23 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26530

YÖNETMELİK

             Devlet Bakanlığından:

SOSYAL YARDIM UZMAN YARDIMCILIĞI VE SOSYAL YARDIM UZMANLIĞI

SINAV, ATAMA, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 21/8/2005 tarihli ve 25913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Yardım Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Yardım Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve iletişim fakülteleri, sosyoloji, psikoloji, istatistik ve bilgisayar mühendisliği bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,"

MADDE 2 – Aynı yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"11) Bilgisayar Mühendisliği Grubu

Bilgisayar Programlama,

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri,

Bilgisayar Ağları."

MADDE 3 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.