22 Mayıs 2007 Tarihli ve 26529 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/12071   Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Yer Alan Şube Müdürlüklerinin Bağlantılarının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

2007/12072   Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bir Adet Daire Başkanlığı Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılması Hakkında Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Millî Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Devlet Personel Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki,Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Adalet Akademisi Yayın ve Yayın Kurulu Çalışma Yönetmeliği

—  Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32 nci Maddesinin (B) Fıkrasında  Belirtilen Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

—  İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Ülkeler Menşeli Tarım Ürünleri İthalatında Açılan Tarife Kontenjanları Tahsisinde Ek Belge Aranmasına Dair Tebliğ