2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26510

KANUN

UYGULAMA İMKÂNI KALMAMIŞ BAZI KANUNLARIN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN

              Kanun No. 5637                                                                                            Kabul Tarihi : 26/4/2007

             Yürürlükten kaldırılan kanunlar

             MADDE 1 – (1) Ekli listede yer alan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1/5/2007

 

LİSTE

 

Sıra

Kanunun

Kanunun

 

No.

Tarihi

Numarası

Kanunun Adı

1.

16 Teşrinisani 1329

Merakibi Bahriyeden Maada Mahallerde Kullanılan Müvellidi Buharlarla, Buhar Hazineleri ve Motörler Nizamnamesine Muhalefet Edenler Hakkında Kanunu Muvakkat

2.

21 Şaban 1332

10 Sâfer 1329 Tarihli Taşocakları Nizamnamesine Müzeyyel Kanun

3.

11/10/1920

38

Tababeti Adliye Kanunu

4.

6/4/1924

463

Zonguldak Şimendifer ve Liman Rüsumunun Tenzili Hakkında Kanun

5.

22/4/1924

506

Anadolu Demiryollarının Mübayaasına ve Müdiriyeti Umumiyesinin Teşkilât ve Vezaifine Dair Kanun

6.

2/12/1925

682

Her Nevi Fidan ve Tohumların Meccanen Tevzi ve Devlet Uhdesinde Bulunan Arazinin Fidanlık İhdası İçin Ziraat Vekaletine ve İdarei Hususiyelere Bilabedel Teffizi Hakkında Kanun

7.

9/12/1925

688

Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun

8.

22/2/1926

748

Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakıflardan, Bazı Müessesat ile Belediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanun

9.

26/5/1926

859

İpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılması Hakkında Kanun

10.

28/5/1927

1065

Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde İfayı Vazife Eden Bazı Ecnebi Rüesa ve Memurları Muhassasatının Tevkifata Tabi Tutulmaması Hakkında Kanun

11.

25/6/1927

1147

Şimendiferlerde Nakli Memnu Olan Mevaddı İnfilâkiyenin Nakline Müsaade Hakkında Kanun

12.

1/4/1928

1217

Mübadeleye Gayri Tâbi Ahaliye Verilecek Emvali Gayrimenkule Hakkında Kanun

13.

24/5/1928

1341

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Kraliyeti Beyninde 18 Teşrinievvel 1925 Tarihinde Münakit Muhadenet Muahedenamesine Merbut Protokolun (C) Fıkrası Hükmüne Nazaran Emvali Gayrimenkullerini Bulgaristan’da Terketmiş Olanlara Verilecek Emval Hakkında Kanun

14.

10/6/1930

1711

Tasarruf Sandıkları Hakkında Kanun

15.

20/4/1933

2151

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Memurları Maaşatının Tevhit ve Teadülü Hakkındaki 14 Nisan 1930 Tarih ve 1587 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun

16.

5/6/1933

2270

Nahiye Müdürlerinin Tayini Sureti Hakkında Kanun

17.

9/6/1934

2502

Kars Vilayetiyle Bayazit, Erzurum ve Çoruh Vilayetlerinin Bazı Parçalarında Muhacir ve Sığıntıların Yerleştirilmesi ve Yerli Çiftçilerin  Topraklandırılması Hakkında  Kanun

18.

16/6/1934

2514

Divanı Muhasebat Kanunu

19.

5/7/1934

2582

Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edilmiş Pamuk Tohumu Üretilmesi Hakkında Kanun

20.

3/6/1935

2755

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde Kullanılacak Yabancı Uzmanlara Ait Kanun

21.

7/6/1935

2767

Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanun

22.

9/10/1935

2825

Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun

23.

21/10/1935

2832

Milli Müdafaa Vekaleti ile Bu Vekalete Bağlı Teşekküllerde Kullanılacak Yabancı Devlet Tebaasından Mütehassıs ve Ustalarla Yapılacak Mukaveleler Hakkında Kanun

24.

25/10/1935

2839

Umumi Muvazeneden Maaş veya Ücret Alan Baytarların Mahalli İdare ve Belediye Baytarlık İşlerini de Görebileceklerine Dair Kanun

25.

