18 Mayıs 2007 Tarihli ve 26526 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5638 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5648   Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

5653   Yunus Emre Vakfı Kanunu

5656   Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5658   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasında Merkez Anlaşmasına Yeni Hükümler Derceden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

5659    2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

— Çeşitli Üniversite Rektörlükleri ile Devlet, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİK

— Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 443)

— 2007 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D1) Listesi

— 2007 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

— 2007 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

— 2007 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

— 2007 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgeleri Listesine İlave Edilen Kayıt

— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2004/31, K: 2007/11 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)