22 Mayıs 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26529

YÖNETMELİK

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME

İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) DESTEKLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin  birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, HACCP, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirme çalışmalarına yönelik hizmetler bu destek kapsamı dışındadır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, HACCP, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirme çalışmalarına yönelik hizmetler, bu destek kapsamı dışındadır."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 7 – Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmelerin, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması, gelişmesi ve yeni ürün üretilmesi veya geliştirilmesi amacı ile bu işletmelere teknolojik araştırma ve geliştirme desteği verilir.

             Teknoloji geliştirme merkezleri, duvarsız teknoloji inkübatörleri, teknoloji yenilik merkezleri ve benzeri nitelikteki Ar-Ge projelerine yönelik işbirliği protokolleri çerçevesinde kurullarda desteklenmesine karar verilen işletmelere; malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini, kalite geliştirme, teknolojik donanım satın alma, danışmanlık, Ar-Ge sonuçlarını yayınlama, teknopark kira desteği, işlik tahsisi, yurtdışı kongre, konferans, panel, sempozyum, teknoloji fuarlarına katılım, başlangıç sermayesi temini ve iş geliştirme için destek verir.

             Destek unsurları ve üst limitleri;

             a) Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini için;

             1) Teçhizat ve demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti 200.000 (iki yüz bin) YTL,

             2) Teçhizat ve demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama  giderlerine verilecek desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) YTL.

             b) Projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan İşletmelere verilecek olan kalite geliştirme ve teknolojik donanım temini için;

             1) Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) YTL,

             2) Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama  giderlerine verilecek desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) YTL.

             c) Danışmanlık desteği; teknoloji araştırma ve geliştirme desteğinden yararlanan işletmelerin danışmanlık ihtiyacının karşılanabilmesini teminen; işbirliği yapılmış olan üniversitelerden sağlanacak danışmanlık hizmetinden, ilgili üniversitelerin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılır. İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden alacağı danışmanlık hizmeti desteği üst limiti 20.000 (yirmi bin) YTL,

             d) Ar-Ge sonuçlarını yayınlama desteği; Ar-Ge çalışmasının sonuçlarının tanıtımı ve duyurulması amacı ile işletme tarafından kitap, broşür, CD ve benzeri doküman yayınlanması giderleri desteği üst limiti 3.000 (üç bin) YTL,

             e) Teknopark kira desteği üst limiti 20.000 (yirmi bin) YTL,

             f) İşlik tahsisi; işletmelere, Ar-Ge projelerini gerçekleştirebilmeleri için KOSGEB birim binalarında 24 (yirmi dört) aya kadar işlik tahsisi,

             g) İşletmelerin, Ar-Ge konusuna ilişkin yurtdışı kongre, konferans, panel, sempozyum, teknoloji fuarları ile teknoloji transfer amaçlı yurtdışı toplantılara katılım ve ziyaret desteği üst limiti 5.000 (beş bin) YTL,

             ğ) Başlangıç sermayesi desteği; Ar-Ge Projesi onaylandıktan sonra şirketlerini kuran veya Ar-Ge proje başvurusu tarihi itibariyle son bir yıl içinde şirketini kurmuş olan ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde işlik tahsis edilen işletmelere, işliklerde Ar-Ge faaliyetlerine başlamalarından sonra verilecek geri ödemesiz destek tutarı 10.000 (on bin) YTL,

             h) İş geliştirme desteği; Teknoloji geliştirme merkezi ve DTİ’lerde yer alan, Teknoloji Ar-Ge Destekleri kapsamında desteklenen ve projesini başarıyla tamamlayarak mezun olan işletmelerin yararlanabileceği geri ödemesiz destek  tutarı 15.000 (onbeş bin) YTL,

             olup ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.

