15 Mayıs 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26523

ANA STATÜ

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Dans Sporları Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Dans Sporları Federasyonun genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon başkanını, ilgili kulüp, sporcu, teknik direktör, antrenör, hakem, jüri, eğitmen, idareci, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

             a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

             b) Federasyon: Türkiye Dans Sporları Federasyonunu,

             c) Federasyon Başkanı: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanını,

             ç) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             d) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

             e) IDSF: Uluslararası Dans Sporu Federasyonunu,

             f) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

             g) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu, 

             ğ) Spor Dalı: Sportif Salon Latin Dansları, Salsa-Sosyal Latin Danslar, Arjantin Tango-Sosyal Standart Danslar, Modern Dans ve Bale, Oryantal Danslar, Şov ve Serbest Stil Danslar; Hip Hop, R&B, House Dance, Street Dance, Video Dance, Funk, Raga ve benzeri  Freestyle  Danslar  ile yarışması yapılan tüm dansları,

              h) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

             Federasyonun teşkilatı

             MADDE 5 – (1) Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı genel merkez şubeleri ve bölge sorumluları şeklinde yönetim kurulu kararları ile oluşur.

             (2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki  kurul ve  birimlerden oluşur;

             a) Genel kurul,

             b) Yönetim kurulu,

             c) Denetleme kurulu,

             ç) Disiplin kurulu

             d) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk, basın ve yayın  ve diğer kurullar,

             e) Genel sekreterlik,

             f) İdari birimler.

             (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurul  ve birimlerin oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Federasyonca çıkarılacak Ana Statüde; diğer kurullar ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları her sene sezon öncesi yönetim kurulu tarafından onaylanan talimatla belirlenir.

             Federasyonun görevleri

             MADDE 6 – (1) Federasyonun görevleri şunlardır;

             a) Dans sporlarının gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla; projeler üretmek; bu konularda gereken karar ve tedbirleri almak, uygulamak ve uygulatmak,

             b) Yurt  içinde ve yurt dışında  dans sporları ile ilgili gelişmeleri izlemek, tüm yaş grupları için her türlü  organizasyonları, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini verip, uygulamalarını kontrol etmek,

             c) Antrenörlerin, hakemlerin, jüri üyelerinin, eğitmenlerin yarışma yönetmenlerinin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, kurslar açmak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, kayıtlarını tutmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

             ç) Ülke içinde yarışma ve organizasyonlar düzenlemek, devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

             d) Federasyona gelir sağlamak amacıyla faaliyette bulunmak. Federasyonun borçlanmasına, taşınır ve taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek,

             e) Kulüpler,  bölge temsilcilikleri, il temsilcileri ile il müdürlükleri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

             f) Yurt içinde düzenlenecek her türlü dans yarışmalarının iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek, gerekli gördüğü  durumlarda yönetim kurulu kararı ile bu yetkiyi üniversiteler, özel kurum kuruluş veya kulüplere ve il temsilcileri ile il müdürlüklerine vermek,

             g) Yurt içindeki her türlü sportif ve sosyal amaçlı açılan dans sporu kulüplerinin ve tesislerinin tescil, vize, gözetim ve denetimini yapmak,

             ğ) Ülke genelinde ferdi ve kulüp takımları arasında dans sporlar, il, grup ve final yarışmaları ile ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak,

             h) İl, grup ve final yarışmaları sonunda  başarılı kulüplerin takibini yapmak,

             ı) Dans sporları ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak; eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

             i) Dans sporları ile ilgili yarışmalar düzenlemek, antrenman ve eğitim alanlarını tespit etmek, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerce yapılan tesis, işletme, alan ve benzeri yerlerin standartlarını belirlemek, onaylamak ve denetimini yapmak,

             j) İllerdeki Federasyon il temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

             k) Federasyonun kuruluş, görev ve amaçlarının gerçekleşmesi için bütçe çalışması yapmak, bunun için gerekli ve yeterli mali kaynakları sağlamak, bunlarla ilgili gereken karar ve tedbirleri almak,

