6 Mayıs 2007 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26514

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2007/11994

             Ekli “Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 16/1/2007 tarihli ve KAN.KAR: 2005/5002 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                       A. ŞENER                              M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                M.AYDIN                             N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                  M. V.GÖNÜL                               A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                   F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                          M. M. EKER                                 M. BAŞESGİOĞLU                         A. COŞKUN

                Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı          Sanayi ve Ticaret Bakanı

                          M.H.GÜLER                                           A. KOÇ                                      O. PEPE

           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı              Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI

MADDE ÜRETEN SANAYİ KURULUŞLARININ DENETİMİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1)        Bu Yönetmeliğin amacı; harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üreten kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait sanayi kuruluşlarının kurulması, işletilmesi ve yükümlülükleri ile denetimine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1)        Bu Yönetmelik; her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddeleri ve bunlara ait teknolojileri üretmek üzere kurulan veya işletilen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait kuruluşları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1)        Bu Yönetmelik; 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1)        Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Ateşli silahlar: 1899 yılından önce üretilmiş olmak kaydıyla antika ateşli silahlar veya taklitleri hariç, bir patlayıcı madde etkisiyle, fişek, kurşun veya mermi atan, atacak şekilde tasarlanan veya kolayca atacak hâle getirilebilen namlulu taşınabilir silahları,

             b) Dağıtıcı: Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemelerin üretici veya ithalâtçıdan son kullanıcıya kadar ulaşmasını teminen alım ve satım işlemlerini yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişileri ve özel hukuk tüzel kişilerini,

             c) Denetim heyeti: Makamın koordinatörlüğünde, Makam tarafından görevlendirilen personel ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığını temsilen katılacak olan personelden oluşturulan heyeti,

             ç) Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ek Listesi: Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası ihracat kontrol rejimlerinden biri olan, Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi çerçevesinde yayımlanan teçhizat, yazılım ve teknoloji listesini,

             d) Hafif silahlar: Silahlı ve güvenlik kuvvetleri mensupları tarafından kullanılmak üzere tasarlandıkları için geniş bir şekilde kategorize edilen; ağır makinalı tüfekleri, elle tutulan namlu altı ve monte edilmiş bomba atarları, elle taşınır uçaksavar toplarını, elle taşınır tanksavar toplarını, geri tepmesiz tüfekleri, tanksavar füzeleri ve roket sistemlerinin taşınabilir lançerlerini, uçaksavar füze sistemlerinin taşınabilir lançerlerini ve yüz milimetreden küçük kalibreli havanları,

             e) İşaret: İmalâtın yapıldığı ülkenin, ilk bakışta tanınmasını mümkün kılacak şekilde üreticinin adını, üretim yerini veya ülkesinin ve silahın seri numarasını belirten sayısal veya sayı ve rakamların bileşiminden oluşan şifre ile bir araya getirilmiş basit geometrik sembollerden oluşan, kolay anlaşılabilir herhangi bir özel sembolü,

             f) Kanun: 29/6/2004 tarihli ve 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunu,

             g) Kontrole Tabi Liste: Millî Savunma Bakanlığınca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra tespit edilen ve her yıl Ocak ayında veya gerektiğinde yıl içerisinde Resmî Gazetede ilân olunan Kontrole Tabi Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Patlayıcı Maddeler ve Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Listeyi,

             ğ) Kuruluş: Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren gerçek kişileri ve özel hukuk tüzel kişilerini,

             h) Kuruluş izni: Kuruluş tarafından, Kontrole Tabi Liste kapsamında bulunan bilgi, belge, proje, malzeme veya hizmetlerin üretiminin gerçekleştirilmesi maksadıyla kurulacak tesislerin, 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunmayan arazilerde kurulabilmesi için öncelikle Makamdan alınması gereken izni,

             ı) Küçük silahlar: Silahlı ve güvenlik kuvvetleri mensupları tarafından kullanılmak üzere tasarlandıkları için geniş bir şekilde kategorize edilen; tabancaları ve kendisinden dolma tabancaları, namlusu yivli tüfekleri ve karabinaları, hafif makinalı tüfekleri ve saldırı tüfeklerini,

             i) Malzeme: Bilgi, belge, proje, ürün ve kalemleri,

             j) Mühimmat: Ateşli silahlarda kullanılan fişek kovanı, falya, barut tozu, kurşun veya mermiler dâhil, cephanenin kendisi veya bunu meydana getiren unsurları,

             k) Parçalar ve aksamlar: Ateşli silahlar için özel olarak tasarlanmış ve kullanımı için gerekli namlu, gövde veya mermi haznesi, mermi sürücüsü veya silindir, pim veya atım yatağı ile silahın ateşlenmesi sonucu çıkan sesi azaltmak için tasarlanmış veya kullanılan cihaz dâhil, herhangi bir unsur veya ikame edilebilir unsurları,

             l) Satış izni: Kontrole Tabi Listede belirlenen silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçaların, Üretim İzin Belgesi bulunan tesis içerisinde veya 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlenen satış yerlerinde üretici veya dağıtıcı firmalarca satışının yapılabilmesi için Makam tarafından verilen izni,

             m) Satış İzni Belgesi: Satış izni alınmasını müteakip Makam tarafından tanzim edilen belgeyi,

             n) Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı (Makam): 5202 sayılı Kanun ile yetkilendirilen Millî Savunma Bakanlığı adına Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığını,

             o) Silah: Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanıldığında uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz hâle getiren, yıkım gücü sağlayan, ölümcül olaylara sebep olan, herhangi bir patlayıcı madde vasıtasıyla mekanik veya basınçlı hava yardımıyla atılabilen veya fırlatılabilen ateşli veya ateşsiz, farklı menzillere sahip, uzun veya kısa namlulu, tek veya toplu olarak ateşlenebilen, ağır, hafif ve otomatik silahları,