             Bu destekteki (a) ve (b) bentlerinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerindeki seçeneklerden  sadece birisi tercih edilir, (f) bendinde yer alan işlik tahsisi süresi kurul kararı ile mevcut işletmeler için en fazla 12 (on iki) ay, yeni kurulan işletmeler için 24 (yirmi dört) ay uzatılabilir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu  maddesine  aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Bu desteğin, işletmelerin bulunduğu bölgede (Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Serbest Bölge, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve diğer sanayi bölgeleri) yerel ağ üzerinden hizmet veren veya uzaktan internet erişimi ile Uygulama hizmet sağlayıcı modeli (ASP) ile ana server (sunucu) deki yazılımın kullanım hakkının kiralanması durumunda, destek üst limiti 4.000 (dört bin) YTL, destekleme oranı %80, destekleme süresi ise otuzaltı aydır. Bu durumda, ASP yöneticisi olan hükmi şahsiyet, tedarikçi olarak muhatap alınır. Bu destek, işletmeye, ASP yöneticisi ile yapacağı sözleşmeye istinaden sözleşme süresinin başlangıcında ödenir. İzleme sürecinde işletmenin sözleşmeye uymaması durumunda destek durdurularak, desteğin tamamı işletmeden kanuni faizleriyle birlikte tahsil edilir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi üçüncü fıkrasının  (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) E- ticaret desteği: İşletmelerin e-ticaret yapmalarını ve e-dış ticarete geçmelerini teminen verilen bu destek, KOSGEB tarafından işletilen ve www.kobinet.org.tr. adresinde yayınlanan KOBİNET e- ticaret portalında ücretsiz olarak verilir."   

             MADDE 6 – Aynı yönetmeliğin 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Sistem belgelendirme desteği

             MADDE 11/A – İşletmelerin TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025, AQAP ve benzeri sistem belgelendirme çalışmaları neticesinde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumundan  (TÜRKAK) alacakları sistem belgesi karşılığında, her bir belge türü için 2.500 (ikibin beşyüz) YTL olmak üzere, toplam azami 10.000 (onbin) YTL geri ödemesiz destek verilir. Sistem belgelendirmeye yönelik danışmanlık desteği hizmet alımı başlanmış olan işletmelerin desteği devam eder. Ancak, sistem belgelendirmeye yönelik yeni destek talepleri, bu destek kapsamında değerlendirilir."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 12 – İşletmelerin; pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, TOBB tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve TOBB Internet sitesinde yayınlanan yıllık yurtiçi fuar takviminde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurtiçi sanayi ihtisas ve genel sanayi fuarlarına katılımlarına destek verilir.

             Destek unsurları ve üst limitleri; her işletmeye verilecek olan ürün sergileme desteği, en az 6 (altı) m2 ve en fazla 40 (kırk) m2 için metre kare başına olmak üzere;

             a) Yurtiçi sanayi ihtisas fuarları: Gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek bu nitelikteki fuarlara katılacak her işletmeye boş alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini içerecek kapalı alan için, KOSGEB destek üst limiti 60 (altmış) YTL/m2; açık alanlara  katılımları için ise, KOSGEB destek üst limiti 40 (kırk) YTL/m2’dir. Bu fuarlar için, fuar toplam ürün sergileme alanının % 40’ını  aşmamak kaydı ile ve toplam stand alanı 1.500 (binbeş yüz) YTL/ m2’yi geçemez. 

             b) Yurtiçi genel sanayi fuarları: Sadece kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek bu nitelikli fuarlara katılacak  her işletmeye boş alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini içerecek kapalı alan metre kare ücreti KOSGEB destek üst limiti 50 (elli) YTL/m2, açık alanlara  katılımları için ise, KOSGEB destek üst limiti 35 (otuz beş) YTL’dir. Bu fuarlar için, fuar toplam ürün sergileme alanının % 40’ını aşmamak kaydı ile ve toplam stand alanı 1000 (bin) m2’yi geçmeyecek şekilde destek sağlanır. 

             Yurtiçi sanayi fuarlarına katılım için, ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir"

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 13 – İşletmelerin; yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını  artırma,  rakiplerini tanıma,  yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı  oluşturmalarını teminen,  Türkiye Odalar  ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye Ticaret Sicili  Gazetesinde   ve TOBB internet sitesinde yayınlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi  Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından  belirlenen   yurt içi  uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal   Fuarına katılımlarına destek verilir.

