15 Mayıs 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26523

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/12068

             Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Cumhuriyeti arasında 14 Şubat 2007 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü"nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 17/4/2007 tarihli ve HUMŞ-156310 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                      O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADAĞ CUMHURİYETİ HEYETLERİ

ARASINDA 13-14 ŞUBAT 2007 TARİHLERİNDE ANKARA'DA YAPILAN

KARA ULAŞTIRMASI KARMA KOMİSYON

TOPLANTISI PROTOKOLÜ

 

             Heyet üyelerinin listesi ektedir.

             İki Heyet açış konuşmalarından sonra aşağıdaki gündem üzerinde mutabık kalmıştır.

             1 - İki ülke arasındaki ticari ilişkiler, yük ve yolcu taşımacılığı ile ilgili bilgi ve istatistiki veri teatisi

             2 - Eşya taşımacılığı

             3 - Yolcu taşımacılığı

             4 - Diğer konular

             Heyetler, yeni bir anlaşma yürürlüğe girene kadar, 1968 ve onu tadil eden 5 Mart 1976 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına Mütedair Anlaşma'sının Türkiye ile Karadağ arasındaki karayolu taşımacılığı için de geçerli olması hususunda mutabık kalmışlardır.

             Türk tarafının, iki ülke arasında geçerli olacak, günün şartlarına uygun olarak hazırlayacağı taslak bir anlaşmayı en kısa zamanda Karadağ tarafına göndermesi ve Taslak Anlaşma üzerindeki çalışmaların diplomatik yazışma yoluyla yapılması taraflarca kararlaştırılmıştır.

             1 - İki ülke arasındaki ticari ilişkiler, yük ve yolcu taşımacılığı ile ilgili bilgi ve istatistiki veri teatisi:

             Heyetler, ticari ilişkiler, eşya ve yolcu taşımacılığı konusunda bilgi ve istatistiki verilerim teati etmişlerdir.

             Heyetler iki ülke arasındaki eşya ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alma ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi bir seviyeye getirilmesi için hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

             2 - Eşya Taşımacılığı

             Heyetler, 2007 yılı için kesin ve 2008 yılı için geçici olmak üzere aşağıdaki miktarlarda izin belgesi kotasını kararlaştırmışlardır.

Türk tarafı için:

             - 1500 adet ücretsiz ikili/transit izin belgesi (boş girip kendi ülkesine yük alma dahil)

             - 50 adet 3. ülke izin belgesi

 Karadağ tarafı için:

             - 500 adet ücretsiz ikili/transit izin belgesi (boş girip kendi ülkesine yük alma dahil)

             - 50 adet 3. ülke izin belgesi

             Türk heyeti, 50 adet 3. ülke izin belgesini elden teslim etmiştir. Türk heyeti, 500 adet ikili ve transit izin belgesini Karadağ tarafına 1 Mart 2007 tarihine kadar göndereceğini ifade etmiştir.

             Türk heyeti ayrıca, Karadağ tarafının diplomatik yoldan göndermiş olduğu 1500 adet ikili transit ile 50 adet 3. ülke izin belgesinin alındığını teyit etmiştir.

             Heyetler, ikili ve transit izin belgeleri teati edilene kadar, belgesiz geçiş uygulamasının 10 Mart 2007 tarihine kadar devam etmesi konusunda mutabık kalmışlardır.

             Heyetler, teati edilen geçiş belgelerinin ücretsiz ve bunların takip eden takvim yılının 31 Ocak tarihine kadar geçerli olmasını kararlaştırmışlardır.

             Heyetler, ek geçiş belgesi talebi halinde iyi niyet prensibine dayanarak diğer tarafın taleplerini olumlu karşılayacakları konusunda mutabık kalmışlardır.

             3 - Yolcu Taşımacılığı:

             Heyetler, yolcu taşımacılığı alanındaki mevcut işbirliği konusundaki memnuniyetlerini ifade etmişler ve bu işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.

             Heyetler, mekik yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere 50 adet geçiş belgesi teati etmeyi kararlaştırmışlardır. Karadağ heyeti, 50 adet geçiş belgesini elden teslim etmiştir. Türk tarafı, 50 adet geçiş belgesini 1 Mart 2007 tarihine kadar gönderecektir.

             Heyetler, ek geçiş belgesi talebi halinde iyi niyet prensibine dayanarak diğer tarafın taleplerini olumlu karşılayacakları konusunda mutabık kalmışlardır.

             4 - Diğer Konular

             Taraflar, profesyonel sürücülerin vizeden muaf tutulması hususunda kendi ülkesindeki ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunulmasını kararlaştırmışlardır.

             Karadağ tarafı ayrıca, karayolu altyapısı mevcut durumu hakkında ve 2009-2014 yılları arasında yapılması planlanan Adriyatik Otoyolu ile Bar-Belgrad Otoyolu yapımı projeleri konusunda bilgi vermiştir. Bu projelere Türk müteahhit firmalarının iştirak etmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etmişlerdir.

             Türk tarafı, bu konuda daha detaylı bilgi sağlanması halinde, müteahhit firmalara iletileceğini belirtmiştir.

             Toplantı dostane ve samimi bir atmosferde geçmiş ve her iki heyet toplantı sırasında ulaşılan sonuçtan karşılıklı olarak memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

             Karadağ  Heyeti,  bir  sonraki  Karma Komisyon  Toplantısı  için  Türk Heyetini Karadağ'a davet etmiştir. Kesin tarih karşılıklı yazışma yoluyla tespit edilecektir.

             Bu Protokol, 14 Şubat 2007 tarihinde Ankara'da Türkçe ve Karadağca olarak her ikisi de aynı geçerlilikte olmak üzere iki orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

            

             Türk Heyeti Adına                                                          Karadağ Heyeti Adına

             Hüseyin YILMAZ                                                            Vesna JANKOVI´C

 

 

 

Türk Heyet Listesi             

Hüseyin YILMAZ                      :    Heyet Başkanı

                                                          Ulaştırma Bakanlığı

                                                          Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                          Genel Müdür Yardımcısı

İzzet IŞIK                                  :    Ulaştırma Bakanlığı

                                                          Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                          Daire Başkanı

Kaan SÜRMELİ                        :    Dış Ticaret Müsteşarlığı

                                                          Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

                                                          Daire Başkanı

 

Karadağ Hevet Listesi             

Mrs. Vesna JANKOVI´C          :    Heyet Başkanı

                                                          Trafik Dairesi, Kara Ulaştırması Bölüm Başkanı

Mr. Mile OSTOJI´C                 :         Trafik Dairesi, Mali ve İdari İşler Bölüm Başkanı

Mr. Sreten MRVALJEVI´C     :     Trafik Dairesi, Kara Ulaştırması Danışmanı

 

Bu andlaşmanın Yabancı  dilindeki metni 15/5/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.