2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26510

YÖNETMELİK

            Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP VE SAĞLIK

BİLİMLERİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 2/3/1997 tarihli ve 22921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Yönetmeliğinin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Enfeksiyon Kontrol Komitesi

             MADDE 21 – Enfeksiyon kontrol komitesi; Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, 11/8/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ve bu Yönetmelikte belirtilen kişilere ek olarak, halk sağlığı anabilim dalı başkanı ya da yerine görevlendireceği bir uzmanın katılımı ile oluşturulur ve bu Komitenin çalışma şekli, görev, yetki ve sorumlulukları  Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.