             Destek unsurları ve üst limitleri;

             a) Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 6 (altı) m2 ve en fazla 40 (kırk) m2 için boş kapalı alan (yer) kirası, standart konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel temizlik hizmetleri giderlerinden oluşan  fuarlara katılımları için, KOSGEB destek üst limiti 110 (yüz on) YTL/m2’yi,

             b) Bu nitelikteki fuarlar için; fuarın toplam ürün sergileme alanının %40’ını aşmamak kaydı ile ve toplam stand alanı 1.500 (bin beşyüz) m2’yi geçmeyecek şekilde destek sağlanır. Ancak, İzmir Enternasyonel Fuarı için bu koşul aranmaz ve açık alanda da KOSGEB tarafından en fazla 60 (altmış) YTL/m2’yi

             geçmemek üzere ürün sergileme desteği sağlanır.

             Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetler ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranlarda desteklenir."          

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 14 – İşletmelerin; uluslararası pazarlara giriş, yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, ülkemiz milli katılımının gerçekleştirileceği ve kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde düzenlenen milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlar arasından, KOSGEB tarafından yıllık olarak belirlenen yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilir.

             Destek unsurları ve üst limitleri;

             a) Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az  9 (dokuz) m2 ve en fazla 50 (elli) m2 için destek verilir. KOSGEB tarafından destek sağlanacak metrekare başına fuar katılım ücretine verilecek desteğin üst limiti 400 (dörtyüz) YTL’dir. Bu fuar katılım ücretine; boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel temizlik hizmetleri, fuarın yurtdışı tanıtım giderleri, ürünlerin organizatör kuruluşun bildireceği yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin  gümrük işlem giderleri ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri dahildir. Destek üst limiti en fazla 16.000 YTL’dir.

             b) İşletmeler; bu destekten aynı takvim yılı içerisinde, aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa yararlanabilir. Ancak, aynı yurtdışı fuara katılım için başka bir kamu kuruluşu tarafından destek alması halinde KOSGEB’in bu desteğinden faydalanamayacaktır.

             Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetler ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranlarda desteklenir."          

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 15 – İşletmelerin, uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını sağlamak amacı ile kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen milli katılım dışında kalan yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilir.

             İşletmeler, milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlara bu destekten yararlanmak üzere katılamazlar.

             İşletmeler, bu destekten aynı takvim yılı içerisinde; aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa faydalanabilir.

             Destek unsurları ve üst limitleri;

             a)  Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az  9 (dokuz) m2 ve en fazla 50 (elli) m2 için destek verilir. Metrekare başına verilecek desteğin üst limiti 400 (dörtyüz) YTL olmak üzere KOSGEB tarafından destek sağlanacak fuar katılım ücretine; boş kapalı alan (yer ) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, ürünlerin yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin gümrük işlem giderleri ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri dahildir. Destek üst limiti en fazla 16.000 YTL’dir. Ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranlarda destek verilir."

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 16 – İşletmelere; işletmelerini ve ürünlerini, özellikle yurtdışında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

             Destek unsurları ve üst limitleri;

             a) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı; broşür, ürün katalogu giderleri için üst limit 3.000 (üç bin) YTL,

             b) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, etiket baskılı bandrollü CD giderleri için üst limit 4.000 (dört bin) YTL,

             c) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, web sayfası hazırlama KOSGEB tarafından işletilen  ve www.kobinet.org.tr. adresinde yayınlanan KOBİNET e-ticaret portalında ücretsiz

             olarak verilir.