13/12/1935

2864

Turist Gemilerinden Alınan Resimlerden Bazılarının Affına ve Bazılarının İndirilmesine Dair Kanun

26.

8/6/1936

3004

İskelelerin Ne Suretle İdare Edileceğine Dair Kanun

27.

9/6/1936

3017

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu

28.

20/1/1937

3096

Gümrük Teşkilâtı İçin Yaptırılacak Evler Hakkında Kanun

29.

10/2/1937

3122

Öğretici ve Teknik Filimler Hakkında Kanun

30.

11/6/1937

3236

Kan Gütme Sebebiyle İşlenen Adam Öldürme ve Buna Teşebbüs Cürümleri Failleri Hısımları Hakkında Tatbik Olunacak Muameleye Dair Kanun

31.

15/12/1937

3282

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi İdaresinin Teşkilât ve Vazifelerine Dair Olan 1042 Sayılı Kanunun 25 inci Maddesinin Tadili Hakkında Kanun

32.

10/6/1938

3434

Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyelerce ve Köy İdarelerince Alınacak Resim Hakkında Kanun

33.

20/6/1938

3467

Yüksek Mühendis ve Teknik Okulları Mezunlarının Mecburi Hizmetlerine Dair Kanun

34.

28/6/1938

3517

Yazılı ve Basılı Kağıtların Kese Kağıdı Olarak Kullanılmamasına Dair Kanun

35.

28/6/1938

3522

Devlet Tarafından Kurulacak Demir ve Çelik Fabrikalarının Haiz Olacakları Muafiyet Hakkında Kanun

36.

22/9/1941

4119

Kızılay Cemiyeti ve Harp ve Afet Vukuunda Onunla Birlikte Çalışmak Üzere Hükümetin Müsaadesiyle Gelecek Bu Türlü Sıhhi ve İnsani Yardım Heyetleri Namına Vürut Edecek Olan Eşyanın Gümrük Vergisinden Muafiyetine Dair Kanun                                                                                                                                 

37.

18/7/1944

4626

Memur Meskenleri İnşaası Hakkında Kanun

38.

25/6/1945

4768

Elektrik İşletme Müesseseleri Hakkında Kanun

39.

8/2/1946

4860

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü İhtiyaçları İçin Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişilmesi Hakkında Kanun

40.

17/5/1946

4893

Şark Halı ve Kilimleriyle Benzerleri ve Hayvan Postları İçin Kurulacak Serbest Yer Hakkında Kanun

41.

17/2/1947

5005

Bucak Müdürlerinin Devir Masrafları Hakkında Kanun

42.

19/1/1948

5164

Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye’ye Yapılacak Yardımdan Münhasıran Milli Savunma İhtiyaçları İçin Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflıkları Hakkında Kanun

43.

7/6/1948

5215

Gümrük Koruma Memurlarının Askerî Teşkilâta Göre Tensikı Hakkındaki 1841 Sayılı Kanuna Ek Kanun

44.

6/7/1948

5243

Erzincan’da Yaptırılacak Meskenler Hakkında Kanun

45.

11/4/1949

5367

Bilumum Hava Meydan ve Limanlariyle Bunlarla İlgili Bina ve Tesislerin Bayındırlık Bakanlığınca Yapılması Hakkında Kanun

46.

31/5/1949

5408

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Üyelerine Ankara Dışında Yapacakları İncelemeler İçin Verilecek İkamet Yevmiyesi Hakkında Kanun

47.

18/1/1950

5516

Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun

48.

1/3/1950

5582

Marshall Planı (Avrupa Kalkınması Programı) Çerçevesi Dahilinde Elde Edilecek Yardımların Bütçe ve Hazine Hesaplarına İntikal Şekline İlişik Kanun

49.

24/3/1950

5660

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının Dağıtacağı Kârın Hazinece İkmali Hakkında Kanun

50.

28/2/1951

5750

Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi ve Marshall Yardım Plânı Çerçevesi Dâhilinde Temin Edilen Yardımlar Karşılığı Türk Liralarından Bütçeye Taallûku Gerekenlerin Bütçe Hesaplarına İntikal Şekli Hakkında Kanun

51.

23/5/1951

5775

Limanların İnşa,Tevsi, Islâh ve Teçhizine Dair Kanun

52.

