kura ile renk çekerler. Çekiliş sonucuna göre başkan, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları listeleri renkli kağıtlara basılır. Oy pusulaları aynı yazı karakteri ve büyüklüğünde olmalıdır. Hazırlanan oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır.

             (2) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylaması şeklinde yapılır.

             Başkan adaylarına söz verilmesi

             MADDE 30 – (1) Divan başkanı; başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

             (2) Bu konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka      adaylara devredemez.

             (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları, taslak bütçelerini ve bir sonraki döneme ait ayrıntılı mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunarlar.

             Seçimlerin yapılması

             MADDE 31 – (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır. Her sandık başında başkan adaylarını temsilen bir gözlemci bulunabilir.

             (2) Delege; oy verme kabinine girer. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basması ve oy pusulalarını zarfa koyarak seçim sandığına atması ile oyunu kullanmış olur.

             (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delege oy kullanma hakkını kaybeder.

             (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yapılarak oy kullanılamaz.

             Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

             MADDE 32 – (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

             (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır.

             (3) Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

             (4) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

             (5) Divan başkanı, seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

             Federasyon bütçesi

             MADDE 33 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

             (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

             (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin başkan ve genel sekreter, başkan ve başkan vekili veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

             (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde on beşi eğitim, altyapı, milli takım ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

             Federasyonun gelirleri

             MADDE 34 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

             a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

             b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

             c) Federasyona bağlı halk oyunları kulüpleri veya işletmelerinden alınacak aidatlar,

             ç) Sporcu kartlarından ve sporcu lisanslarından alınacak tescil ve vize ücretleri,

             d) Özel halk oyunları salonu, kulüp ve diğer kuruluşlardan alınacak katkı ve tesis yeterlik belgesi ücretleri ile aidatlar,

             e) Ulusal ve uluslararası organizasyon, yarışma, festival ve turnuvalara katılacak ekiplerden alınacak katkı payları,

             f) Eğitim faaliyetleri, hakem, gözlemci ve antrenör kursları, gelişim seminerleri katılım bedelleri,

             g) Transferlerden alınacak pay,

             ğ) Hakem ve antrönör vize ücretleri,

             h) Sponsorluk gelirleri,

             ı) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

             i) Başkan adaylığı başvuru ücretleri,

             j) Ceza ve itiraz gelirleri,

             k) Yardım ve bağışlar,

             l) Kira ve işletme gelirleri,

             m) Diğer gelirler.

             (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

             (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

             Federasyonun giderleri

             MADDE 35 – (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

                (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkulları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayrimenkulları üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde halk oyunları ile ilgili kıyafet ve malzemeleri imal etmeye, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

             (3) Bütçe ile ilgili harcamalar, genel kurulca kabul edilecek bütçe talimatında belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Genel Müdürlük ile ilişkiler

             MADDE 36 – (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkulların bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkulların ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

             (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

             3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkullar tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

             (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

             (5) Özerk federasyonlar; lisanslı oyuncu ve halk oyunları kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderilir.

             Cezalar

             MADDE 37 – (1) Halk oyunları yarışma ve çalışmalarında, kulüpler ve kişilerce yapılan hukuka ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla tespit edilir.

             (2) Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar; ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, para cezası, tescil iptalidir.

             (3) Cezalar, belirlenecek esaslara göre disiplin kurulunca verilir.

             Kulüpler

             MADDE 38 – (1) Halk oyunları kulüpleri ve özel halk oyunları salonları Federasyon tarafından tescil edilir.

             (2) Halk oyunları faaliyetinde bulunan kulüp ve özel halk oyunları salonları Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getirdikten ve tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve yeterlik belgesi verilir.

             Halk oyunları kulüplerinin devri ve şirketleşme

             MADDE 39 – (1) Halk oyunları dalında faaliyet gösteren kulüpler, kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde halk oyunlarının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

             Yayınların düzenlenmesi

             MADDE 40 – (1) Halk oyunları yarışmalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

             (2) Bu yetki kullanılırken, Türk halk oyunlarının, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

             (3) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler Federasyonun gözetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler Federasyona karşı hükümsüzdür.

             4) Federasyonca izin verilmeyen halk oyunları yarışmaları televizyon, radyo ve internet ortamından yayınlanamaz.Yayınlanması halinde Federasyon tarafından yasal yollara başvurulur.

             Talimatlar

             MADDE 41 – (1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

             Bakanlığın gözetim ve denetimi

             MADDE 42 – (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

             (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

             İhtilafların çözümü

             MADDE 43 – (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

             Yürürlük

             MADDE 44 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 45 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı yürütür.