             Tanıtım Desteğinin toplamı 7.000 (yedi bin) YTL olup, ekteki  KOSGEB destekleri  tablosunda  belirtilen oranda destek verilir."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde veya dışında, bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında, işletmeler tarafından yaptırılacak olan binaların üstyapı uygulama projeleri için; projenin onaylanması ve bina subasman seviyesinin destek sözleşmesi imzalanmasından itibaren 2 (iki) yıl içinde en az %50’sinin tamamlanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 (üç) YTL,"              

             MADDE 13 – Aynı yönetmeliğin 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

             "Kredi faiz desteği

             MADDE 25/A – 22/3/2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan   Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karara istinaden işletmelerin Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankasından kullanacakları ihracat, işletme ve yatırım amaçlı kredilerin faizi, KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak işletmelere verilir. Kredi faiz desteğinin usul ve esasları, yönerge ile belirlenir. KOSGEB’in diğer desteklerinden yararlanırken, uygunsuzluk yaptığı tespit edilen işletmeler, bu destekten hiçbir suretle yararlandırılmaz. Desteğin kullandırılmasında, küçük ölçekli işletmelere ve kalkınmada öncelikli yörelerdeki işletmelere belirli bir kontenjan ayrılır. Bu kontenjan, KOSGEB tarafından belirlenir. Desteği uygun şekilde kullanmayan işletmelerden, sağlanan destek, 21/7/1953 tarihli ve  6183 sayılı  Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre KOSGEB tarafından  tahsil edilir."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 27 – KOSGEB tarafından verilecek olan; Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Bilgisayar Yazılımı Desteği, Genel Test, Analiz ve Kalibrasyon, CE İşaretlemesine ilişkin Test ve Analiz Desteği, Tanıtım  Desteği (web sayfası hazırlama alt başlığı hariç), Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği ve Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projesi Desteği ile Finansal Kiralama Yöntemi ile verilecek olan Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği, Ortak Kullanım Amaçlı Makine ve Teçhizat Desteği ve Yeni Girişimci Desteğinin daha etkin ve verimli kullanımının sağlanabilmesi için, tedarikçilerin temin edecekleri mal ve hizmetlerin kalite ve fiyatlarının değerlendirilmesi ve veri tabanında izlenmesi aşağıdaki şekilde yapılır.

             a) Duyuru; tedarikçi tarafından sağlanan desteklerde,  tedarikçiler ile sundukları mal ve hizmetlere yönelik başvuru, istenilen belgeler, değerlendirme, tedarikçi veri tabanına alma, veri tabanından geçici veya sürekli olarak çıkarılmasına ilişkin kriterler usul esaslar ile Başkanlıkça belirlenir ve duyurulur.

             b) Başvuru; tedarikçilere ilişkin başvuru,  desteği veren veya destekten sorumlu KOSGEB Birimine yapılır.

             c) Değerlendirme komisyonlarının oluşumu ve işleyişi; desteği veren veya destekten sorumlu KOSGEB birimince başvuru ön değerlendirmesi yapılır ve  Başkanlıkça oluşturulan teknik inceleme komisyonuna  gönderilir. Bu komisyona gerekli durumlarda üniversiteler ve destek ile ilgili ihtisas kurumlarından üye alınabilir. Teknik inceleme komisyonunun değerlendirmesini müteakip, tedarikçiler ve desteklenecek mal ve hizmetleri ile bunların fiyatları Başkanlıkça oluşturulan onay komisyonu tarafından değerlendirilir. Uygun görülenleri KOSGEB tedarikçi veri tabanına kaydedilir. Tedarik konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler tarafından onaylanmış (akredite edilmiş) tedarikçiler ve/veya mal ve hizmetleri, teknik inceleme komisyonu değerlendirmesinden muaf  tutulabilir.

             d) Tedarikçilerin izlenmesi, KOSGEB’e taahhüt  ettiği mal ve hizmet kalitesi ile teklif ettiği fiyatlara aykırı uygulama ve KOSGEB’ce belirlenen ilkelere aykırı davranışların KOSGEB tarafından tespiti durumunda, tedarikçinin gerektiğinde veri tabanından geçici veya sürekli olarak çıkarılması ve tekrar değerlendirmeye alınması da onay komisyonunun kararı ile gerçekleştirilir."

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan KOSGEB Destekleri Tablosu’na 2.1.7 no.lu satırdan sona gelmek üzere 2.1.8, 2.1.9 no.lu satırlar ile 4.1.2 no.lu satırdan sonra gelmek üzere 4.2 no.lu satır ekteki şekilde eklenmiş ve 3.1, 3.2.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.2, 5.5.3 no.lu satırlar, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini KOSGEB Başkanı yürütür.