             ö) Son Kullanıcı Belgesi: Bu Yönetmelik hükümlerine göre denetime tabi mal ve fikrî ürünlerin ihracatında satıcının onayı alınmadan üçüncü kişilere veya ülkelere verilmeyeceğinin alıcı tarafından taahhüt edildiğini gösteren, ilgili ülkenin yetkili resmî makamı tarafından onaylanan ve örneği bu Yönetmeliğin ekinde yer alan belgeyi,

             p) Tesis: Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile 6762 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait tesisleri,

             r) Üretici: Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemeleri üreten, hazırlayan, bunlara ticarî adını veya markasını veren kuruluşu,

             s) Üretim İzin Belgesi: Üretim izni alınmasını müteakip Makam tarafından süresiz olarak tanzim edilen belgeyi,

             ş) Üretim izni: Kuruluşlara, Kanun kapsamında üretim yapabilmeleri için, denetim heyeti vasıtasıyla yapılacak denetim sonucunda, Millî Savunma Bakanının onayı ile verilen izni,

             t) Yasadışı üretim: Ateşli silahların, parçalarının ve aksamlarının veya mühimmatının kaçak yollarla elde edilmiş parça ve aksamın kullanılması suretiyle, yetkili makamlardan ruhsat veya izin alınmaksızın veya üretilmesi aşamasında ateşli silahların Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasa Dışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokol uyarınca işaretlenmesi yapılmaksızın imal ve montajını,

             u) Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi: Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası ihracat kontrol rejimlerinden biri olan Wassenaar Düzenlemesi çerçevesinde yayımlanan Mühimmat Listesini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tespit, İlân, İzinler ve Denetim

             Tespit ve ilân

             MADDE 5 – (1)        Kontrole Tabi Liste, Kanunun 4 üncü maddesi gereği her yıl Ocak ayında veya gerektiğinde yıl içerisinde, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile ihtiyaç duyulan kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alındıktan sonra, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilerek, Resmî Gazetede ilân olunur. Ancak, herhangi bir nedenle tespit ve ilân yapılmamış ise, en son yayımlanan liste esas alınır.

             İzin

             MADDE 6 – (1) Kontrole Tabi Liste kapsamında yer alan malzemeleri üretecek kuruluşların kurulması ve işletilmesi, yatırımcı kuruluşların başvurularını müteakip, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Makamın iznine bağlıdır.

             (2) Kuruluşun, Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemeyi üretmek üzere kurulması talebi; Makam tarafından, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü de alınarak değerlendirilir ve sonuç ilgili kuruluşa bildirilir.

             (3) Üretim tesislerinin nerelerde kurulacağı ve depolarıyla satış yerlerinin nerelerde bulunacağına ilişkin yapılan talepler ise, yatırımcı kuruluşların başvurularını müteakip; İçişleri, Sağlık ve Çevre ve Orman Bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra Makam tarafından sonuçlandırılır ve ilgili kuruluşa, kuracağı tesis için kuruluş izni verilir.

             Kuruluş izni başvuru belgeleri

             MADDE 7 – (1) Kuruluş izni almak için yapılan başvuruda aşağıdaki belgeler istenir:

             a) Kuruluş izni talep eden işletmenin 6762 sayılı Kanuna göre kurulmuş şirket olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin onaylı örneği.

             b) Tesisi kuracak ve işletecek olanlar ile sermaye sahiplerinin açık kimlikleri ve bu iş için koyacakları sermaye miktarı.

             c) Tesisin kurulacağı alanın; ada, pafta, parsel numaraları ve arazinin kayıtlı olduğu il ile tesise ait depo, satış merkez ve şubeleriyle idare merkezi ve bürolarının bulunacağı yerlerin adresleri.

             ç) Tesisin kurulacağı alanın mülkiyeti kuruluşa ait değil ise, taşınmazın sahibi ile kuruluş arasındaki sözleşmenin onaylı sureti.

             d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak kurma izninin onaylı sureti.

             e) Kuruluşun, Makamdan aldığı, Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemeyi üretmek üzere kurulmasının uygun bulunduğunu bildiren yazı.

             Kuruluş izni işlemleri

             MADDE  8 – (1) Başvuru belgelerinin alınmasını müteakip, Makam tarafından inceleme başlatılır.

             (2) Yapılan inceleme sonucunda; kuruluşun verdiği belgeler ile tesisin kurulacağı araziye ait bilgilere ilişkin olarak Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır ve arazinin 2565 sayılı Kanunda belirtilen araziler ve yurt savunması bakımından stratejik önem taşıyan araziler içerisinde yer alıp almadığı tespit edilir.

             (3) Arazinin, 2565 sayılı Kanun kapsamında olmadığının belirlenmesi hâlinde, kuruluş ile ilgili bilgi ve belgeler, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığına gönderilerek görüşleri alınır.

             (4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca alınan görüşlerin olumlu olması hâlinde, kuruluş izni için Millî Savunma Bakanının onayı alınır ve sonuç, ilgili kuruluşa bildirilir.

             (5) Sermaye sahiplerinin veya hissedarlarının değişmesi, başka şirketlerle ortaklık kurulması veya şirketin isminin değiştirilmesi durumunda; Makamın yapacağı değerlendirme ve alacağı karara bağlı olarak kuruluş izni yeni isim ve unvana göre yeniden düzenlenebilir.

