15 Mayıs 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26523

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2007/12056

             27/5/1930 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 7 Haziran 1930 tarihli ve 1691 sayılı Kanun ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti Arasında Münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesi”nin, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere feshine ilişkin ekli notaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 11/4/2007 tarihli ve HUMŞ-146058 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                      O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

 

BULGARİSTAN CUMHURİYETİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

 

No. 54-00-17

 

                Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliğine saygılarını sunar ve aşağıdaki hususları bildirmekten onur duyar:

                Bulgar hükümeti, Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedeflerine ve Bulgaristan mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlaştırılması süreci çerçevesinde, 1 Ocak 2007 yılında gerçekleşmesi planlanan AB üyeliğinden doğacak olan sorumlulukları üstlenmek amacıyla Bulgaristan Cumhuriyeti'nin yürürlükte bulunan anlaşmalarını gözden geçirmiştir.

                Avrupa Topluluğu Anlaşması'nın 133. maddesi uyarınca ortak ticaret politikası ve ilgili konuların tamamı Topluluğun yetkisinde bulunmaktadır. Bu anlamda Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerin üçüncü ülkeler ile ticaret anlaşmalarının, sözkonusu politikanın prensiplerine uygun olması gerekmektedir.

                Bulgar tarafı, yukarıda zikredilen sebeplere dayanarak, 27 Mayıs 1930 yılında imzalanarak 1931 yılında yürürlüğe giren Bulgaristan ile Türkiye Arasında Ticaret ve Denizcilik Anlaşması'nı dikkatle inceleyerek, bahsekonu anlaşmanın Avrupa Topluluğu'nun ortak ticaret politikasına uygun olmadığı sonucuna varmıştır.

                Bulgar tarafı, yukarıda yer alan hususları dikkate alarak, 27 Mayıs 1930 yılında imzalanan Bulgaristan ile Türkiye Arasında Ticaret ve Denizcilik Anlaşması'nın iki tarafın rızasıyla 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren feshedilmesini önerir.

                Aynı zamanda, Bulgar tarafı işbu nota ve Türk tarafının onayını bildiren cevabi notasının, 27 Mayıs 1930 yılında imzalanan Türkiye ile Bulgaristan Arasında Ticaret ve Denizcilik Anlaşması'nın feshedilmesi için bir sözleşme niteliği taşımasını, sözkonusu sözleşmenin, tarafların iç onay süreçlerinin tamamlandığını bildirdikleri ikinci notanın alındığı tarihten itibaren geçerli olmasını önermekten onur duyar.

                 Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türk tarafının öneriyi uygun görmemesi halinde, 27 Mayıs 1930 tarihinde imzalanan Bulgaristan ile Türkiye Arasında Ticaret ve Denizcilik Anlaşması'nın 15. maddesi uyarınca, işbu notanın bir ihbar olarak kabul edilmesini rica eder.

                Bulgar tarafı, Bulgaristan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkilerinin Avrupa Topluluğu'nun üye ülkeler adına imzaladığı ve gelecekte imzalayacağı anlaşmalar çerçevesinde geliştirileceğinden emin olduğunu ifade eder.

                Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, fırsattan istifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliğine derin saygılarını yineler.

 

             Sofya, 15 Haziran 2006

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ

             SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİNE

 

2007/Sofya BE/2340

 

             Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına saygılarını sunar ve Bakanlığın 27 Mayıs 1930 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Denizcilik Anlaşması”nın feshedilmesi teklifi hakkındaki 12 Ocak 2007 tarihli ve 55-00-6 sayılı Nota’sına atıfla, aşağıdaki hususu bildirmekten şeref duyar.

             Büyükelçilik Bakanlığın 15 Haziran 2006 tarihli ve 54-00-17 sayılı Nota’sının alındığını teyit etmekten şeref duyar.

             Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği bu vesileyle Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına en derin saygılarını yineler.

 

                                                                                                                 Sofya, 22 Şubat 2007

 

 

Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

SOFYA

 

Bu andlaşmanın Yabancı  dilindeki metni 15/5/2007  tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.