             l) Dans sporlarını yaygınlaştırmak için eğitim, öğretim kurumları ile diğer kamu ve özel kurumlarla ortak programlar, bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

             m) Dans kıyafetlerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek bunların yurt içinde veya yurt dışında kullanımını standardize etmek,

             n) Uluslararası yarışma ve şampiyonalara iştirak edecek olan milli takımları ve teknik kadroyu oluşturan sporcu, teknik direktör, antrenör, doktor, masör, hakem, yönetici ve benzeri spor elemanlarını belirlemek, seçmek, sporcuların eğitim ve gelişimi için kamplar düzenlemek, ülkemizdeki antrenörlerin eğitimlerini sağlama amacıyla yurt dışından dans konusunda uzman antrenörler getirmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve ülkemizi milli takımlar ile temsil etmek,

             o) Dans yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

             ö) IDSF den başka Federasyon bünyesinde yer alan diğer branşlar için tanımlanmış veya tanımlanacak her türlü uluslararası dans sporları kuruluş, birlik, kurul, federasyon ve diğer üst yapılarına üyelik başvurularını yapmak ve üye olmak,

             p) Sporcuların vize, transfer, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.

             Genel kurul

             MADDE 7 – (1) Genel kurul, federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler yönetim kurulunca yürütülür.              

             (2) Genel kurul, 120 üyeden az  250 üyeden fazla olamaz.

             (3) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

             a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

             b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

             c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

             e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla branşında oy kullanmak üzere asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

             f) Uluslararası Dans Sporu Federasyonunun ve üye olunacak diğer uluslararası federasyonların yönetim kurulunda ve hakem kurulunda üyelik yapanlar,

             g) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

             ğ) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

             h) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ferdi ve takım yarışmalarında; 

             1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             2) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

             3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

             4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi.

             ı) Kulüp temsilcileri;

             1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste her hangi bir dalda Türkiye şampiyonasına katılmış olan kulüplere  bir üye,

             2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Türkiye şampiyonasına katılmış ve her hangi bir dalda Türkiye şampiyonasının en az birinde sporcusu birinci olmuş kulüplere ilave bir üye,      

             3) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Türkiye şampiyonasına katılmış ve her iki Türkiye şampiyonasında da her hangi bir dalda ilk üçe girmiş kulüplere ilave bir üye,

             4) İki yıl üst üste ildeki veya bölgesel faaliyetlere katılan kulüplerden kurayla belirlenecek en fazla otuz üye.

             (4) İl müdürlerinin tespitinde;

             a) En fazla nüfusa sahip  üç  il müdürü,

             b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü,

             esas alınır.

             (5) Genel kurul çağrı tarihinde üyelerin oy kullanma şartları şunlardır;

             a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir,

             b) Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz,

             c) Genel kurul üyesi olma hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır,

             ç) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

             Genel kurulun görevleri

             MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

             a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek,

             b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

             c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

             ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak  için yetki vermek,

             d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

             e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

             f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak, 

             g) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına ve bağlanmasına karar vermek ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek,

             ğ) Federasyonun primler dahil bütçe dışı yapacağı harcamalara ve yatırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

             h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

             (2) Birinci fıkranın (ç) ve  (g) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu ile karar verilir.

             (3)Yönetim kurulu, genel kuruldan alacağı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için 3289 sayılı Kanunun 18 ve 24 üncü maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğe müracaat eder. Profesyonel şube kurulması, Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle karara bağlanır. Bu karar Genel Müdürün teklifi ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

             (4) Federasyon, iş ve işlemlerini amatör ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları  Federasyon yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

             Genel kurul toplantıları

             MADDE 9 – (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarını takip eden altı ay içerisinde yapılır.

             (2) Mali genel kurul ise; iki yılda bir Ocak ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda bir önceki döneme ait yönetim kurulu faaliyet ve mali raporları görüşülerek ibra edilir, bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişi ile ilgili konularda kararlar alınır.

             (3) Olağanüstü genel kurul;

             a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak,

             b) Yönetim kurulunun kararı,

             c) Toplam delege sayısının en az yüzde kırkının noter kanalı ile yazılı müracaatı üzerine toplanır.

