20 Mayıs 2007 Tarihli ve 26527 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5655   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5657   Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasının Türkiye’de Yararlanacağı Ayrıcalıklar, Bağışıklıklar ve Kolaylıklara Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2007/12087  Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

2007/12097  Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU'nun Atanmasına Dair Karar (No: 2007/30)

— Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Pamukkale Üniversitesi Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/26)

— Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2007/09)

— Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/10)

— Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2007/25)

DÜZELTME    Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

 

Tıklayınız


20/5/2007 tarihli ve 26527 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulunun 267, 268 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.