13/7/1953

6141

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına Açacağı  Kredilere Kefalet Edilmesi ve Bu Hususta  Garanti Anlaşmaları Akdi Zımnında Hükümete Mezuniyet İtasına Dair Kanun

53.

15/7/1953

6165

İstanbul Opera Binası İnşaatının Hazinece İkmali ve Sureti İdaresi Hakkında Kanun

54.

27/1/1954

6236

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı Arasında Seyhan Barajı Hidroelektrik Tesislerinin Devrine Mütaallik Olarak Aktedilen Mukavelenin Tasdiki Hakkında Kanun

55.

11/3/1954

6409

Tavas Kazasının Heyelâna Maruz Kale Nahiyesinin Yerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

56.

25/3/1955

6529

Toprak Mahsulleri Ofisi Tarafından veya Nam ve Hesabına Hariçten İthal Olunacak Hububat ve Unlarla Bunların Naklinde Kullanılacak Her Nevi Malzemenin İthal Vergisiyle Resim ve Harçlardan Muaf Tutulması Hakkında Kanun

57.

13/5/1955

6562

D. D. T. Mütedavil Sermayesi Kanunu

58.

20/5/1955

6610

Lice Kasabasında Kayaların Tehdidine Maruz Mahallerin Yerlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

59.

28/2/1956

6683

Gerze Yangınından, Lüleburgaz ve İnece'de Su Baskınından Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun

60.

 22/6/1956

6746

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli Vilayetlerinde 1955 - 1956 Yılında Tabiî Afetlerden Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun

61.

14/6/1957

7010

Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya Vilayetleri Dahilinde Vukua Gelen Yer Sarsıntısında Zarar Görenlere Yapılacak Yardım Hakkında Kanun

62.

14/5/1958

7118

Türkiye Öğretmenler Bankası Anonim Şirketi Kuruluş Kanunu

63.

6/1/1960

7407

Libya (Trablusgarb) daki Turgutreis Manzumesi Restorasyonunun  Vakıflar  Umum  Müdürlüğünce Yaptırılması Hakkında Kanun

64.

10/9/1960

79

Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanun

65.

22/12/1960

170

1 ve 3  Sayılı Kanun Gereğince Mal Beyanına Davet Olunanlardan Meşru Surette Edindiklerini İspat Edemedikleri  Malların Müsaderesi Hakkında Kanun

66.

26/12/1960

178

Askeri Garnizonların İçme ve Kullanma Sularının Temini Hakkında Kanun

67.

20/4/1961

297

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce Girişilecek Sari Taahhüt İşlerinde Kullanılmak Üzere Bono İhracına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun

68.

29/5/1961

307

Karayolları Yapımı İçin Girişilecek Sari Taahhüt İşlerinde Kullanılmak Üzere Bono  İhracına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun

69.

26/12/1962

140

Türk Vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasının Düzenlenmesine Dair Kanun

70.

19/2/1963

203

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uçucularına Verilecek Uçuş Tazminatı Hakkında Kanun                                                                                                                                               

71.

12/7/1963

273

Cezaevleri İnşaası İçin Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişilmesine ve İstikraz Akdine Dair Kanun

72.

5/9/1963

325

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1960 ve Daha Önceki Bütçe Yıllarına Ait Bir Kısım Vergi Borçlarının Tasfiyesi Hakkında Kanun

73.

14/5/1964

475

Lübnan'a Silah Satışından Doğan Alacağımızla Fransız Hükümetinin Emrine Verdiği Bazı Meblağların Lübnan'a ve Fransa'da Türk Misyonları İçin Arsa, Bina Satınalınmasına  veya Yaptırılmasına Ayrılması Hakkında Kanun

74.

31/3/1965

555

Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu

75.

20/4/1965

581

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Yapılan Zirai İstihsal Fazlası Andlaşmaları Gereğince  İthal Olunacak Zirai ve Gıdai Maddeler ile  Bedelsiz Olarak Verilen Amerikan İhtiyaç Fazlası Malzeme, Teçhizat ve Vasıtaların Vergi Muafiyeti Hakkında Kanun

76.

4/1/1966

708

440 Sayılı Kanuna Tabi Kuruluşlardan Sağlık Teşkilatı Olanlarda Çalışan Tabip, Diş Tabibi ve Eczacıların 224 ve 472 Sayılı Kanunlardan İstifade Ettirilmesine Dair Kanun

77.

