23 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26530

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı öngören fakülte/yüksekokul bölümleri/programları öğrencilerine uygulanacak İngilizce eğitim-öğretimi ve sınavlarda uygulanacak esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İngilizce hazırlık sınıfının düzenlenmesi, öğrenci kabulü, öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,

             b) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü,

             c) Rektör: Üniversite Rektörünü,

             ç) Senato: Üniversite Senatosunu,

             d) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             e) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             f) TOEFL: Uluslararası İngilizce dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

             g) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language Testing System Sınavını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Muafiyet, Eğitim-Öğretim Süresi, Ders Saatleri ve

Akademik Takvim

             Kayıt ve muafiyet

             MADDE 5 – (1) Zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı öngören fakülte/yüksekokul bölümlerine/programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfına gitmek zorundadır. Bu öğrencilerden;

             a) Öğretim yılı başında yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından İngilizce Hazırlık Sınıfı akademik takviminde önceden belirlenen tarihte açılan İngilizce yeterlik sınavından 100 üzerinden 70 veya üstü not alanlar,

             b) Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan KPDS veya ÜDS’den 100 üzerinden 60 veya üstü, TOEFL 173 (eski 500) veya üstü, IELTS (tüm bileşenlerden ayrı ayrı) 6.0 veya üstünde puan alanlar

             İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminden muaf olurlar.

             (2) Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği/edeceği ulusal veya uluslararası geçerliliği olan diğer sınavlarda yeterli puan ve bu puanın hangi nota denk geleceği yabancı diller bölüm başkanlığının değerlendirmesiyle belirlenir.

             (3) Muafiyet için öğrencilerin iki yıldan eski olmayan belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretini, bir dilekçe ile yabancı diller bölüm başkanlığına, kayıt yaptırdıkları eğitim-öğretim yılı düzey belirleme sınav tarihinden önce teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrencilerin muafiyeti için belge sunulmaz.

             (4) Diğer üniversitelerin hazırlık sınıfını başarı ile bitirenler için muafiyet söz konusu olmaz.

             (5) Kayıt yaptırmayan öğrenciler derslere giremez ve sınavlara katılamaz.

             (6) İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek zorunda olan öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdıklarını gösteren belge ile birlikte yabancı diller bölümüne başvurarak öğrenci bilgi formunu doldurur.

             Eğitim-öğretim süresi ve ders saatleri

             MADDE 6 – (1) İngilizce hazırlık sınıfı eğitim-öğretim süresi birbirini takip eden iki yarıyıldır. İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi yüzkırk eğitim-öğretim gününden (28 hafta) ve haftada yirmi saatten az olamaz.

             (2) İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminde geçen süre önlisans/lisans eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

             Akademik takvim

             MADDE 7 – (1) İngilizce hazırlık sınıfı akademik takvimi Senato tarafından karara bağlanır ve eğitim-öğretim yılının başlamasından önce ilan edilir.

             İngilizce hazırlık sınıfının tekrarı ve devam zorunluluğu

             MADDE 8 – (1) Öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfında kayıt yaptırdıkları bir eğitim-öğretim yılındaki derslerin %80’ine devam etmek zorundadır.

             (2) Devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler yıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında, yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri için açılan İngilizce yeterlilik sınavına girer. Bu sınavda da 100 üzerinden 70’in altında not alan öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfını bir defaya mahsus olmak üzere tekrarlar.

             (3) İngilizce hazırlık sınıfına kayıt yaptıran ve ilk yılında devam koşulunu yerine getiren öğrencilerden yıl sonu başarı notu 100 üzerinden 70’in altında olanlar; İngilizce hazırlık sınıfını tekrar etmez, İngilizce hazırlık sınıfı derslerine tekrar katılmaz ve bir sonraki akademik yılın başında Üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihlerde bölümlerinin/programlarının derslerine kayıt yaptırırlar. İngilizce hazırlık sınıfına iki yıl üst üste kayıt yaptıran ve devam zorunluluğunu yerine getirmeyenler ile başarısız olanlar da İngilizce hazırlık sınıfı derslerine tekrar katılmaz ve bir sonraki akademik yılın başında Üniversite akademik takviminde belirtilen tarihlerde bölümlerinin/programlarının derslerine kayıt yaptırırlar.

             (4) İngilizce hazırlık sınıfına iki yıl üst üste kayıt yaptıran ve devam zorunluluğunu yerine getirmeyenler ile İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin mezun oluncaya kadar İngilizce hazırlık sınıfı için açılacak olan İngilizce yeterlik sınavlarının birisinden 100 üzerinden 70 veya üstü not almaları gerekir.

             (5) Akademik takvimin bahar yarıyılında önceden belirlenen tarihte ikinci bir yeterlik sınavı açılır. Ancak, bu sınava sadece İngilizce hazırlık sınıfına iki yıl üst üste kayıt yaptıran ve devam zorunluluğunu yerine getirmeyip başarısız olan ve bölümlerine/programlarına devam eden öğrenciler ile İngilizce hazırlık sınıfında başarılı olamayıp bölümlerine/programlarına devam eden öğrenciler girebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

             Düzey belirleme sınavı

             MADDE 9 – (1) Yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından, İngilizce hazırlık sınıfına kayıtları yapılan öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfı akademik takviminde önceden belirlenen tarihte düzey belirleme sınavı yapılır ve öğrenciler aldıkları puana göre ilgili kurlara yerleştirilirler. Bu kurların puan aralıkları yabancı diller bölüm başkanlığının değerlendirmesiyle belirlenir.

             (2) Öğrencilerin düzey belirleme sınavına girmeleri zorunludur. Bu sınava girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı düzenlenmez ve öğrenciler yerleştirildikleri kura devam etmek zorundadır.

             Değerlendirme

             MADDE 10 – (1) Yıl sonu başarı notunun hesaplanmasında;

             a) Ara sınavlar,

             b) Öğrenci izleme dosyası (Portfolyo),

             c) Yıl sonu sınavı

             olmak üzere üç aşamalı değerlendirme yapılır.

             (2) Yıl sonu başarı notu aşağıdaki şekilde hesaplanır:

             Yıl Sonu Başarı Notu =          Ara Sınavlar +              Portfolyo +          Yıl Sonu Sınavı

             Katkı Oranı                                    % 25                           % 25                       % 50

             (3) Bunlardan;

             a) Ara sınavlar: Eğitim-öğretim yılındaki her yarıyılda en az bir kez yapılır. Ara sınavların tarihleri sınavların yapılacağı tarihten en az bir ay önce yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından duyurulur.

             b) Portfolyo: Bir eğitim-öğretim yılı boyunca en az yirmi adet olmak üzere öğrencilerin İngilizce dil bilgilerini ve/veya bu bilgilerini kullanmalarını sınamaya yönelik olarak öğrencilere verilecek ödevlerin, öğrenci tarafından süresi içerisinde yazılı olarak teslim edilen sonuçlarının ve/veya küçük ara sınavların sonuçlarının bir dosyada toplanması şeklinde gerçekleştirilir. Öğrencilerin portfolyo dosyalarından alacakları puanlar dosya içeriğindeki ödevlerin ve küçük ara sınavların ortalaması hesaplanarak bulunur. Küçük ara sınavların tarihleri sınavın yapılacağı tarihten en az bir hafta önce yabancı diller bölüm başkanlığınca duyurulur.

             c) Yıl sonu sınavı: Yıl sonu sınavı yılda bir kez, İngilizce hazırlık sınıfı öğretimi bitiminde, yabancı diller bölüm başkanlığı tarafından İngilizce hazırlık sınıfı akademik takviminde önceden belirtilen tarihte yapılır. Öğrencilerin yıl sonu sınavında 100 üzerinden en az 50 puan almaları zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen öğrencilerin yıl sonu sınav sonuçları yıl sonu başarı notunun hesaplanmasına dahil edilmez. Yıl sonu sınavına girme hakkını elde edebilmek için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekir.

             ç) Yıl sonu başarı notu: Yıl sonu başarı notu İngilizce hazırlık sınıfında okuyan öğrencinin başarısını gösterir. İngilizce hazırlık sınıfından başarılı sayılmak için yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Bu Yönetmelikte geçen İngilizce hazırlık sınıfı sınavları Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

             Mazeret sınavları

             MADDE 11 – (1) Yıl sonu sınavı ve ara sınavlar hariç diğer sınavlar ve portfolyo için mazeret sınavı düzenlenmez. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle veya yabancı diller bölüm başkanlığının haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler ile yıl sonu sınavı ve ara sınavlara giremeyen öğrenciler için, yabancı diller bölüm başkanlığınca İngilizce hazırlık sınıfı akademik takviminde önceden belirlenen tarihlerde mazeret sınavları düzenlenir. Bu sınavlara da giremeyen öğrenciler için ikinci bir mazeret sınavı hakkı tanınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/9/2005 tarihli ve 25923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 13 – (1) 29/1/2006 tarihli ve 26064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2006-2007 eğitim-öğretim yılında İngilizce hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerden yıl sonu başarı notu 100 üzerinden 70’in altında olanlar; İngilizce hazırlık sınıfını tekrar etmez, İngilizce hazırlık sınıfı derslerine tekrar katılmaz, kayıtları silinmez ve bir sonraki akademik yılın başında Üniversite akademik takviminde belirtilen tarihlerde bölümlerinin/programlarının derslerine kayıt yaptırırlar. Ancak, bu öğrencilerin mezun oluncaya kadar İngilizce hazırlık sınıfı için açılacak olan İngilizce yeterlik sınavlarının birisinden 100 üzerinden 70 veya üstü not almaları gerekir.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.