             Kuruluş izninin iptali

             MADDE 9 – (1) Kuruluş izninin iptalini gerektiren hâller şunlardır:

             a) Kuruluşun tasfiyesi veya iflas etmesi.

             b) Tesisin yerinin değiştirilmesi.

             c) Kuruluş izninin veriliş tarihinden itibaren 18 ay içerisinde, üretim tesisinin kurulup, Tesis Güvenlik Belgesi gereklerine hazır hâle getirilememesi.

             Üretim izni

             MADDE 10 – (1) Tesiste, Kontrole Tabi Liste kapsamında üretim yapılabilmesi için Üretim İzin Belgesi alınması zorunludur.

             (2) Üretim İzin Belgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü üzerine Makam tarafından, uygun görülmesi hâlinde verilir.

             (3) Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemelerin üretimi ile ilgili olmayıp üretimi destekleyici nitelikteki hizmet üretimi kapsamına giren, malzeme taşıma, sigorta gibi üretime yardımcı faaliyetler için Üretim İzin Belgesi alınmasına gerek yoktur.

             (4) Kurulu durumda bulunan, ancak, savunma sanayii alanında faaliyet göstermek üzere iş değişikliği yapmak veya alt yüklenici olarak çalışmak isteyen kuruluşların Üretim İzin Belgesi almaları zorunludur.

             (5) Kontrole Tabi Liste kapsamında yer alan malzemelerin üretimini yapmak isteyen kuruluşlar; Ottowa Sözleşmesi gereği olarak Anti Personel Kara Mayını üretiminin yasak olduğunu bilerek, bir dilekçe ile bu ürünlerden hangisinin üretileceği hususunda bilgi vermek kaydıyla Üretim İzin Belgesi almak için talepte bulunurlar.

             Üretim İzin Belgesi başvurusu

             MADDE 11 – (1) Kuruluş, Kontrole Tabi Liste kapsamında üreteceği malzemeyi belirterek  aşağıdaki bilgi ve belgelerden oluşan ikişer adet dosya ile Makama başvurur.

             a) Üretim İzin Belgesi verilmesine ilişkin olarak Makam ve kuruluş tarafından yerine getirilmesi gerekli hususları içeren ve Makam tarafından 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanuna göre hazırlanan iki adet protokol sureti ile Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen ön inceleme ücretinin Millî Savunma Bakanlığı 1 Numaralı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırıldığını gösterir makbuzun sureti.

             b) Tesisin 5202 sayılı Kanun gereğince alınmış Tesis Güvenlik Belgesinin veya Tesis Güvenlik Belgesi almak için yapılmış başvurunun bir sureti.

             c) Başvuru tarihi itibarıyla geçerli Kapasite Raporu.

             ç) 3/7/2004 tarihinden önce kurulu bulunan kuruluşlar tarafından üretilen malzemenin cinsi, miktarı, işaretleme yöntemi ve varsa stok numaraları

             d) Yıllık onayları yapılmış Sanayi Sicil Belgesi.

             e) Arz, talep, ithalât, ihracat, üretime ilişkin yaratılacak yurt içi katma değer, off-set, üretimin lisans veya araştırma-geliştirme ile yapılıp yapılmayacağı, istihdam, üretim akış şeması, üretimde kullanılacak kritik alt teknolojiler ile ürünün tamamı üzerinden kuruluşun yerli katkı oranlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı fizibilite raporu.

             f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak işletme belgesinin onaylı sureti.

             Üretim İzin Belgesi işlemleri

             MADDE 12 – (1) Üretim İzin Belgesi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

             a) Makamca, 11 inci maddede belirtilen belgelerin alınmasını müteakip inceleme başlatılır.

             b) Yapılan inceleme sonucunda; uygun bulunan başvurular hakkında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınır. Görüşün olumlu olması hâlinde; Makam tarafından denetim heyeti vasıtasıyla, üretim tesisleri denetlenir. Tesisin, 5202 sayılı Kanun kapsamında verilen Tesis Güvenlik Belgesi için aranan şartları taşıması gerekir. Gerektiğinde tesiste Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesi denetimi bir arada yapılabilir. Tesiste; Kontrole Tabi Liste kapsamında üretilecek malzemelere ilişkin üretim hatlarında kullanılan ve kapasite raporunda belirtilen teçhizat ve makina parkında bulunan makinaların tetkiki, üretimin lisans veya araştırma-geliştirme ile yapılıp yapılmadığı, tesiste üretim esnasında kritik alt sistemlerin bulunup bulunmadığı, üretimdeki yerli katkı oranlarının belirlenmesi, üretim akış şeması üzerinden üretimin izlenmesi veya gelişen teknoloji doğrultusunda bilgisayar ortamında üretimi gerçekleştirilen elektronik ürünlerin veya yazılımların ve benzeri hususların kontrolü yapılır.

             c) Denetim heyeti tarafından yapılan inceleme ve üretim tesislerindeki denetimler sonucunda, kuruluşun verdiği bilgilerin doğruluğuna ilişkin bir denetim raporu hazırlanır. Hazırlanan bu denetim raporu, Kanun kapsamında üretimin gerçekleştirilebileceğine dair denetim esnasındaki tespit niteliğinde olup, Üretim İzin Belgesi verilip verilmemesine ilişkin nihaî karar, Millî Savunma Bakanına aittir. Denetim sonucunun olumlu olması ve diğer şartların da sağlandığının belirlenmesi durumunda; Millî Savunma Bakanının onayını müteakip Makam ile kuruluş arasında imzalan protokolde belirtilen belgelendirme ücretinin Millî Savunma Bakanlığı 1 Numaralı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırıldığına dair makbuzun bir suretinin Makama ibraz edilmesinden sonra, Makam tarafından Üretim İzin Belgesi tanzim edilir. Üretim İzin Belgesinin geçerlilik süresinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Makam tarafından yapılacak denetimlerle üretim durumu belirlenir, Üretim İzin Belgesinde yer alan malzemelerin üretiminin durdurulmasına karar verilmesi hâlinde kuruluş tarafından Makama bilgi verilir, Makam tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak Üretim İzin Belgesi yeniden düzenlenebilir.