             (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ibra edilmez ise Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu da ibra edilmemiş ise genel kurula kadar bu görevi genel kurul başkanlık divanı yürütür.

             (5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ise, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

             (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, gündem haricinde başka konu görüşülmez ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

              (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (8) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

             Federasyon başkanı

             MADDE 10 – (1) Federasyon başkan adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;

             a) T. C. vatandaşı olmak,

             b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             c) Genel kurul tarihinde otuz yaşını doldurmuş olmak,

             ç) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görev yapıyor olmamak,

             d) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

             e) Genel Müdürlük merkez ceza ve Genel Müdürlük ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

             f)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

             g) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak.

             (2) Olimpiyat, Parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile Büyükler Kategorisinde Avrupa  Şampiyonalarında  birinci olanlar, hakkında bu maddenin (b) fıkrası hükmü uygulanmaz.          

             (3) Başkan adaylarından, başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

             a) Nüfus cüzdanı örneği,

             b) İkametgah belgesi,

             c) Mezuniyet belgesi,

             ç) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

             d) Genel Müdürlük merkez ceza ve Genel Müdürlük ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

             e) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramadığına dair belge,

             f) Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

             g) Genel Müdürlük merkez ceza ve Genel Müdürlük ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair belge.

             (4) Başkan adayları genel kurul tarihinden en az on beş gün önce aday olduklarına dair başvurularını yaparlar ve miktarı Federasyon yönetim kurulunca belirlenecek olan adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar.

             (5) Başkanın görev süresi dört yıldır. Genel kurulda başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi ile birlikte yapılır.

             (6) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili veya as başkanlar, Federasyon başkanı seçilme yeterliliğine sahip yönetim kurulu üyeleri arasından başkan tarafından seçilir.

             (7) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

             (8) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin, denetleme kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma istediğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.

             Başkanın görevleri

             MADDE 11 – (1) Başkanın görevleri şunlardır;

             a) Federasyonu temsil etmek,

             b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,

             c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

             ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

             d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

             e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

             f) Başkan vekilini belirlemek,

             g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

             ğ) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkiyi sınırlarını belirterek yönetim kurulu üyelerine ve/veya genel sekretere devretmek,

             h) İlgili kanunlarda ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı ve genel kurulun seçeceği ondört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üyede genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentlerindeki şartlar aranır.

             (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE  13 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Dans sporları kulüplerini kayıt ve tescil etmek. Yurt içinde her türlü dans yarışması ve organizasyonun iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek. Gerektiği durumlarda kişi ve kuruluşlara Federasyonun gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki vermek,

             b) Ülke genelindeki tüm dans yarışmalarını ve organizasyonların neticelerini tescil etmek. İtirazları değerlendirmek, yarışmalar hakkında karar vermek,

             c) Dans ile ilgili jüri, eğitmen, antrenör ve  hakemleri eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

             ç) Lisanslardan alınacak tescil, vize, transfer ücretleri ile yaş sınırlarını tespit etmek, gerektiğinde transfer bedelinden pay, tescil ve vizeden ücret almak,

             d) Yarışmalardan alınacak katkı paylarını tespit etmek,

             e) Kulüplerin dans branşını kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

             f) Kulüpleri, sporcuları ve antrenörleri ödüllendirmek,

             g) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırtmak,

             ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve dans faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

             h) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

             ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve dans ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

             i) Dans ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek, yayın ücretlerini belirlemek ve denetlemek,

             j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

             k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile dans sporu alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

             l) Genel kurul toplantılarını düzenlemek,

             m) Bütçeyi hazırlamak, genel kuruldan alacağı yetki doğrultusunda bütçe harcama kalemleri arasında aktarma  yapmak,

             n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

             o) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

             ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin  tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

             p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, ödül ve yardım talimatını genel kurulun onayına sunmak ve onaylanan talimatları uygulamak,

             r) İlgili kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

             (2) Yönetim kurulu; Federasyon başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği en az dört, en fazla altı kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

             Yönetim kurulu toplantıları

             MADDE 14 – (1) Yönetim kurulu, en az iki ayda bir başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             (2) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

             (3) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

             (4) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, başkan ve icra kurulu tarafından uygulanır.

