2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26510

YÖNETMELİK

             Ulaştırma Bakanlığından:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 14/2/2006 tarihli ve 26080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kadrolara" ibaresi "kadro ve pozisyonlara" olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "5) Tabip, diş tabibi ve eczacı unvanlarına atanabilmek için; ilgili mevzuatındaki şartları taşımak"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmelikte yer alan "kamuda" ibaresi "kamu kurum ve kuruluşlarında" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d), (e), (f), (g) (ı), (i), (l), (n) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

             1) Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında teknik personel eliyle yürütülen şube müdürlüklerine atanabilmek için faaliyet alanı ile ilgili mühendislik veya mimarlık fakültelerinden mezun olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Teknik Şef, Başmühendis, Mühendis, Mimar olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

             2) Kuruluşun merkez ve taşra teşkilatında teknik personel eliyle yürütülen Şube Müdürlükleri ile Seyrüsefer Şube Müdürlükleri dışında kalan Şube Müdürlüklerine atanabilmek için en az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Şef, Uzman olarak en az iki yıl çalışmış olmak, 

             3) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer, Hava Trafik, AIM, AFTN) görevine atanabilmek için en az fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak ve Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, AIM Şefi, AFTN Şefi olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

             4) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer, Hava Trafik) görevine atanacaklarda Hava Trafik Kontrolörü Lisansına sahip olmak, Şube Müdürü (AIM, AFTN) görevine atanacaklarda mesleğe ilişkin kursu başarı ile tamamlamış olmak,

             5) Şube Müdürü (Hava Seyrüsefer, Hava Trafik, AIM, AFTN, Eurocontrol, Sistem/Proje Geliştirme ve Değerlendirme, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü) görevine atanacak olanların bu Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki yabancı dil şartını taşımak."

             "c) Koruma ve Güvenlik Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak,

             2) Kamu kurum ve kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Şef ve Uzman olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak ve mesleğe ilişkin kursu başarı ile tamamlamış olmak."

             "d) Başuzman ve Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

             1) En az Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak,

             2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Teknik Şef, Şef, Uzman, Hava Trafik Başkontrolörü, Başmühendis olarak en az iki yıl fiilen çalışmış olmak."            

             "e) Müdür Yardımcısı (Meydan Müdür Yardımcısı) pozisyonuna atanabilmek için;

             1) En az Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak,

             2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl çalışmış olmak,

             3) Meydan İşletme Temel Kursunu başarı ile tamamlamış olmak."

             "f) Teknik Uzman, Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

             1) Kamu kurum ve kuruluşlarında olmak kaydıyla Mühendis, Mimar veya 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (b), (c) ve (d) bentleri kapsamındaki okullardan mezun olanların en az üç yıl çalışmış olmak."

             "g) Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna, 7/12/1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunun (ICAO) Ek-1 inde belirlenen kriterler ve 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığının Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY 65-01) çerçevesinde, sınav ve atama işlemleri yapılır."

             "ı) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

             1) En az 2 yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

             2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl çalışmış olmak,

             3) AIM-AFTN Şefliği görevlerine atanacak olanların bu Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki yabancı dil şartını taşımak, bu mesleği fiilen icra etmek,"

             "i) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

             1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

             2) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,

             3) İlgili mevzuatında belirtilen şartları taşımak ve bu mesleği fiilen icra etmek."

             "l) Başhemşire pozisyonuna atanabilmek için;

             1) Fakültelerin veya Yüksekokulların en az dört yıllık yüksek öğrenim veren hemşirelik bölümünden mezun olmak,

             2) En az iki yılı Genel Müdürlük Teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında hemşire olarak en az üç yıl çalışmış olmak."          

             "n) AIM-FIC-AIS-AFTN Memuru ve Stajyer AIM memuru pozisyonuna atanabilmek için;

             1) En az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

             2) 30 yaşından büyük olmamak,

             3) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki yabancı dil şartını taşımak,

             4) Genel Müdürlük tarafından verilen, ilgili hizmet içi mesleki kursu başarı ile tamamlamak."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içinde ilan edilmiş olan kadro/pozisyonlardan boşalma olması halinde, aynı kadro/pozisyonlar için yapılan sınav sonucunda başarılı olup da atanamayanlardan başarı sırasına göre ve ilgili personelin talebi üzerine atama yapılabilir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 24 – Kadrolu veya sözleşmeli personelden; naklen veya görevde yükselme ya da unvan değişikliği suretiyle atama işlemi yapılanlar; statüsüne göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümlerine göre yeni görev yerlerinde görevlerine başlamak zorundadırlar. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, süresinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir.

             Görevde Yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olan, ancak ataması yapılmadan atanmak istemediğini yazılı olarak bildirenler ile ataması yapılanlardan görevi kabul etmeyenler ve görevi kabul ettikleri halde atandıkları göreve geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde başlamayanlar, bu haklarını kaybeder ve atamaları iptal edilir.

             Bu durumdaki personel, aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça, atanma hak ve talebinde bulunamaz.

             Bu Yönetmelik hükümlerine göre atananlar, atandıkları yerde göreve başladıkları tarihten itibaren en az bir yıl süre ile yer değiştirme talebinde bulunamaz."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "g) Hava Trafik Kontrolörlüğü mesleki hizmet içi eğitim kursunda başarılı olamayan Stajyer Hava Trafik Kontrolörleri ile AIM Memurluğu mesleki hizmet içi eğitim kursunda başarılı olamayan Stajyer AIM Memurları sözleşmeli memur pozisyonunda istihdam edilir."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "AIM-FIC-AIS Şefi"  ibaresi "AIM Şefi" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 1 – 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan, aynı tarih itibariyle iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler."

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.