             ç) Kontrole Tabi Listede yer alan herhangi bir malzemeyi üretmek üzere izin alan kuruluşların, Kontrole Tabi Liste kapsamındaki aynı malzeme kategorisinde olmayan diğer bir malzemeyi üretmek istemesi hâlinde; Üretim İzin Belgesinin yenilenmesi için Makama müracaat etmeleri gerekir. Söz konusu müracaat, bu Yönetmeliğin Üretim İzin Belgesinin verilmesine ilişkin hükümlerine göre sonuçlandırılır.

             d) Yapılan inceleme ve denetimde; kuruluşun verdiği bilgilerin doğruluğuna ya da üretimin gerçekleştirilebileceğine ilişkin bir uygunsuzluk belirlenirse, bu durum yazılı olarak kuruluşa bildirilir. Kuruluşun talep etmesi hâlinde, tespit edilen olumsuz hususların düzeltilmesi için, Makam tarafından ek süre verilebilir.

             (2) Kontrole Tabi Liste kapsamında silah üretimi için Üretim İzin Belgesi başvurusu yapan kuruluş tarafından prototip üretim talebinde bulunulması hâlinde, prototip üretiminin gerekçesi, silahların cinsi, miktarı, stok numarası, prototipe özgü işaretleme talimatı gibi bilgilerle Makama başvuruda bulunulur. Prototip üretilip üretilemeyeceği ile prototipin cinsi ve miktarına Makam tarafından karar verilir. Üretilen prototipler, ihtiyaç duyulması hâlinde Makam tarafından prototipler üzerinden veya yerinde yapılan denetimde tutanakla tespit edilerek kuruluş tarafından muhafaza altına alınır.

             (3) Denetim heyeti, tesiste kuruluşun imkânları ile yapılabildiği bildirilen testlerin ürünler üzerinde yapılabilirliğini bir tutanakla tespit edebilir.

             (4) 5202 sayılı Kanun kapsamında Tesis Güvenlik Belgesi olmayan veya Üretim İzin Belgesi denetimi ile birlikte yapılan Tesis Güvenlik Belgesi denetiminin sonucu uygun bulunmayan kuruluş için Üretim İzin Belgesi tanzim edilmez.

             (5) Kuruluşun isminin veya unvanının değiştiğinin bildirilmesi hâlinde; gerektiğinde tekrar yapılacak denetim veya değerlendirmeyi müteakip Üretim İzin Belgesi yeniden tanzim edilebilir.

             Üretim İzin Belgesinin iptali

             MADDE 13 – (1) Üretim İzin Belgesinin iptalini gerektiren hususlar şunlardır:

             a) Millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık bakımından sakınca doğuran hâller.

             b) İzinsiz olarak, diğer ülkelere ya da gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla, patlayıcı maddelerin satışı veya bunlara ait teknoloji transferi yapıldığının tespit edilmesi.

             c) Kuruluşun tasfiyesi veya iflâs etmesi.

             ç) Kuruluşun sahibinin değişmesi.

             d) Kuruluşun yönetiminin değişmesi hâlinde yönetimde görev alan kişiler hakkında Makam tarafından yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinin olumsuz olması.

             e) Tesisin yerinin değiştirilmesi.

             f) Üretim faaliyetini etkileyen grev veya lokavt hareketleri.

             g) Kuruluşun bağlı bulunduğu ana kuruluş veya şirket varsa, bununla ilişkisinde ortaklık veya statü değişikliği olması.

             ğ) Makam tarafından gerçekleştirilen denetimde, kuruluş tarafından taahhüt edilen hususlara uymayan herhangi bir durumun tespiti.

             h) Makam tarafından gerçekleştirilen denetim esnasında; tesiste, tesis güvenliğinin zafiyete uğradığı yönünde kanaat oluşması ve bunun bir raporla tespit edilmesi.

             ı) Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi Ateşli Silahlar Protokolünde belirtilen işaretleme kriterlerinin yerine getirilmemiş olması.

             Satış izni

             MADDE 14 – (1) Kanun kapsamında, Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının olumlu görüşleri alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığınca; Kontrole Tabi Liste kapsamındaki silahlar ile bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların, üretici firmalar tarafından, 5202 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yerlerde iç pazara sunulmasına yönelik olarak satış izninin verilmesine ilişkin uygulama prosedürü ve satış izni konusuyla ilgili diğer birimlere yetki devri hususları Makamca değerlendirilir. Üretici firmalar tarafından 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik ile ruhsata tabi olan, satışa sunulacak Kontrole Tabi Liste kapsamındaki silahlar ile bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların cins, miktar ve niteliğine ilişkin hususlar söz konusu Kanun ve Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usuller dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının olumlu görüşleri alınarak Makamca belirlenir.

             (2) Satışta istenilecek veya satış sonrası verilecek belgeler, kayıtların tutulması, bunların saklanması ve ilgili yerlere bildirim zorunluluğu ile satış yerlerinin denetimine ilişkin hususlar Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca belirlenir.

             (3) Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının olumlu görüşleri alındıktan sonra Makam tarafından satışına müsaade edilen söz konusu silah ve mühimmatlar ile yedek parçalar; üretici firmalar tarafından, öncelikle, Üretim İzin Belgesi bulunan tesis içerisinde satışa sunulur.

             (4) Üretici firmalar, Üretim İzin Belgesi bulunan tesislerinin dışında, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca uygun bulunması hâlinde, 5202 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yerlerde satış yapabilirler. Bu yerlerin açılabilmesi için Makamdan onay alınması zorunludur.

             (5) Satışların gerek Üretim İzin Belgesi bulunan tesis içerisinde, gerekse 5202 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen satış yerlerinde yapılabilmesi için; Makam tarafından, İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yapılacak denetim ve değerlendirme sonucunda Satış İzni Belgesi düzenlenir. Bu Belge mevzuata aykırı davranışların tespit edilmesi hâlinde Makam tarafından geçici veya sürekli olarak geri alınabilir.

             Satış izni başvuru belgeleri

             MADDE 15 – (1) Satış izni için kuruluşlardan aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilir:

             a) Kuruluş tarafından Kontrole Tabi Liste kapsamında üretilen silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçaların satışının ya da dağıtımının yapılacağı yerlerin adresleri.

             b) Kuruluş tarafından üretimi yapılan ve satışa sunulan ve aldıkları ihaleler de dâhil olmak üzere Kontrole Tabi Liste kapsamındaki silahların cinsi, seri numaraları ile Türkiye’nin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı kapsamında imzaladığı Küçük ve Hafif Silahların Kontrolüne İlişkin İşaretleme Talimatı gereğince verilen silah seri numaraları, Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi Ateşli Silahlar Protokolünde belirtilen işaretleme kriterlerine uygun işaretleme bilgileri.

             (2) Satış süreçlerinde, yetkilendirilmiş temsilci aracılığıyla da satış yapılabilir. Bu durumda en az üretici firma genel müdürü seviyesinde, noter tasdikli olarak yetkilendirilmiş temsilcinin ismi, adresi, Ticarî Sicil Belgesi ve Makamca talep edilen diğer bilgiler Makama bildirilir.

             Satış izni işlemleri

             MADDE 16 – (1) Satışa sunulacak silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalara ilişkin talepler ile silahlara ve satışın yapılacağı yerlere ait bilgiler, İçişleri Bakanlığı ile koordine edilerek Makam tarafından değerlendirilir.

             (2) Satışlar Üretim İzin Belgesi bulunan tesis içerisinde Tesis Güvenlik Belgesine ilişkin esaslar kapsamında üretici kuruluş tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı alanlarda;

             a) Özel olarak bağımsız bir yerin belirlenmesi, bu yere girecek alıcılar için ayrı bir giriş kartı tanzim edilmesi, kapalı devre kamera sistemi ile refakatçi sisteminin satış süresince faaliyette bulunması,

             b) Firma tarafından, satış için tahsis edilen yerde, 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görevlendirilecek güvenlik görevlisi tarafından, giriş-çıkışın kontrol altında bulundurulması,

             kaydıyla, Makamın izni ile yapılabilir.

             (3) Satışların, Üretim İzin Belgesi bulunan tesislerin dışında yapılabilmesi ise Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca uygun görülmesine bağlıdır. Bu satışlar, 5202 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen yerlerde ve aşağıdaki şartların yerine getirilmesi hâlinde Makam onayı ile yapılabilir.

             a) Satış yerinin idaresinden sorumlu yöneticiler ile, satış ve nakil elemanlarının, 6136 sayılı Kanun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre silah ruhsatı verilmesine engel durumlarının olmaması ve 5202 sayılı Kanun kapsamında Kişi Güvenlik Belgesine sahip olmaları,

             b) Çevre ve iç güvenliğinin sağlanarak, giriş ve çıkışın kapalı devre kamera sistemi ile kontrol altında bulunması,

             c) Satış yerinin, satışlara ait evrakların kasalarda muhafaza edildiği yerlerde ve Makam tarafından gerektiğinde belirlenen ilâve güvenlik önlemleri alınmış meskûn mahallerde bulunması.

             (4) Satış İzni Belgesi sahibi kuruluşlar tarafından, 6136 sayılı Kanun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsata bağlanmak üzere satışı yapılan silahlar, onbeş günlük dönemler hâlinde mülki amirliklere bildirilir.

             (5) Satış İzni Belgesi sahibi kuruluşlar tarafından, yıl içerisinde satışı yapılan silahlar ile bunlara ait mühimmata ilişkin bilgiler ve satış yapılan kişi veya kişilerin kimlik bilgileri bir sonraki yılın Ocak ayı içinde Makama bildirilir.

             (6) Her satış yeri için ayrı Satış İzni Belgesi düzenlenir.

             Denetim

             MADDE 17 – (1) Üretim İzin Belgesi bulunan kuruluşlar haberli veya habersiz olmak üzere, üretim yeterlilikleri ile 5202 sayılı Kanun kapsamında tesis güvenlik uygulamaları açısından yılda bir defa veya Makam tarafından gerek görüldüğü durumlarda denetlenir.

             (2) Bu Yönetmelik kapsamında satış yapılan yerler gerektiğinde Makam tarafından denetlenebilir.

             (3) Askerî İş Yerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İş Yerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler, İhraç veya Yurt Dışına Çıkarma, İthalât veya Yurt İçine Sokma

             Yükümlülükler

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar;

             a) Kuruldukları tarihten itibaren; kurucularını, sermayelerini, bilgileri dâhilindeki sermayedarlarını, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin kimliklerini, üretecekleri maddelerin cinsi ile senelik üretim miktarını, personel adedini ve bu bilgilerde oluşacak değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde,

             b) İmâl ettikleri Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemeleri, stoklarını ve üretim tesislerinde kendi denetim ve sorumlulukları altında imal edecekleri veya üçüncü şahıslara imal ettirecekleri silahlar ile bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların seri numaraları ile Türkiye’nin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı kapsamında imzaladığı Küçük ve Hafif Silahların Kontrolüne İlişkin İşaretleme Talimatı ve diğer uluslararası andlaşmalar gereğince silah seri numaralarını her yıl Ocak ayı içerisinde,

             c) Türkiye’nin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı kapsamında imzaladığı Küçük ve Hafif Silahların Kontrolüne İlişkin İşaretleme Talimatı ve diğer uluslararası andlaşmalar gereğince, aldıkları siparişlerin cins ve miktarını, silah seri numaraları ile sipariş verenlerin kimlik bilgilerini en geç iki ay içerisinde,

             ç) Üretim İzin Belgesi kapsamındaki Kontrole Tabi Listedeki malzemelerden, prototip veya üretim amaçlı aldıkları siparişleri ve sipariş verenlerin kimlik bilgilerini en geç bir ay içerisinde,

             Makama bildirmek zorundadır.

             (2) Makam, kuruluşların sivil amaca yönelik üretimleri hâriç olmak üzere, ulusal savunma sanayii ihtiyaçları dışındaki siparişlerinin kabul edilip edilmeyeceği hususundaki kararını, Türkiye’nin dış politikası, ülke güvenliği ve ekonomisi ile kamu yararı açısından Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve gerektiğinde diğer ilgili bakanlıkların da görüşlerini alarak inceledikten sonra, en geç iki ay içerisinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır. Bildirimin yapılmaması hâlinde, sipariş talebi kabul edilmiş sayılır.

             İhraç veya yurt dışına çıkarmada genel esaslar

             MADDE 19 – (1) Kontrole Tabi Listede belirlenen her türlü harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalarla patlayıcı maddelerin ihracı veya yurt dışına çıkarılmasına, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının görüşleri de alındıktan sonra Makam tarafından izin verilebilir.

             (2) Yurt dışına satışı destekleme faaliyetleri kapsamında; Kontrole Tabi Listede yer alan malzemenin test, demonstrasyon, brifing, inceleme, sergileme, fuar ya da benzeri amaçlarla yurt dışına çıkarılmasına Makam tarafından izin verilir.

             (3) Kanun kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından, Kontrole Tabi Liste kapsamında yer almaması nedeniyle izne gerek görülmeden dış satış bağlantısı yapılmış veya Kontrole Tabi Listede yer aldığı için ilgili mercilerden dış sipariş kabulüyle ilgili izin verilmiş malların, gelişen hükümet politikası, ülke menfaati ve benzeri şartlar dolayısıyla müşterisine teslimine mâni olunması hâlinde; satıcının kusuru dışında maruz kalacağı zarar ve ziyan Bakanlar Kurulu kararı ile Hazine tarafından ilgili kuruluşa ödenir.

             (4) Kontrole Tabi Listede yer almayan ancak Tüm Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolü uygulaması kapsamında, kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden şüphe duyulabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojinin ihracatında; söz konusu malzeme ve teknolojinin kitle imha silahları geliştirdiğinden şüphe duyulan bir son kullanıcıya ihracının söz konusu olması, ihracatçı firma tarafından ihracata konu olan malzemenin tamamının veya parçasının kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden kuşku duyulduğu yönünde beyanda bulunulması, ulusal ve uluslararası güvenliğin tehlikeye düşebileceği ve insan haklarının ihlaline yol açabileceği durumlarda üçüncü fıkrada yer alan tazminat ile ilgili hükümler uygulanmaz.

             (5) Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi ile Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ek Listesinde yer alan malzemelerin ihracat izinleri, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının görüşleri alındıktan sonra Makam tarafından verilebilir.

             (6) Kontrole Tabi Listede yer alan ve ihracatı diğer kurum ve kuruşların da iznine tabi olan malzeme için, ihracatı gerçekleştirecek kuruluş tarafından, ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan da gerekli izinler alınır.

             Tüm hassas ihracatın kontrolü

             MADDE 20 – (1) Kontrole Tabi Liste kapsamında yer almamakla birlikte; canlıların toplu imhasına yönelik tasarlanan nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlardan oluşan kitle imha silahlarının ve bunları fırlatma vasıtalarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden şüphe duyulabilecek malzeme ve bunlara ait teknolojilerin ihracatı, aşağıda belirtilen durumlarda Makamın iznine tabi tutulur:

             a) Bu tür silahları veya fırlatma vasıtalarını geliştirmesinden şüphe duyulan ülkeye veya son kullanıcıya ihraç edilmesine yönelik bir bilgi alınması.

             b) İhracatçı firma tarafından, ihracata konu olan malzemenin tamamı veya parçasının kitle imha silahları ve bunları fırlatma vasıtalarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden kuşku duyulması yönünde beyanda bulunulması.

             c) Ulusal veya uluslararası güvenliğin tehlikeye düşebileceği ve insan haklarının ihlâline yol açabilecek durumların oluşması.

             (2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak ihracat izni, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun görüşleri alındıktan sonra Makam tarafından verilir.

             İhracat işlemleri

             MADDE 21 – (1) Kontrole Tabi Liste kapsamındaki herhangi bir malzemenin ihracatını yapacak olan kuruluş; malzemenin cinsini, miktarını, alıcının kimliğini ve yerini belirleyen bir dilekçe ile Makama müracaat eder.

             (2) İhracatçı kuruluş, ihraç edilecek malzemenin beyan edilen alıcı tarafından bildirilen amaca uygun şekilde kullanılacağının taahhüt edildiği ve Makama karşılık gelen karşı ülkenin Millî Güvenlik Makamı tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş Son Kullanıcı Belgesinin aslı ile Makam tarafından talep edilen diğer belgeleri Makama sunar.

             (3) Makam, kuruluşun başvurusunu inceleyerek konu hakkında Genelkurmay Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığının görüşlerini alır. Makam, alınan görüşleri değerlendirerek kararını en geç bir ay içerisinde ilgili kuruluşa bildirir.

             (4) Söz konusu malzemenin ihracatı uygun bulunduğu takdirde; kuruluşa, Makam tarafından, yürürlükte bulunan İhracat Rejimi çerçevesinde ihracat izni verilir. Bundan sonraki işlemler, 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracat Yönetmeliği esaslarına göre Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından kayda alınarak yürütülür. Ayrıca, kuruluş tarafından gerçekleştirilen ihracata ilişkin bilgilerin üç ayda bir Makama iletilmesi zorunludur.

             (5) Makam tarafından, ihracat izni verilen kuruluşun kayıtları tutulur. İhracatı gerçekleştirilen malzemenin miktarı ile sipariş sahiplerinde bir değişiklik olduğunda, kuruluş bu değişikliği bir ay içerisinde Makama bildirmek zorundadır.

             (6) Kanun kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından Kanunun 7 nci maddesi gereğince ihracatı plânlanmış ve her türlü işlemleri tamamlanmış malzemenin ihracatı, gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararıyla men edilebilir. İhracatın men edilmesi sebebiyle söz konusu malzemenin teslim edilmemesinden ileri gelen zarar ve ziyan Bakanlar Kurulu kararı ile Hazine tarafından ilgili kuruluşa ödenir.

             (7) Türkiye’nin taraf olduğu ihracat rejimleri gereği; Kontrole Tabi Listede belirtilen Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ek Listesi ve Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi kapsamında yer alan malzemelerin ihracatı ve ithalâtı Makamın iznine tabidir.

             İç pazara sunum

             MADDE 22 – (1) Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemelerin iç pazara sunulmasına, Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının olumlu görüşleri alındıktan sonra Makam tarafından izin verilebilir.

             İthalât veya yurt içine sokma

             MADDE 23 – (1) Kontrole Tabi Listede belirtilen malzemeler, gerektiğinde Millî Savunma Bakanlığı tarafından veya Bakanlıkça yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir ve yurt içine sokulabilir.

             (2) Kontrole Tabi Liste kapsamında bulunan bir malzemeyi Millî Savunma Bakanlığı adına ithal etmek isteyen ithalâtçı kuruluş bir başvuru ile Makama müracaat eder. Yapılan inceleme neticesinde talep uygun bulunursa kuruluşa ithalât izni verilebilir.

             (3) Millî Savunma Bakanlığı projeleri kapsamı dışında kalan ancak, Kontrole Tabi Listede yer alan malzemenin ithalâtı için 5202 sayılı Kanun gereğince Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesi bulunan kuruluşa ithalât izni verilebilir.

             (4) Makam tarafından ithalât izni verilen kuruluş, ithalâtın gerçekleşmesini müteakip ilgili gümrük müdürlüğünce onaylanmış gümrük beyannamesi ithalâtçı nüshasının bir suretini, ithal edilen malzemenin mühimmat olması hâlinde ise kullanılma aşamasında düzenlenmiş sarf tutanağının bir suretini Makama gönderir. Ayrıca, kuruluş tarafından gerçekleştirilen ithalâta ilişkin bilgilerin üç ayda bir Makama iletilmesi zorunludur.

             (5) Kontrole Tabi Liste kapsamındaki herhangi bir malzemenin kuruluş tarafından 6136 sayılı Kanun kapsamında ithalâta yetkili kurum ve kuruluşlar dışındaki şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılacak test, demonstrasyon, brifing, inceleme, sergileme veya benzeri bir nedenle yurt içine sokulmasında, ithalâtçı kuruluşun talebi üzerine, Makam tarafından Geçici İthal Belgesi tanzim edilebilir.

             (6) Geçici ithalât yapacak kuruluş, müracaat yazısında konu hakkında açıklayıcı bilgi vererek, gerekli ithalât formunu doldurur ve Makama gönderir. Yapılan incelemenin olumlu olması durumunda, formlar onaylanır ve bir sureti başvuruyu yapan kuruluşa gönderilir, diğer sureti ise Makam tarafından dosyalanır.

             Son Kullanıcı Belgesi işlemleri

             MADDE 24 – (1) Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemelerin üretilebilmesi maksadıyla Makamdan Üretim İzin Belgesi alan kuruluşların Son Kullanıcı Belgesi talep etmesi durumunda; ithalâtçı kuruluş tarafından, ithalâtı gerektiren sözleşme ve açıklayıcı bilgi ile birlikte, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve talimatına uygun olarak iki suret doldurulan Son Kullanıcı Belgesi Makama gönderilir. Makam tarafından sözleşmenin incelenmesini müteakip, uygun bulunması durumunda Son Kullanıcı Belgesi onaylanır. Son Kullanıcı Belgesi talep eden kuruluş malzemeyi teslim ettiği son kullanıcısından alacağı teslim tutanağını en geç bir ay içerisinde Makama bildirmek zorundadır.

