15 Mayıs 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26523

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI VE

VERİMLİLİK UZMANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 6/7/1992 tarihli ve 21276 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 24 – Verimlilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Kurulu, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Teknik Müşavirler, ilgili Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulunca belirlenecek konu ile ilgili üniversite öğretim üyeleri ya da bilgi ve deneyimi ile alanında kendisini kanıtlamış kamu ve özel kuruluşlarda görev yapan uzmanlardan oluşur. Kurula Yönetim Kurulunca belirlenecek bir Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.