 


Desteğin Adı

Yön.Mad. No

Üst Limit

(YTL)

Destek Oranı (%)

Destek Ödeme Türü

Özel Hususlar

KÖY

NY

GY

Geri Ödemesiz

Geri Ödemeli

2.1.8 Başlangıç Sermayesi Desteği

 

10.000

100

100

100

X

 

 

2.1.9 İş Geliştirme Desteği

 

15.000

100

100

100

X

 

 

4.2 Sistem Belgelendirme Desteği

11/A

10.000

100

100

100

X

 

Her bir sistem belgesi için 2.500 YTL, toplamda azami 10.000 YTL destek verilir.

3.1 Bilgisayar Yazılımı Desteği

9

8.000

4.000*

50

80*

 

50

80*

 

50

80*

 

X

 

 *:   İşletmenin bulunduğu bölgede (OSB, KSS, Serbest Bölge, Teknoloji Geliştirme Bölgesi vb. sanayi bölgeleri) yerel ağ üzerinden hizmet veren veya uzaktan internet erişimi ile ASP- Uygulama Servis Sağlayıcı modeli ile ana serverdaki yazılımın kullanım hakkının  kiralanması durumunda uygulanacak limit ve oran.

3.2.2. E-Ticaret Desteği

 

.

.

.

.

.

 

Bu destek www.kobinet.org.tr adresinde yayımlanan KOBİNET portalında ücretsiz olarak verilir.

 

5.1.1.Sanayi İhtisas Fuarları

 

*60

 

** 40

 

60

60

60

X

 

En az 6 m2 / işletme, en fazla 40 m2 / işletme ürün sergi alanına destek verilir. Toplam ürün sergileme alanının % 40’ını aşmamak kaydı ile bir fuarın en fazla 1500 m2 ‘lik ürün sergileme alanına destek sağlanır.

* Kapalı Alan m2 bedeli

**Açık Alan m2 bedelidir.

5.1.2.Genel Sanayi Fuarları

 

*50

 

**35

 

50

---

---

X

 

Sadece K.Ö.Y. illerinde düzenlenecek fuarlar için verilir. En az 6 m2/işletme, en fazla 40 m2/işletme ürün sergi alanına destek verilir. Toplam ürün sergileme alanının % 40’ını aşmamak kaydı ile bir fuarın en fazla 1000 m2 ‘lik ürün sergileme alanına destek sağlanır.

* Kapalı Alan m2 bedeli    **Açık Alan m2 bedelidir.

 

5.2 Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği

13

110

70

70

70

X

 

En az 6 m2/ işletme, en fazla 40 m2/işletme ürün kapalı sergi alanına destek verilir. Toplam ürün sergileme alanının % 40’ını aşmamak kaydı ile bir fuarın en fazla 1500 mlik ürün sergileme alanına destek sağlanır ( İzmir Enternasyonel Fuarı için bu şart aranmaz ayrıca açık alanda da en fazla 60 YTL/m2 destek verilir).

5.3.1.Ürün Sergileme

 

400

65

65

65

X

 

Bir işletme bu destekten aynı takvim yılı içerisinde, aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa yararlanabilir

En az 9 m2/ işletme, en fazla 50 m2/işletme ürün sergileme alanına destek sağlanır.

400 YTL, m2 bedelidir. Toplam destek üst limiti 16.000 YTL’dir.

5.4.1.Ürün Sergileme

 

400

60

60

60

X

 

Bir işletme bu destekten aynı takvim yılı içerisinde, aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa yararlanabilir

En az 9 m2 / işletme, en fazla 50 m2 / işletme ürün sergileme alanına destek sağlanır.

400 YTL m2 bedelidir.

Toplam destek üst limiti 16.000 YTL’dir.

5.5.2.Etiket baskılı CD

 

4.000

50

50

50

X

 

 

5.5.3.Web Sayfası Hazırlama

 

.

.

.

.

.

 

www.kobinet.org.tr adresinde yayınlanan KOBİNET portalında ücretsiz olarak verilir.