             Denetleme kurulu

             MADDE 15 – (1) Denetleme kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilir. Üç üyeden az, beş üyeden fazla olamaz. Denetleme kurulunun iki üyesi Genel Müdürlük tarafından atanacak tabii üye olup, diğer üyeler ise seçimle göreve gelirler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. 

             (2) Denetleme kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentlerindeki şartların yanı sıra, üyelerden en az birinin mali konularda ihtisas sahibi olması şartı aranır.

             (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

             (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

             (5) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

             (6) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunar.

             Denetleme kurulunun görevleri

             MADDE 16 – (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır. 

             (2) Kurul denetlemeleri yerine getirilirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetimlerini Federasyon merkezinde yapar ve belgeleri Federasyon bürosunda inceler. Kurul, denetleme raporunu genel kurul toplantı tarihinden  en az yirmi gün önce genel kurul üyelerine ve Federasyona gönderir.

             (3) Federasyon, denetleme raporunu toplantıdan on beş gün önce Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlayarak, toplantı günü toplantı salonu  girişinde asarak ve dağıtarak üyelere duyurur.

             Disiplin kurulu

             MADDE 17 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asıl üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.

             (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentlerindeki şartların yanı sıra üyelerin an az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

             (3) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

             (4) Disiplin kurulu; Federasyon tarafından düzenlenen organizasyonlara katılan kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

             (5) Disiplin kurulu, disiplin ile ilgili bir gündem oluştuğunda veya gerekli görüldüğü hallerde toplanır. Toplantı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

             (6) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

             Tahkim Kurulu

             MADDE 18 – (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, jüri, eğitmen, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

             (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve bağlı bulunulan uluslararası dans federasyonlarının kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

             (3)  Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı ulusal federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’a başvurma hakkı saklıdır.

             Diğer kurullar

             MADDE 19 – (1) Merkez hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk, doping ve gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

             (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla düzenlenir.

             Genel sekreter ve idari birimler

             MADDE 20 – (1) Federasyonun idari birimi; genel sekreter, spor uzmanı, memur ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

             (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

             (3) Genel sekreter, Federasyon başkanı adına idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, idari personelin amiridir.

             (4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, başkan adına yazışma işlerini yürütür.

             Taşra teşkilatı

             MADDE 21 – (1) Federasyon yurt içi bağlantılarını sağlamak üzere, illerde dans sporu il temsilcileri ve yönetim kurulunca Türkiye genelinde dans sporunun yoğunluğuna göre bölge sorumluları tayin eder ve yönetim kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon şubeleri kurulabilir.

             (2) Temsilciler, Federasyonunun vereceği görevleri yerine getirir, ilgili konuları ve sorunları bölge sorumlularına  iletirler.

             (3) Federasyon il temsilcileri, bölge sorumluları ve Federasyon şubeleri, il hakem kurulları ve il düzenleme kurulları oluşturulabilir. Kurulacak yurt içi teşkilatlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçim İşleri

             Genel kurulun toplantıya çağrılması

             MADDE 22 – (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarını takip eden altı ay içerisinde yönetim kurulunun belirleyeceği bir tarihte Ankara’da  yapılır.

              (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

             (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

             Genel kurul üyelerinin listesi

             MADDE 23 – (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

             (2) Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden ilan edilir. Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz, yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür.

             (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler yönetim kurulunca  yürütülür.

             (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

             (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlar.

             Toplantı ve karar yeter sayısı

             MADDE 24 – (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir  fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

             (2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi birlikte yapılır. Seçim için genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Eşit oy çıkması halinde en fazla oy alan iki aday listesi için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, divan başkanlığı sonucu kura ile belirler.

             (3) Yönetim kuruluna taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması için yetki vermek ve Federasyonun borçlanmasına karar vermek, bağlı spor dallarını ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir. Diğer konularda salt çoğunluk ile karar alınır.

             Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

             MADDE 25 – (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

             (2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmaz.

             (3) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

             Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

             MADDE 26 – (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

             (2) Genel kurul başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

             (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

             Başkanlık divanının görev ve yetkileri

             MADDE 27 – (1) Başkanlık divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

             (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır. Bu tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

             (3) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

             (4) Genel kurulun oy çokluğu ile aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

             Gündemin tespiti ve görüşmeler

             MADDE 28 – (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

             (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılır. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

             (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye konuşma sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

             (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

             (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

             (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur, kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

             (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

             Kurullara aday olma

             MADDE 29 – (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

             (2) Federasyon başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına seçilenler ve hakem kuruluna atanan üyelerin varsa kulüp yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarındaki diğer görevleri sona erer, ancak kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam eder.

             Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

             MADDE 30 – (1) Başkan, yönetim kurulu asıl ve yedek  üyeleri ile  denetleme ve disiplin  kurulları asıl ve yedek üyelerin seçimi oy pusulalarının aynı zarfa konulması birlikte yapılır.

             (2) Başkan adayları, yönetim,  denetim ve disiplin kurulu için aday göstereceği kendi tercihine göre sıralanmış asıl ve yedek üyelerin isimlerini içeren listeyi divan başkanlığına yazılı olarak teslim eder. Kurullara adaylık için başvuru, başkanlık divanının oluşumundan itibaren  yapılabilir. Teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

             (3) Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir.

             Başkan adaylarına söz verilmesi

             MADDE 31 – (1) Divan başkanı; başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

             (2) Bu konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

             (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

             (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

             Seçimlerin yapılması

             MADDE 32 – (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

             (2) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basmak ve oy pusulalarını zarfa koyarak sandığa atmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz.

             (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

             (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yaparak oy kullanılmaz.

             (5) Üye oyu kullanacağı sandık kurulu önüne geldiğinde genel kurul üyelik belgesini, özel kimlik kartını; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ve benzeri belgesini sandık kuruluna verir.

             (6) Üyeler oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalar.

             Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

             MADDE 33 – (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

             (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

             (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

             (4) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını kazanması ile gerçekleşir. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları seçimlerinde geçerli oy pusulalarında yer alan tercihler dikkate alınarak tasnif yapılır. Çıkan sıralamaya göre asıl ve yedek üyeler belirlenir. Eşitlik halinde, eşit oy almış adaylar arasında divan başkanı gözetiminde kura çekilir.

             (5) Sandık sayım sonuçlarına yapılacak yazılı itirazları divan başkanı karara bağlar.

             (6) İlk turda seçilmek için öngörülen yeterli oy alınamaz ise sonuçların açıklanmasından bir saat sonra ikinci tur oylamaya geçilir.

             (7) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

             Federasyon bütçesi

             MADDE 34 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

             (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

             (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon başkanı yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin başkan ve genel sekreter, başkan ve başkan vekili veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekir.

             (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde on beşi altyapı, eğitim ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

             Federasyonun gelirleri

             MADDE 35 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

             a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

             b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

             c) Antrenör, hakem, jüri ve eğitmen kurs katılım ücretleri; kulüp, özel salon tescil, lisans ve vize ücretleri,

             ç) Resmi, özel turnuva katılım payları,

             d) Sponsorluk gelirleri,

             e) Reklam, basın, yayın ve basılı evrak gelirleri,

             f) Ceza ve itiraz gelirleri,

             g) Yardım ve bağışlar,

             ğ) Kira ve işletme gelirleri,

             h) Hakemlere verilen belge gelirleri,

             ı) Sınav ve seminer ücretleri,

             i) Faiz gelirleri,

             j) Federasyon başkanlığı adaylık başvuru ücreti,

             k) Federasyonun izni ile televizyonda yapılacak olan yarışmalara ait yayın gelirlerinden alınacak pay, 

             l) Hakem ve antrenörlere verilen pvc kimlik ücretleri,

             m) Sporculara verilen karne gelirleri,

             n) Diğer gelirler.

             (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

             (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

             Federasyonun giderleri

             MADDE 36 – (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

             (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, gayrimenkulları üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

             (3) Bütçe ile ilgili harcamalar, genel kurulca kabul edilecek bütçe talimatında belirtilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Genel Müdürlük ile ilişkiler

             MADDE 37 – (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkulların bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkulların ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

             (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

             (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkullar tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

             (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

             (5) Federasyon lisanslı sporcu ve kulüplere ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

             Cezalar

             MADDE 38 – (1) Dans sporları yarışma ve çalışmalarında, kulüpler ve kişilerce yapılan ceza ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak cezalar, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla tespit edilir.

             (2) Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, para cezası ve tescil iptalidir.

             (3) Cezalar, disiplin kurulunca verilir.

             Kulüpler

             MADDE 39 – (1) Dans sporları kulüpleri, Federasyon tarafından tescil edilir. Dans faaliyetinde bulunan kulüpler Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir. 

             (2) Kulüplerin yapacağı ulusal ve uluslararası her türlü organizasyon ve yarışmalar Federasyonun iznine tabi olup, bu organizasyonların hakemleriyle jürisi Federasyonca görevlendirilir. Ayrıca bu yarışmalar için Federasyon tarafından görevlendirilecek bir Federasyon temsilcisi bulunması zorunludur. Federasyonca görevlendirilecek hakem ve Federasyon temsilcisinin ücretleri ilgili kulüp ve kurum tarafından karşılanır.

             Dans sporu kulüplerinin devri, şirketleşme

             MADDE 40 –  (1) Dans Sporu dalında faaliyet gösteren kulüpler, dans sporu şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz. Devirlerde dans sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

             Federasyonunun yurt dışı temsilcileri

             MADDE 41 – (1) Yönetim kurulunca gerekli görülen ülkelerde ilgili mevzuat uyarınca yeteri kadar Federasyon yurt dışı temsilcileri görevlendirilir. Bu temsilcilerin  görevleri ile ilgili esaslar yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla düzenlenir. 

             Organizasyonlar, dans toplulukları ve ticari kuruluşlar

             MADDE 42 – (1) Yerli veya yabancı her türlü dans kuruluşları ve benzeri dans gösterileri organizasyonları için; ilgililer Federasyondan gerekli izinleri alırlar.

             (2) Dans sporları için yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunacaklar, Federasyonun iznini, görüş ve olurunu almak; gereken lisans ve gösteri izin bedellerini ödemek zorundadırlar. Bu bedeller sene başında yönetim kurulunca belirlenir.

             (3) Belirtilen lisans, gösteri izni ve benzeri bedelleri belirlemeye ihtiyaç duyulan izin, görüş ve olurları vermeye yönetim kurulu veya Federasyon başkanı münferiden yetkilidirler.

             (4) Yönetim kurulu ve Federasyon başkanı bu yetkilerini kullanırken öncelikle dans sporunun ve Federasyonun yararlarını ön planda tutarlar.

             Yayınların düzenlenmesi

             MADDE 43 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında dans sporları kulüplerinin yarışmaları televizyon, radyo ve internet aracılığı ile yayınlanmasına; söz konusu yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran dans sporları Federasyonu yönetim kurulu yetkilidir. Bu yetki kullanılırken Federasyonun ve kulüplerin yararları ön planda tutulur. Ulusal yarışmalar şifreli yayınlanamaz.

             (2) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler, Federasyona karşı hükümsüzdür.

             (3) Federasyonca izin verilmeyen ve Federasyonun belirlediği yayın bedeli ödenmeyen dans sporları yarışmaları televizyon, radyo ve internet ortamında yayınlanamaz.

             (4) İzin almadan yayın yapan televizyonlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

             Talimatlar

             MADDE 44 – (1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat  Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

             Bakanlığın gözetim ve denetimi

             MADDE 45 – (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

             (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

             İhtilafların çözümü

             MADDE 46 – (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

             Yürürlük

             MADDE 47 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 48 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Dans Sporları  Federasyonu Başkanı yürütür.