             (2) Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı olarak Millî Savunma Bakanlığınca yurt dışından tedariki yapılan ve üçüncü ülkelere satış, hibe, devir ve benzeri işlemleri, satışı yapan ülkenin ihraç lisansına tabi her türlü malzemeye ait Son Kullanıcı Belgesi, ihtiyaç makamının tedarikten sorumlu başkanlıkları tarafından hazırlanır ve asgarî bu makam tarafından imzalanarak onay için Makama gönderilir.

             (3) Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyacına binaen dış tedarikten sorumlu makam tarafından gerçekleştirilen alımlar için, ihtiyaç makamı tarafından hazırlanan ve asgarî bu makam tarafından imzalanan Son Kullanıcı Belgesi, onay için Makama gönderilir. Onaylanan Son Kullanıcı Belgesi, muhatabına ulaştırılmak üzere, tedarik faaliyetini yürüten ihtiyaç makamına gönderilir.

             (4) Malzemenin kabul muayenesinde reddedilmesi sonucu, malzemenin yükleniciye iadesi gerektiğinde, yüklenicinin malı başka bir yere sevkini önlemek için, verilen Son Kullanıcı Belgesi yükleniciden geri istenir. Yüklenicinin bu Belgeyi geri vermemesi durumunda malzemenin sevkine izin verilmez. Bu durumda, yüklenicinin ülkesi nezdinde girişimde bulunulur. Son Kullanıcı Belgesinin geri alınmasını müteakip yüklenicinin ülkesinin resmî talebi doğrultusunda, malzemenin herhangi bir ülkeye sevkine izin verilir.

             (5) Makam tarafından, ithalâtın yapılacağı ülke makamlarınca talep edilebilecek olan ve bu Yönetmeliğin ekindekinden farklı formdaki Son Kullanıcı Belgelerinden uygun bulunan ve usulünce doldurulduğu belirlenen orijinal form ve şekillerdeki Son Kullanıcı Belgeleri de onaylanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

             Düzenleyici işlemler

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemler çıkarmaya Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

             Geçiş süreci

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kanun kapsamında hâlen faaliyet göstermekte olan ve bu faaliyeti sürdürmek isteyen kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe konulmasından itibaren altı ay içerisinde Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddeleri ile Yönetmelikte öngörülen işlemleri tamamlamak zorundadır. Bu işlemleri tamamlamayanlar hakkında Kanunun 8 inci madde hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

THE REBUCLIC OF TURKEY

MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE

 

END-USER CERTIFICATE

 

1.      Name and Address of Applicant :

2.      Name and Address of Exporter :

3.      Name and Address of End User :

4.      Contract or Order Reference :                                                                     Date :

5.      Articles/Data :

         We certify that we have placed an order with the person named in item 2 for the following articles/data in the quantity and value shown below:

Quantity

Articles/data description

Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      To be used for the following purpose(s) :

7.      Certification of Consignee :

         We certify that we are importing the articles/data listed in item 5 for delivery to the end-user in item 3. We undertake not to sell, lend or deliver to any third party under any conditions whatsoever, with or without compensation, temporarily or permanently, the articles listed in item 5 including equipment and spares delivered in connection with the after-sales support, documentation and operating manuals, without the prior written approval of the .......................................................................... .

         Signature of official of consignee :                                                               Date signed :

         Name & title of signer :                                                                               Seal :

8.      Certification of End-User :

         We certify that we are the end-user of the articles/data listed in item 5. We undertake not to sell, lend or deliver to any third party under any conditions whatsoever, with or without compensation, temporarily or permanently, the articles/data listed in item 5 including equipment and spares, delivered in connection with the after-sales support, documentation and operating manuals, without the prior written approval of the .......................................................................................................................... .

         Signature of official of end-user :                                                                Date signed :

         Name & title of signer :                                                                               Seal :

9.      Certification of Government :

         We undertake not to authorise the re-export, resale or other disposition of the articles listed in item 5 including equipment and spares delivered in connection with the after-sales supports, documentation and operating manuals outside the country in item 3 without the prior written approval of the ………………………………………………..................................................... .

         Signature of government official :                                                                Date signed :

          Name & title of signer :                                                                               Seal :

 

 

SON KULLANICI BELGESİ DOLDURMA TALİMATI

 

1.          Name and Address of Applicant :

             Malzemeyi ithal edecek kuruluşun adı ve açık adresi yazılır.

2.          Name and Address of Exporter :

             Malzemeyi temin eden kuruluşun (İhracatçının) adı ve açık adresi yazılır.

3.          Name and Address of End-User :

             Malzemenin son kullanıcısı olan kuruluşun adı ve açık adresi yazılır.

4.          Contract or Order Reference :

             Malzemenin sipariş numarası yazılır.

5.          Articles/Data :

             Tedarik edilecek malzemenin tanımı yapılarak, miktar ve alım bedeli yazılır.

6.          To be used for the following purpose :

             İthal edilecek malzemenin hangi amaçla kullanılacağı yazılır.

7.          Certification of Consignee .

             Bu kısım, malzemeyi ithal edip son kullanıcıya ulaştıracak olan kuruluş tarafından onaylanır.

8.          Certification of End-user :

             Bu kısım, son kullanıcı tarafından onaylanır. İthal edilen malzeme başka bir malın imalinde kullanılacak komple veya yarı komple malzeme, ara mamul veya parça ise son kullanıcı, nihaî ürünü üreten ana yüklenici olduğundan bu kısım anılan kuruluş tarafından doldurularak onaylanır. İthal edilen mal doğrudan TSK’ya teslim edilecekse bu kısım, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı olan MSB.Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Savunma Sanayii Güvenlik Şubesince doldurulur.

9.          Certification of Government :

             Bu kısım, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı olan MSB.Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığınca doldurularak onaylanır.