20/1/1966

717

1965 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun

78.

29/12/1966

818

1966 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun

79.

23/1/1968

992

1967 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun

80.

4/2/1969

1100

1968 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun

81.

29/1/1970

1216

1969 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun

82.

18/2/1971

1344

Devlet İç İstikraz Tahvillerine Uygulanacak Faiz Hadlerinin Tespit ve Gerektiğinde İkramiye Keşideleri Tertibi Hakkında Kanun

83.

23/6/1971

1417

Deniz Kuvvetlerine Yabancı Memleketlerden Harb Gemileri, Harb Gemisi Cihaz ve Silahları ve Harb Gemisi İnşa Malzemesi Satın Alınmasına Dair Kanun

84.

7/2/1972

1516

İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfiyesi Hakkında Kanun

85.

14/3/1972

1573

Atatürk Üniversitesinde Kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşletmesi Hakkında Kanun

86.

20/3/1975

1870

Kadroları İl Özel İdarelerine Ait Bulunan Kütüphane ve Müze Personelinin Aylıklarının Genel Bütçeden Ödenmesi Hakkında Kanun

87.

22/5/1975

1902

Belediyelerin, Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin, Köy Tüzel Kişiliklerinin, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün Bir Kısım Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun

88.

1/2/1977

2032

Köye Götürülen Hizmetlerden Gönüllü Katkılar Dışında Katılma Payı Alınmaması Hakkında Kanun

89.

25/9/1980

2305

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkında Kanun

90.

13/2/1981

2385

Bayındırlık Bakanlığınca Yaptırılacak Sivil Akaryakıt ve Doğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanması ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esaslarına Dair Kanun

91.

20/3/1981

2431

Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun

92.

4/6/1981

2472

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Afşin-Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanun

93.

28/7/1981

2501

Romen İndepentante Tankerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tarafından Çıkarılabilmesine İzin Verilmesine İlişkin Kanun

94.

22/10/1981

2542

Tuzla Deniz Harb Okulu İnşaatının Tamamlanması ve Hizmete Açılması ile İlgili Kanun

95.

30/12/1981

2569

T.C. Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Olan Bir Kısım Borçlarının  Hazineden ve Bazı Kuruluşlardan Olan Alacakları Karşılığında Tahkim Edilmesi Hakkında Kanun

96.

17/3/1982

2641

Afganistan’dan  Pakistana Sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun

97.

26/3/1982

2644

Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulanacak Ceza Hükümleri Hakkında Kanun

98.

22/2/1983

2801

Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile  Tahsili Hakkında Kanun

99.

11/8/1983

2874

Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkında Kanun

100.

31/1/1984

2974

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun

101.

1/5/1985

3191

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sözleşmeli Hazine Avukatı Çalıştırılması Hakkında Kanun

102.

25/12/1985

3249

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun

103.

4/11/1986

3315

Lastik Tekerlekli Traktörlerin Tescili İçin Süre Verilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun

104.

15/4/1987

3352

Emniyeti Umumiye İdaresinin Nezareti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun

105.

8/5/1991

3714

3, 4, 6, 7, 10 ve 14 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin  Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun

106.

15/5/1991

3743

19, 47, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 164, 166 ve 167 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun

107.

26/2/1992

3776

29, 51, 64, 172 ve 173 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun

108.

18/6/1992

3817

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun

109.

26/11/1992

3852

Terörle Mücadele Kanununun Geçici 9 uncu Maddesine Göre Yapılan Tasarruflar Hakkında Kanun

110.

1/6/1994

3992

İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair Kanun

111.

22/9/1994

4033

1996 Türkiye Europalia Festivaline İlişkin Kanun

112.

27/4/1995

4106

Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Zirai Donatım Kurumuna, Toprak Mahsulleri Ofisine, Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun

113.

20/11/1996

4213

Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı Hakkında Kanun

114.

30/7/1997

4300

Genel Nüfus Tespiti Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun

115.

28/8/1999

4455

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun

116.

3/11/1999

4460

Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğünün İstihdam Fazlası Personelinin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Atamalarının Yapılması Hakkında Kanun

117.

21/12/2000

4615

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu

118.

3/4/2003

4837

Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun