15 Mayıs 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26523

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2006/14 SAYILI

TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 4/8/2006 tarihli ve 26249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/14 sayılı Tebliğ’in 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değişik 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Adet)

8508.11.00.00.11

Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar

150

8508.19.00.00.00

Diğerleri

150

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.